Ringsaker kommune skal i samarbeid med Husbanken bidra til trygge og gode boforhold og boområder for vanskeligstilte på boligmarkedet og kommunens innbyggere generelt. I henhold den boligsosiale strategien «Bolig for velferd» skal det være en særlig innsats overfor barnefamilier og unge. 

By – og tettstedsprogrammet i Ringsaker er forankret på rådmannsnivå og styringsgruppa ledes av assisterende rådmann Espen Hvalby. Den 15.06.17 var det i henhold til programavtalen årlig møte mellom Husbankens og kommunens ledelse hvor status for arbeidet ble gjennomgått. Her ble blant annet kommunes vellykkede satsning på tilvisningsavtaler presentert. 

57 boenheter ferdigstilt og 61 under bygging

I samarbeid med private utbyggere er det nå ferdigstilt 57 boenheter i kommunen med gunstig grunnlånsfinasniering fra Husbanken fordelt på 5 prosjekter. 

Videre er det 61 boenheter under bygging som vil bli ferdigstilt i løpet av dette året. Kommunen har en tinglyst tilvisningrett på 40 % av boenhetene i hvert prosjekt i 20 år, noe som følges opp av Servicesenteret. 

Foto (f.v): Varaordfører Geir Roger Borgedal, servicesjef Roger Nilssen, assisterende rådmann Espen Hvalby, regiondirektør Guri Bergo fra Husbanken og avdelingsdirektør Per Erik Torp fra Husbanken.