Det er inngått avtale mellom Svetor Eiendom AS og Ringsaker kommune om makeskifte av arealer for å løse virksomheten Satema AS sitt behov for mer næringsareal. Løsningen medførte behov for endring av reguleringsplanen for Smedstadskogen i Moelv.

Industriområdet utvides i sørøstlig retning og turvegen legges om. Det stilles rekkefølgekrav om at turvegen gjennom industriområdet skal være omlagt før den kan sperres for allmennheten. Et mindre område regulert til industri i øst, omreguleres til friluftsformål, noe som sikrer at turvegen på denne strekningen kan ligge som den gjør i dag. I vest omreguleres deler av industriområdets ytterkant til friluftsformål. Samlet areal som omreguleres fra friluftsformål/grønnstruktur til industri er 1837 m² og motsatt 2447 m² som reguleres fra industri til friluftsformål/grønnstruktur. I tillegg justeres eiendomsgrensen mot Industrivegen noe, slik at vegen i sin helhet blir liggende på Ringsaker kommune sin eiendom.

For fullstendig informasjon og innsyn i plandokumenter, se her på kommunens hjemmeside.

Planutvalgets vedtak kan påklages. Klagefrist er satt til 7. august 2020.

Eventuell klage må angi hvilket vedtak som påklages og hvilke endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes. Klager kan be om at vedtaket som er gjort, ikke må tillates iverksatt før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Ved eventuell klage sendes den i e-post til postmottak@ringsaker.kommune.no eller i brev til Ringsaker kommune, Postboks 13, 2381 Brumunddal

Eventuelle klager vil bli behandlet politisk i planutvalget. Dersom utvalget ikke finner grunn for å omgjøre vedtaket, vil kommunen oversende klagen til fylkesmannen for endelig avgjørelse.