Planen omfatter Arnkvernvegen (fv. 1778) på strekningen fra kommunegrensen ved Haga, til fylkesvegkrysset ved Arnkvern.  Planområdet ligger i Furnes, inntil kommunegrensen mot Hamar. Kommunegrensen krysser Arnkvernvegen rett nord for krysset Arnkvernvegen/Gålåsvegen.

Bakgrunn for reguleringsplanen er rekkefølgekrav om trafikksikkerhetstiltak knyttet til utbygging i Hamar næringspark nord, Sirkulas kretsløppark mm. i Hamar kommune.

Hensikten med reguleringsplanen er å avklare arealbruk for bygging av ny gang- og sykkelveg på strekningen og ny Haga bru over Vesleelva med areal for midlertidig veg (interimsveg) forbi Haga bru i byggeperioden.  

Ny bru og gang- og sykkelveg skal bygges nå, med forventet byggestart vinteren 2019/2020. Reguleringsplanen omfatter også arealer for mulig framtidig forbedring av Møllesvingen og fylkesvegkrysset ved Arnkvern, men det skal ikke bygges nå.

Lenke til PlanDialog/PlanInnsyn  der planområdet vises i kart og med innsyn i sakens dokumenter. 

Lenke til innsyn i arkivsak - detaljreguleringsplan for GS-veg langs Arnkvernvegen  

Lenke til kommunestyrets saksframlegg med vedtak og vedlegg 

Hvis det er spørsmål til saken, kan planrådgiver kontaktes. 

Vedtaket kan påklages. Siste frist for klage er 21. desember 2019.