Da dagens elever på 9.trinn ved BRUSK startet på ungdomsskolen, la lærerne opp til en annerledes tilnærming til den faglige opplæringen. 

– Dette innebærer at vi har delt treårsløpet inn i seks overordnede temaer, som er i tråd med arbeidet som pågår fra sentralt hold. Vi har plassert målene i læringsplanen innenfor de seks temaene med fokus på tverrfaglighet. Slik får vi jobbet mer i dybden og blir lengre i stoffet, noe som fører til større forståelse og bedre læringsutbytte, forklarer kontaktlærerne Anne Carina Svendsen, Ragnhild Rodal Mogen og Helene Larsen. 

Mer aktivitet

Tilnærmingen til fagene gjennom tema gjør det mulig å bygge videre på kunnskap fra andre fag, og å få ting fra flere vinkler. Elevene på niende trinn er enige om at det er mer interessant når man kan fordype seg mer i ulike temaer.

– Jeg synes dette er en god måte å lære på, fordi man får gått dypt inn i stoffet. I tillegg føler jeg at jeg kan dra med meg kunnskap fra ett fag til det neste, sier Emil Aleksander Røhr i 9C. Emilie W. Marken i 9D er enig. 

– Vi blir mer aktive i flere fag også, fordi når vi kommer inn i en ny time kan vi ta med oss kunnskap fra timer vi har vært i tidligere, sier hun. 

– Du får også mer motivasjon av at du vet hva det handler om når du går inn i en ny time, mener Johanne Røisli i 9D. Ane Wiik Melve påpeker at det er viktig at man sørger for variasjon når man holder på med samme tema over lengre tid.

– Det er lærerikt å kunne jobbe lengre med temaene, men det kan kanskje bli kjedelig etterhvert hvis man holder på lenge med det samme, sier hun.

Færre prøver

En annen effekt av den tematiske og tverrfaglige arbeidsmåten er at man kan legge opp til færre prøver. 

– Vi slår sammen flere vurderinger. For eksempel kan en samfunnsfagsprøve eller en prøve i KRLE fint vurderes som en norskprøve ut fra de kriteriene vi har satt for norskfaget. På den måten blir prøvepresset lavere. Vi merker at elevene er mer avslappa, og at de får bedre oversikt, sier Helene Larsen.

Freyja Gotaas i 9D synes det er fint.

– Når lærerne kan vurdere flere fag i samme teksten betyr det at vi får færre prøver og oppgaver, og det er bra. I tillegg gjør det at vi jobber med temaene over lengre tid at det blir lettere å huske ting, mener hun.

Nye læreplaner

Kunnskapsdepartementet er i ferd med å utarbeide nye læreplaner, basert på en utredning om fremtidens skole. Utredningen peker blant annet på at det er for mange kompetansemål i dagens skole, og at det blir for lite tid for å gå i dybden. Arbeidet med å utarbeide en ny læreplan med mer rom for fordypning er i gang, og målet er at den nye læreplanen skal implementeres i løpet av 2020. BRUSK er allerede godt i gang, og rektor Guro Kirkerud er spent på hvordan denne måten å jobbe på eventuelt reflekteres i resultatene på nasjonale prøver og på eksamen.

– Både nasjonale prøver og eksamen tester dybdekunnskap på ulike vis, så det er spennende å se hvordan elevene våre kan dra nytte av at de har fått mer tid til refleksjon og fordypning enn vi har lagt opp til tidligere, mener hun.