Grunnlaget for det videre arbeidet med budsjett for 2020 legges i løpet av rammekonferansen, der politikerne får en gjennomgang av de kommunale tjenestene og av økonomien i kommunen.

X-faktoren

Gjennom de siste årene har det vært en positiv utvikling i Ringsaker innen de fleste områder som indikerer vekst.

– Vi har høy befolkningsvekst, og vi ser at hovedvekten av de som flytter til Ringsaker er unge voksne i etableringsfasen og barnefamilier. Det bygges boliger i hele kommunen, og det er stor aktivitet i fjellet. Varehandelen har hatt en fantastisk utvikling gjennom en tiårsperiode, og ligger langt over landsgjennomsnittet, påpekte rådmannen.

Han viste til at det er flere grep som har gitt denne utviklingen i Ringsaker. Gode bosteder, tilgang på arbeidsplasser, nye næringsetableringer og økt handel er alle eksempler på verdier som gir økt attraktivitet. Samtidig understreket Strand at man ikke kan ta den positive utviklingen for gitt.

– Attraktivitet er helt avgjørende for at vi skal fortsette å tiltrekke oss nye innbyggere, for at tidligere innbyggere skal flytte tilbake og for å beholde de som allerede bor her. Det er mye på gang som kan støtte opp under videre vekst, men det kommer ikke av seg selv. Vi må jobbe for x-faktoren som løfter det hele, sa han.

Økonomi

Hovedfokus nå er å få budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 i balanse. 

– Salderingsutfordringen er stor, og må jobbes grundig med framover. Her vil vi ta noen grep både med tiltak innenfor drift- og investeringsbudsjettet. Utfordringene ligger i de økende driftsutgiftene, spesielt innenfor helse- og omsorgssektoren, sa assisterende rådmann Espen Hvalby i sin gjennomgang av det økonomiske opplegget. 

Utviklingen i den egenfinansierte delen av gjelda følger planen, og er stabilisert. Hvalby understreket at det blir viktig å holde seg til handlingsregelen framover, der den egenfinansierte delen av gjelda holdes under 2,0 mrd. Det samlede investeringsbudsjettet må dermed ned. 

– Etter ferdigstillelsen av Stavsberg skole er det finansieringen av nytt sykehjem i Moelv som har hovedprioritet, poengterte assisterende rådmann Espen Hvalby i sin gjennomgang av det økonomiske opplegget. 

Etter budsjettkonferansen vil rammene utvikles til en helhetlig rammesak, som legges fram for formannskapet 19. juni.