Personer med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom kan få avlastningsopphold på sykehjem for å avlaste de som har den daglige omsorgen. Du kan søke om avlastning for en begrenset periode dersom omsorgsoppgavene er særlig tyngende og om avlastning er avgjørende for å kunne fortsette å gi omsorgen.

Ringsaker kommune tilbyr avlastningsopphold ved Sundheimen sykehjem på Helgøya. Tilbudet gis etter en individuell vurdering etter søknad til enhet for tjenestetildeling og samordning. Mer informasjon om hvordan det søkes, finnes under menyvalget Søk på tjenester.

Avlastningsopphold på sykehjem er vederlagsfritt.