Idrettshaller og svømmehaller

Det er viktig at vi alle fortsetter å bidra i den nasjonale dugnaden mot Covid-19.  Svømmehallene har forsterket renhold som følge av pandemien og det er redusert antall personer som kan være inne samtidig.  Badstuene holdes fortsatt stengt. Vi tar forbehold om endring i smittesituasjonen, samt lokale og nasjonale føringer.
 
De viktigste punktene som gjelder for besøk i svømmehallene:

 • Hold deg hjemme hvis du er syk, er i karantene eller har symptomer på covid-19.
 • Hold minimum 1 meters avstand til andre enn de du er i husstand med og følg merking/instrukser fra personalet. Se egne avstandsregler eller antallsbegrensinger i garderober.  Dette er merket i anlegget.
 • God håndhygiene før, under og etter besøket.
 • Vis tålmodighet i inngangs- og utgangssonen, samt i garderober. Man må  være forberedt på at det kan bli noe venting for å  slippe folk inn/ut/forbi for å ivareta 1-meters regelen.
 • Unngå å møte opp for tidlig til gruppeaktiviteter for å forebygge at det samler seg mange i resepsjonsområdet. 
 • Klorvannet er i seg selv desinfiserende, men avstandsregelen på minimum 1 meter gjelder fortsatt her. 

Velkommen!

 

Oppdatert 9. november 2020:

Fredag 6. november kom Ringsaker kommune med nye, lokale koronatiltak. Dette innebærer blant annet at svømmehaller og idrettshaller i uke 46 stenges for publikumsbading, aktivitet for barnehager, SFO, babysvømming, varmtvannsbading eller andre grupper. Det er kun skoler som vil ha tilgang til disse lokalene. 

 

Oppdatert 8. oktober 2020: 

Fra og med mandag 12. oktober gjøres det enkelte lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene:

 • Det blir en trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne. Det vil si at flere kan trene med kontakt. Dette gjelder derimot ikke mosjonsgrupper for voksne, og fotball og Old Boys må derfor vente til neste fase.
 • ​Oppvarmingssal/trimrom i idrettshaller kan tas i bruk.
 • Det tillates at barn t.o.m. 7. trinn kan ha med seg én foresatt på treninger.

Flere tiltak iverksettes for at det skal være trygt å bruke våre kommunale anlegg. For å lykkes, er vi avhengige av et godt samarbeid med skole, idrettslag,  renhold, bygg og eiendom og alle brukere. Det er helt avgjørende at bruk av hallene skjer innenfor de til enhver tid gjeldene smittevernregler, fastsatt av offentlige myndigheter. Åpningen av hallene stiller nye krav til både driftspersonell, skole og de ulike idrettslagene som trener i hallen.

Her finner du oppdaterte smittevernsråd for kultur og idrett fra Folkehelseinstituttet 

God avstand er viktig

Barn og ungdom t.o.m 19 år:  Det kan være inntill 20 stk. i faste treningsgrupper i anlegget. Det  er mulig for flere grupper på 20 personer å oppholde seg i treningsarealet samtidig. Det er en forutsetning at treningsarealet er av en slik art at gruppene kan holdes adskilt under hele økten. Dette innebærer også at aktiviteten organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel. I idrettshallene er det mulig å dele inn hallen med skillevegger så gruppene kan være adskilt fra hverandre under hele treningen. I svømmeanleggene kan arealet deles opp med baneskillere. For voksne gjelder avstandsanbefalingen om minst 1 meter mellom personer, også i faste treningsgrupper.

Disse retningslinjene gjelder:

 • Det forutsettes at samtlige involverte forholder seg til Helsedirektoratets, Folkehelseinstituttets og Norges idrettsforbunds retningslinjer for aktivitet.
 • De forskjellige idrettene må forholde seg til sitt idrettsforbunds/særforbunds koronavettregler. Enhver beslutning av strengere art, tatt av anleggseier eller sentrale/lokale helsemyndigheter overprøver retningslinjer gitt fra NIF.
 • Det er laget egne covid-19-instrukser for leietagere og ansatte for hver enkelt idretts- og svømmehall. Disse instruksene endres i takt med endringer gitt fra sentrale myndigheter.
 • Trener og/eller lagleder skriver under på at ovennevnte er lest og forstått etter gjennomgang gitt av hallpersonalet.
 • Brudd på retningslinjene kan medføre at anlegget blir stengt for aktuelle grupper.
 • Det forutsettes grundig renhold av alle kontaktpunkter (f.eks. håndtak, målstolper, baller, kurver osv.). Idrettslagene har ansvar for å følge opp renhold og smittevern etter sin aktivitet.
 • Anleggets garderober kan benyttes til skift av idrettslagene. Dusjer skal ikke benyttes.Toaletter i tildelt garderobe benyttes  og håndvask skal gjennomføres ved ankomst.  Tilsynsvakt tildeler garderobe og fører oversikt og logistikk på de lagene som benytter garderobene. Skole kan benytte garderober på dagtid forutsatt at de følger opp avstandsregler mellom sine grupper.
 • Moelvhallen har egne retningslinjer: Garderober er forbeholdt de som skal benytte svømmehall og det vil være begrenset tilgang til garderober for idrettslagene i hallen. Idrettslagene må her organisere at de kan gå direkte inn i hallflaten etter gjennomført håndvask de dagene det er åpent for publikumsbading og ved skolesvømming.
 • Det er kun de som trener som har tillatelse til å oppholde seg i hallen.
 • Opphold i kjøkken, tribuner, foaje og andre fellesarealer tillates ikke. 
 • Flaskehalser som innganger, toalett og lignende merkes for å påminne om avstandsregelen
 • Hallen skal være avgrenset/låst under trening, og ny gruppe som skal trene kan ikke slippes inn på hallflaten før de som har trent har forlatt hallflaten.
 • Styrketreningsrom er stengt.

Leietager sitt ansvar:

 • Organisere felles oppmøte utenfor anlegget. Omkledning anbefales hjemme eller utenfor anlegget. Aktiviteten skal ledes av en voksen person over 18 år, utpekt av leietager.
 • Anlegget skal være avgrenset/låst under trening. Ny gruppe skal ikke slippes inn i treningsflaten før forrige gruppe har forlatt hallen. Dette fordrer at alle lag er disiplinert med sin treningstid og avslutter 5 minutter før oppsatt treningstid. Dette er for å rekke å få alle utøvere ut, vaske over flater, og slippe inn neste gruppe.  Gruppen skal være ute av anlegget senest 5 minutter etter oppsatt treningsslutt. Smittevernansvarlig fra laget har ansvar for å påse at dette gjennomføres.
 • Føre oppmøteprotokoll for treningsgruppen på en slik måte at det er mulig å drive smittesporing ved behov. Husk å føre opp både utøvere, trenere og lagledere/«hjelpere».
 • Klubben skal alltid ha en smittevernansvarlig over 18 år til stede på anlegget for å sikre at aktiviteten gjennomføres i tråd med koronavettreglene og anleggets føringer. Smittevernansvarlig skal påse at retningslinjene og nødvendig smittevern ivaretas (bl.a. renhold av utstyr, plassering av treningsbagger og antall involverte i aktiviteten).
 • Sørge for å ha tilstrekkelig med desinfiseringsmiddel til eget bruk.


Retningslinjer fra relevante forbund

Veileder fra Norges idrettsforbund fra 11. mai
Retningslinjer fra Norges håndballforbund
Retningslinjer fra Norges Gymnastikk- og turnforbund
Retningslinjer fra Norges basketballforbund
Retningslinjer fra Norges volleyballforbund
Retningslinjer fra innebandyforbundet

 

Plakat idrettsaktiviteter.jpg

 

Kulturhus

Oppdatert 4. mars 2021

Øvelser
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.Musikkøvelser for voksne kan gjennomføres når smittevernregler overholdes og lokale forhold tillater det.

Arrangement innendørs
Maksimalt antall personer som kan være til stede på innendørs arrangement er 100 personer når publikum sitter på faste, tilviste plasser. Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Hvis faste sitteplasser ikke er mulig, kan kun 10 peronser væ retilstede innendørs på arrangement. Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig, skal vakthold benyttes for å sikre dette. Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses.

 
God avstand er viktig
For å begrense smitte under en kontrollert gjennomføring av øvinger, finnes det en rekke tiltak som kan settes i verk for å redusere smitterisiko. De fem pilarene for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:
• Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
• God hygiene
• Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
• Vær aktsom ved sambruk av instrumenter og utstyr
• Øvingslokalet må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr.
 
 
Disse retningslinjene gjelder
• Det forutsettes at samtlige involverte forholder seg til Helsedirektoratets, Folkehelseinstituttets og Norsk Musikkråds retningslinjer for aktivitet.
• De forskjellige lag/foreningene må forholde seg til sitt særforbunds koronavettregler. Enhver beslutning av strengere art, tatt av anleggseier eller sentrale/lokale helsemyndigheter overprøver retningslinjer gitt av Norsk Musikkråd.
• Det er laget egne covid-19-instrukser for leietagere og ansatte for hver enkelt kulturhus. Disse instruksene endres i takt med endringer gitt fra sentrale myndigheter.
• Leder skriver under på at ovennevnte er lest og forstått etter gjennomgang gitt av tilsynsvakt for det gjeldene kulturhuset.
• Brudd på retningslinjene kan medføre at anlegget blir stengt for aktuelle grupper.
• Det forutsettes grundig renhold av alle kontaktpunkter (f.eks. håndtak, stoler, bord osv.) i forkant og etterkant av aktiviteten. Medbrakte instrumenter må være desinfisert FØR de tas med inn i kulturhuset. Lag/foreninger har et ansvar for å følge opp renhold og smittevern etter sin aktivitet.
• Det er kun de som øver som har tillatelse til å oppholde seg i kulturhuset. Foresatte har ikke adgang.
• Kjøkken og garderober skal ikke brukes. Sitteplasser i salen skal ikke benyttes. Opphold i foaje og andre fellesarealer tillates ikke. 
• Flaskehalser som innganger, toalett og lignende merkes for å minne på avstandsregelen.
• Kulturhuset skal være avgrenset/låst under øving.
 
Leietager sitt ansvar:
• Organisere felles oppmøte utenfor kulturhuset. Eventuell omkledning anbefales hjemme eller utenfor anlegget.
• Aktiviteten skal ledes av en voksen person over 18 år, utpekt av laget/foreningen.
• Anlegget skal være avgrenset/låst under øving.
• Føre oppmøteprotokoll for øvingsgruppen på en slik måte at det er mulig å drive smittesporing ved behov. Husk å føre opp både utøvere, dirigenter og ledere/«hjelpere».
• Hvert lag/hver forening skal alltid ha en smittevernansvarlig over 18 år til stede på anlegget for å sikre at aktiviteten gjennomføres i tråd med koronavettreglene og anleggets føringer. Smittevernansvarlig skal påse at retningslinjene og nødvendig smittevern ivaretas (bl.a. renhold og plassering av utstyr og antall involverte i aktiviteten).
• Sørge for å ha tilstrekkelig med desinfiseringsmiddel til eget bruk (til bruk på hender, instrumenter, annet utstyr osv.).

Retningslinjer fra relevante forbund:
Retningslinjer fra Norsk Sangerforum 
 

 

Plakat musikkøvelser.jpg