BaneNor har et nasjonalt mål om å stenge/sanere farlige planoverganger. Planovergangen ved Bergsvika som gir adkomst til to boligeiendommer er vurdert som farlig og ønskes stengt. Når planovergangen stenges vil boligeiendommene 454 og 456 langs Turistvegen ha behov for ny adkomst. Ny adkomstveg er prosjektert i strandsonen langs Mjøsa fra eksisterende kulvert 550 meter lenger nord for boligeiendommene.

Adkomstvegen vil gå gjennom et område med naturmangfold og være flomutsatt. Det er lagt inn bestemmelser i reguleringsplanen som skal virke som avbøtende tiltak på naturmangfold og flomproblematikk. 

For plankart og innsyn i plandokumenter se Saksfremlegg, eller trykk på lenken Planinnsyn. I Planinnsyn kan du sende inn uttalelser


Uttalelser kan også sendes i e-post til postmottak@ringsaker.kommune.no eller i brev til Ringsaker kommune, Postboks 13, 2381 Brumunddal. 

Ved spørsmål kan saksbehandler kontaktes på e-post: fier@ringsaker.kommune.no eller tlf: 94010506.