– I lesing har våre elever en bedre progresjon fra 8. til 9. trinn enn landsgjennomsnittet, sier kommunalsjef for skole, Anne Kari Thorsrud, og legger til at det er systematisk arbeid over tid som har gitt de gode resultatene på ungdomstrinnet. 

–  Minst like gledelig, er det å se at andelen elever som er på mestringsnivå 1 i lesing fortsatt er gradvis synkende. Samtidig er andelen elever som er på mestringsnivå 5 økende. Resultatene for 2016/17 viser at halvparten av 9. trinnselevene i Ringsaker er på mestringsnivå 4 eller 5, med et lite flertall på nivå 5.

Brøttum-elevene best i Ringsaker
Ser man på resultatene for alle ungdomsskolene i Ringsaker, er det 9. trinnselevene ved Brøttum barne- og ungdomsskole som scorer høyest på lesing og regning.

– Vi har jobbet veldig bevisst med prestasjonskulturen. Ved vår skole har det blitt mer akseptert å gjøre det bra. Det er lov å være flink, også blant guttene, sier rektor Haldis Sveen, som understreker at hun er utrolig stolt over prestasjonene til både lærere og elever ved skolen. 

– Jeg ser at lærerne er genuint opptatt av elevenes læring, og at de bruker hverandres kompetanse på tvers av trinn for hele tiden å øke elevenes læringsutbytte, legger Sveen til.

Et godt miljø er avgjørende for god læring
Jon Tomter og Ane Aasen sitter i elevrådet for 9. trinn. De er stolte av at Brøttum har gjort det så bra på de nasjonale prøvene i lesing og matematikk, og er enige om at et godt skolemiljø legger det beste grunnlaget for læring. 

– Det er greit å gjøre feil, samtidig som det er lov å være god, sier Jon, når han skal beskrive læringsmiljøet i 9.klasse på Brøttum. 

– Vi leser mye høyt i klassen. Vi «trekker ispinner», slik at det er tilfeldig hvem som leser høyt, forklarer Ane.

Hver morgen starter klassen med å lese ulike nettaviser i fellesskap.De gjør seg kjent med nye ord og uttrykk og reflekterer over innholdet. Det, i kombinasjon med læringsplaner og ukesluttprøver, trekkes frem som gode redskap for læring. 

– Vi gjør ikke så veldig mye lekser, faktisk. Vi kan øve målrettet mot ukesluttprøvene og vet til en hver tid hva vi skal lære, avslutter Jon. 

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Elever på 9. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing og regning. 

Disse prøvene er de samme som for 8. trinn, slik at skoler kan sammenligne resultater for 8. trinn med resultater fra 9. trinn samme år. Skoleleder og lærerne bruker resultatene fra nasjonale prøver for å følge opp den enkelte elev og for å bedre undervisningens kvalitet.

Foto (f.v):Jon Tomter, rektor Haldis Sveen og Ane Aasen.