Alle skolebarna i Ringsaker følger det samme opplegget, og for mange av dem er stoffet også kjent fra barnehagen, der de bruker et opplegg spesielt utviklet for de yngre barna. Satsingen videreføres med et undervisningsopplegg på 8. trinn. 

–  God psykisk helse hos barn og unge er noe av det viktigste vi kan investere i. Det danner grunnlaget for trivsel, læring og deltakelse i samfunnet, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud. 

Bred satsing

Psykologisk førstehjelp er utviklet for å gi barn og unge kunnskap om tanker, følelser og handlinger, og hvordan man kan støtte seg selv og be om hjelp når man har det vanskelig. En sentral del av dette er å stimulere barns tankebevissthet og følelsesbevissthet. 

– Arbeidet for å styrke barn og unges psykiske helse har høy prioritet, og barnehagene og skolene er viktige arenaer i denne sammenhengen, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.

Undervisningen har som mål å gi barn språk, kunnskap og ferdigheter i vanskelige situasjoner; å bli god på vennlig selvsnakk og dermed ha en god psykisk helse. Dette inkluderer å vite at det er hjelp å få. 

Et godt samtaleverktøy

Satsingen skal også gjøre ansatte i barnehage og skole enda bedre på å snakke med barn og unge om vanskelige og tabu temaer. Gjennom undervisningsopplegget lærer barna å forstå seg selv bedre, og bli gode på å finne løsninger når man har det vanskelig – de blir kjent med hva de selv kan gjøre, og hvem de kan gå til for å få hjelp. 

– Det at barna får et begrepsapparat som gjør dem i stand til å beskrive hvordan de har det, gjør det i neste omgang lettere for voksne å snakke med dem om vanskelige temaer. Dette handler også om å styrke et psykologisk immunforsvar, og å få ferdigheter som gjør at man står bedre rustet når man møter vanskelige situasjoner, sier psykolog Kristin Haugholt. 

Tverrfaglig

Også rektor Kari Storihle Ødegård mener satsingen på psykologisk førstehjelp er positiv for barna.

– Elevene får et redskap for å sette tanker og følelser i et system, noe som skaper trygghet og hjelper dem til å ta gode valg, sier hun.

I tillegg til lærerne er også ansatte på SFO, helsesøstre, logopeditjenesten, PP-tjenesten, psykologer, ansatte i barnevernet og ungdomskontakten kjent med metodikken. Dette gjør at barna og ungdommene møter de samme begrepene, det samme språket hos ulike aktører.

Sosial kompetanse

Arbeidet med psykologisk førstehjelp i barnehage og skole bidrar også til å sette barna i bedre stand til å forstå hvordan andre har det. Denne effekten ser de godt i barnehagen.

– Barnas tankebevissthet øves gjennom å bruke Grønne tanker – glade barn i barnehagen. Dette styrker deres utvikling av sosial kompetanse, sier Line Nordvik, barnehageleder i Bakkehaugen barnehage.