Endringen innebærer en justering av arealformålene bolig og friområde innenfor planavgrensningen. 
Areal avsatt til friområde øker og gir en bedre sammenheng i grønnstrukturen. 
Endringene medfører ingen reduksjon i utnyttelsesgraden av boligområdene. 

For fullstendig informasjon og innsyn i plandokumentene, se kommunens post og saksliste her. 

Planutvalgets vedtak kan påklages. Klagefrist er satt til 7. august 2020.

Eventuell klage må angi hvilket vedtak som påklages og hvilke endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes. Klager kan be om at vedtaket som er gjort, ikke må tillates iverksatt før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Ved eventuell klage sendes den i e-post til postmottak@ringsaker.kommune.no eller i brev til Ringsaker kommune, Postboks 13, 2381 Brumunddal.

Eventuelle klager vil bli behandlet politisk i planutvalget. Dersom utvalget ikke finner grunn for å omgjøre vedtaket, vil kommunen oversende klagen til fylkesmannen for endelig avgjørelse.