– Ved å forebygge, skal vi hindre at barn i lavinntektsfamilier forblir fattige på grunn av manglende utdanning, arbeidsmuligheter eller manglende sosial integrering, sier avdelingsleder i NAV Ringsaker, Hanne Sofie Holmen. 

«Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier» er en del av et omfattende forskningsprosjekt, iverksatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Som et ledd i dette arbeidet, har NAV Ringsaker ansatt de to familiekoordinatorene Wenche Bolkan Nordli og Trine Sterud

Én av 30 kommuner
 – Ringsaker er én av 30 kommuner som deltar i et nasjonalt forsøk med utprøving av en modell for helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier med utgangspunkt i NAV-kontorene. Gjennom å ha fokus på de fire områdene bolig, arbeid, økonomi og barnets situasjon, skal vi som familiekoordinatorer etterstrebe å gi lavinntektsfamilier en helhetlig oppfølging, sier Wenche Bolkan Nordli. 

– Det handler i stor grad om å koordinere de gode tjenestene som allerede finnes og hjelpe lavinntektsfamilier til et mer helhetlig tilbud, legger Trine Sterud til. 

21 familier i Ringsaker vil få tilbud om hjelp
Målgruppen for prosjekter er familier som er langvarige mottakere av økonomisk sosialhjelp med inntil fire hjemmeboende barn under atten år. I løpet av de neste to årene vil 21 familier i Ringsaker få tilbud om hjelp fra familiekoordinatorene. På landsbasis skal 400 familier totalt få et tilsvarende tilbud. 

–  Det er tre grupper som er overrepresentert i lavinntektsfamiliene, det vil si familier med lavere inntekt en 60 % av medianinntekten i Norge: Det er folk med lavt utdanningsnivå, enslige forsørgere og innvandrere fra land utenfor EU, sier NAV-leder i Ringsaker, Roy Carstens. 

575 barn under i lavinntektsfamilier i Ringsaker
 – Vi trekker ut familier som vil få tilbud om å være med prosjektet, og familiene må selv samtykke for å delta i prosjektet. «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier» er et positivt forskingsprosjekt, og jeg håper vi vil klare å tilby lavinntektsfamilier et bedre koordinert tilbud, avslutter han. 

I 2014 var det 575 barn i Ringsaker som levde i lavinntektsfamilier. Dette tilsvarer 9 %, mot 10.4 % i Hamar og 10, 5 % i Gjøvik. 

Foto (t.v): Hanne Sofie Holmen, avdelingsleder i NAV Ringsaker, Trine Sterud, familiekoordinator,  Wenche Bolkan Nordli, familiekoordinator og Roy Carstens, leder av NAV Ringsaker.