I sin orientering gikk rådmann Jørn Strand igjennom status for de kommunale tjenestene, og oppfordret til å jobbe videre for å legge til rette for vekst i Ringsaker.  

Den viktige veksten

Rådmannen var tydelig på at det er viktig å jobbe videre mot målene for vekst og utvikling som over tid har vært retningsgivende for kommunen.

– Vi har en stor mulighet til å sikre videre vekst hvis vi våger å finstille på det. Vi må fortsette å stå i strategien over tid, det har tjent oss godt til nå. Vi må tørre å tilrettelegge for veksten som vi vet vil komme, og vi må fortsette satsingen på å synliggjøre Ringsaker og alt vi har å by på for å tiltrekke oss enda flere besøkende og nye innbyggere, sa rådmannen til kommunepolitikerne.    

Rådmannen pekte spesielt på E6-utbyggingen og utviklingen av næringsområder, boområder og friområder langs hovedferdselsåra. 

– Mjøsparken vil ha en helt unik synlighet fra E6. Dette blir en oase, og med tilhørende næringsarealer, boligområder ved Verven, Mjøstårnet og koblingen opp til byen får vi en helhet som er helt unik. Totalen her vil bidra til å øke boattraktiviteten ytterligere, mente Strand. 

Digitalt løft

Assisterende rådmann Espen Hvalby gikk igjennom det økonomiske opplegget for kommende periode. Han viste blant annet til behovet for økt digitalisering i Ringsakerskolen.

– Det er en kraftig satsing på digitalisering i budsjettet, der vi legger opp til digitale verktøy i forholdet 1:1 for alle elever. Vi går inn for en leieløsning av iPader, med tilhørende undervisningsopplegg, vedlikeholdsordning og opplæring, sa han. Det legges opp til at implementeringen tas over tre år.

– Det er lagt opp til at 1. og 2. trinn ved fire barneskoler skal ta iPad i bruk allerede høsten 2017. Videre skal 1.-7. trinn ved ti barneskoler ta i bruk iPad i 2018, og fra 2019 skal alle barne- og ungdomsskolene ha implementert bruken av iPader i undervisningen, fortalte Hvalby.

Les mer om utviklingen i Ringsaker her