Det er fortsatt tilskuddsmidler igjen hos Innovasjon Norge for investeringer i tradisjonelt landbruk i Hedmark.


Nytt fra om med 2019: Åpen søknadsfrist.

Midlene prioriteres på følgende måte:
1 a) Grovforbaserte husdyrproduksjoner. Herunder også gjødsellager og driftsbygninger til aktiv setring. Som følge av markedssituasjonen på sau gis det ikke investeringsstøtte til sau i 2019. Unntak er investeringsstøtte til økologiske saueprodusenter som må gjøre endringer som følge av nye krav til liggeareal, og ved oppgradering av eksisterende produksjonsanlegg ved generasjonsskifte. Det gis heller ikke midler til nyetablering innen ammeku/storfekjøttproduksjon eller vesentlige utvidelser innenfor ammeku/storfekjøttproduksjon og melkeproduksjon.  

1 b) All økologisk produksjon hvor det er markedstilgang.

2 Planteproduksjon for salg. Herunder prioriteres potet-, grønnsak-, frukt- og bærproduksjon foran tørkeanlegg for kornproduksjon. Det åpnes også for å kunne søke på vatningsanlegg.
Fellestiltak for flere eiendommer i form av tørking, lager, pakking etc., kan støttes, men må vurderes opp mot eksisterende kapasitet og konkurransesituasjonen i området.

3 Kraftfôrkrevende produksjoner. På grunn av størrelsen på potten er det kun økologisk produksjon som kan prioriteres. Det gis ikke til nyetablering innen konsumeggproduksjon.  

Markedssituasjonen for de ulike produksjonene vil til enhver tid vurderes og ligge til grunn for prioriteringene av tilskudd.

Innovasjon Norges tilbyr lavrisikolån i forbindelse med investeringer, det vil si lån med god sikkerhet (innenfor 90 % av verdivurdering) ligger på 2,9 % rente. Disse låna kan være gunstig for mange.

Elektronisk søknad finner du på denne linken hos Innovasjon Norge.

Landbrukskontoret er behjelpelig i søknadsprosessen, og meld gjerne ifra allerede nå dersom du ønsker å søke investeringsmidler høsten 2019.  Kontaktperson Gerd Lodden Solberg, tlf 969 42 081, e-post gls@ringsaker.kommune.no

Viktig vedlegg til søknaden:
-Driftsplan/økonomisk vurdering av prosjektet
-Næringsoppgave og landbruksskjema siste 2 år
-Selvangivelse for begge ektefeller siste 2 år
-Tegninger
-Kostnadsoverslag/tilbud
-Eventuell leiekontrakt for jord, evt. avtaler kjøp av grovfôr
-Eventuell leiekontrakt melkekvote