Et bedre tilbud

– Teamet skal følge opp fastlegens pasienter. Dette skal blant annet gi et mer helhetlig tilbud som er bedre tilpasset kronikere og pasienter med sammensatte sykdommer, sier spesialrådgiver Nils Faaberg i Ringsaker kommune.

En fordel ved å innføre primærhelseteam vil kunne være at det blir lettere å gi enkeltpasienter med sammensatte behov flere tilbud hjemme, slik at de slipper å oppsøke helsetjenestene selv.

– Dette bygger direkte oppunder vårt ønske om å legge til rette for at flere kan bo hjemme og klare seg selv lenger, så vi mener denne ordningen passer veldig godt i Ringsaker kommune, sier kommunalsjef Sverre Rudjord. 

To legekontorer

I Ringsaker er det Brumunddal Legesenter og Herredshuset Legesenter i Moelv som deltar i piloten. Siden fastlegeordningen ble innført i 2001 har stadig flere oppgaver blitt overført til primærhelsetjenesten, uten at man har endret på måten man jobber på. Tillitsvalgt Tommy Andreassen ved Brumunddal Legesenter ser dette prosjektet som en mulighet til å prøve ut nye, fremtidsrettede løsninger for helsetjenestene.

– Vi har hatt et veldig stort ønske om å få lov til å pilotere ordningen med primærhelseteam. Vi mener at flere hender og flere ressurser vil bidra til å gi et bedre tilbud til befolkningen i Ringsaker, sier Andreassen.

Mer fleksibilitet

Ved Herredshuset Legesenter ser de også fram til å prøve ut ordningen med primærhelseteam.

– Noe av det som er så bra med dette prosjektet, er at det er litt frihet med tanke på hvordan man organiserer arbeidet. Vi kan prioritere de gruppene vi mener har størst behov, og så kan vi lære mye av Brumunddal Legesenter og deres erfaringer – og vice versa, sier fastlege og tillitsvalgt Simone Custers. Hun mener det er svært viktig med et godt samarbeid mellom fastlegene og hjemmetjenesten, slik at helse- og omsorgstjenestene oppleves som mer sømløse for pasienten.

– Kanskje kan sykepleieren i teamet fungere som et mellomledd i kommunikasjonen her, sier hun.