– Jeg er veldig glad for at elevene nå kan komme tilbake på 1.-4. trinn. Skolen er en viktig arena for både læring og sosial omgang med venner. Fjernundervisningen har fungert godt, men både elever og lærere ser fram til å få en mer normal hverdag på skolen, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.

Tre overordnede føringer

I veilederen er det spesielt tre føringer som løftes fram som viktige for å sikre godt smittevern når skolene åpner igjen for 1.-4. trinn. Syke elever og ansatte skal holde seg hjemme, man må sørge for god håndhygiene og det skal være redusert fysisk kontakt. I tillegg gir veilederen konkrete smittevernråd til skolene, som for eksempel å organisere elevene i mindre grupper, legge opp til mye uteundervisning og å begrense bruk av offentlig transport til og fra skolen så langt det lar seg gjøre.

Spørsmålene under er en sjekkliste for smittevern i skolene, og en oversikt over tiltak som er på plass når skolene åpner. 

Hvilke tiltak har skoleeier et overordnet ansvar for? 

 • Opplæring av ansatte i smitteverntiltak ved at de gjøres kjent med innholdet i veilederen
 • Informasjon til foresatte om nye rutiner i skole/SFO                      
 • Lage plan for håndvaskrutiner for barn og ansatte              
 • Lage skriftlig rutine for renhold                    
 • Lage plan for oppretting og organisering av kohorter                      
 • Opprette dialog med eventuelle ansatte som er i risikogrupper og barn som har behov for tilrettelegging

 

Hvilke hygienetiltak skal overholdes?

 • Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter
 • Opplæring av elevene i håndvaskrutiner og hostehygiene
 • Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene
 • Henge opp alkoholbasert desinfeksjon der ikke håndvask er tilgjengelig 
 • Planlegge håndhygienetiltak ute og på tur (våtservietter og alkoholbasert desinfeksjon)

Hvordan skal man legge til rette for å redusere kontakt mellom personer?

 • Vurdere bruk av rom i forhold til antall elever i kohortene             
 • Planlegge for aktiviteter ute, herunder ulike tider for ulike kohorter                     
 • Dele opp utearealer slik at elever fra ulike kohorter blandes i liten grad                
 • Unngå større samlinger av elever                 
 • Sørg for at det er tilstrekkelig med skrivesaker og annet materiell slik at deling begrenses                      
 • Sørge for egen pult/sitteplass per elev med avstand mellom elevene                     
 • Sørge for egen sitteplass per elev ved måltider og aktiviteter, med avstand mellom elevene                    
 • Sikre gode rutiner for måltider og at mat eventuelt serveres porsjonsvis               
 • Plan for å redusere trengsel i garderober, toaletter og på vei inn og ut av lokalene 
 • Eventuelt introdusere merking på gulv for å sikre avstand i områder der det kan oppstå trengsel                       
 • Plan for alternerende tidspunkt for friminutt for å begrense antall elever som er ute samtidig                
 • Plan for ekstra bemanning ute i friminutt, for å hjelpe elevene å holde avstand   
 • Plan for spredte oppmøtesteder før skoledagen begynner for å unngå trengsel    
 • Plan for gjennomføring av skoleskyss                       
 • Unngå kollektivtransport ved turer ut av skolen

Hvilke planer skal lages for renhold?

 • Lage en plan for renhold, som beskriver hyppighet og metode for de ulike punktene. Planen må omfatte toaletter, servanter, hyppig berørte gjenstander (dørhåndtak, trappegelendre, lysbrytere ol.)              
 • Lage en plan for renhold av leker, sportsutstyr, nettbrett og lignende. Leker og gjenstander som ikke kan vaskes ryddes bort

Hvilke tiltak er viktig for ansatte?

 • Begrense fysiske møter, eventuelt tilrettelegge for videokonferanse                       
 • Holde avstand i pauser                       
 • Etablere rutiner for vask av felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer                   
 • Begrense bruk av offentlig transport

Les smittevernveiledere for barnehager og skoler på sidene til Utdanningsdirektoratet