For å begrense skadevirkningene av koronautbruddet for bedrifter knyttet til landbruket, vil Innovasjon Norge utvide rammene for støtte til investeringer, bedriftsutvikling og vekst.

Mange bedrifter innen lokalmat, landbrukstilknyttet reiseliv, Inn på tunet og i reinnæringen opplever nå bortfall av marked og tap av inntekter som følge av koronapandemien. For denne gruppen innføres det nå to nye tilskuddsordninger.

  • Den ene ordningen gir bedrifter som har behov for det mulighet til å søke støtte til forprosjekter for å avklare for eksempel nye markedsmuligheter. Slike forprosjekter kan støttes med inntil 100 prosent av godkjente kostnader, begrenset oppad til 150 000 kroner.   
  • Den andre ordningen gir bedrifter mulighet til å søke tilskudd til å gjennomføre nødvendige prosjekter som følge av koronakrisen og bortfall av omsetning og inntekt, som for eksempel å utvikle nye markeder. Slike prosjekter kan støttes med inntil 75 prosent for utviklingskostnader og inntil 50 prosent for fysiske investeringer som er nødvendige for å få gjennomført prosjektet.
Mer informasjon finner du hos Innovasjon Norge her.
 

Det kan videre søkes om tilskudd til å utvikle eller forbedre et nytt produkt, ny prosess eller tjeneste. I utgangspunktet kan mange aktiviteter, som skal til for å lykkes med utvikling eller implementering av nye løsninger, vurderes som grunnlag for finansiering. Mer informasjon hos Innovasjon Norege finner du her.