Administrasjonen foreslo en rekke grep som kan bidra til å dekke inn over 80 millioner av det totale inndekningsbehovet på nærmere 100 millioner. Den mye omtalte endringen i skolestrukturen i nordre Ringsaker var et av tiltakene som lå inne i forslaget. Det gjelder også anbefalingen om å legge ned 28 sykehjemsplasser, for på den måten å kunne vri tjenestetilbudet mot en styrking av hjemmebaserte tjenester. I tillegg foreslo rådmannen å redusere antall årsverk med 34 fordelt på ulike virksomhetsområder. 

– Det blir stadig strammere inntektsrammer for kommunene. I tillegg har driften i Ringsaker for stor fart. Det er nødvendig med en helhetlig gjennomgang av tjenestestruktur og drift slik at dette er tilpasset den økonomiske situasjonen vi står i, sa rådmannen i sitt fremlegg.

Byggingen av nytt sykehjem i Moelv ligger inne i planen for økonomiperioden. 

Vekst er fortsatt nøkkelen

I sin gjennomgang viste rådmannen hvilken effekt veksten i Ringsaker kommune gjennom de siste ti årene har hatt. 

– Dersom vi de siste ti årene hadde hatt samme befolkningsutvikling som vi hadde de tretten årene før det, ville vi i dag hatt 2.000 færre innbyggere enn det vi har nå. Det utgjør om lag 110 mill. kr. per år i tapte inntekter. Det viser at det er helt avgjørende at vi klarer å fortsatt bygge attraktivitet og fokusere videre på vekst. Vi må spisse tiltakene våre og være offensive, Vi må også evne å gripe muligheter for næringsetableringer og jobbe for å sikre og utvikle eksisterende bedrifter, sa Strand.

Mer til ressurskrevende brukere

Assisterende rådmann Espen Hvalby gikk mer detaljert inn på ubalansen i økonomien etter 1. tertial, og hva den skyldes. Spesielt tre områder er i utakt med budsjettet; helse og omsorg, tilskudd til private barnehager og voksenpedagogisk senter.

– Innen helse og omsorg har vi et merforbruk etter 1. tertial på over 71 millioner kroner. Mye av dette er knyttet til egenandelen vi har for ressurskrevende brukere, som vi får stadig flere av, sa Hvalby. 

Adminstrasjonen foreslo derfor å styrke budsjettet med nær 48 millioner for å dekke inn egenandelen.