Reguleringsplan ble vedtatt i kommunestyrets møte 20.12.2017, sak 089/17.

Planområdet er ca 155 daa stort, og ligger mellom Næroset og Moelv. Planen regulerer for Skianlegg med lysløype, hoppanlegg, klubbhus, stadionområde, samt tilhørende parkering og adkomstveg. Skianlegget skal i hovedsak brukes som treningsanlegg for Moelv IL og Næroset IL, men det kan også være aktuelt med ulike idrettsarrangement. Aktiviteten i anlegget vil være størst i vinterhalvåret på ettermiddag/kveld ved organisert trenings- og samlingstid. Løypetrasè og hoppanlegg skal lyssettes, belysning vil kun benyttes ved trening og senest kl 22.00.

Plandokumentene kan ses i sin helhet i innsynsløsningen planinnsyn på kommunens hjemmesider.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Eventuell klage kan sendes inn i planinnsyn via plandialog og funksjonen «gi tilbakemelding» eller sendes skriftlig til Ringsaker kommune, Boks 13, 2381 Brumunddal, eller til postmottak@ringsaker.kommune.no innen fristen 29.01.2018, med henvisning til sak 17/972.

Dersom det er spørsmål ta gjerne kontakt med planrådgiver Marit Svaland, e-post msva@ringsaker.kommune.no eller telefon 623 35110.