Forslagsstiller ABChus Prosjekt AS har engasjert konsulentfirmaet Archimatika AS og varsler nå oppstart av reguleringsarbeid for eiendommen Bakken Søndre i Brumunddal, gnr. 697 bnr. 7. Det er Jon Ivar Nytrøen som er grunneier.  


Hensikten med planarbeidet er gjennom regulering å legge til rette for frittliggende småhusbebyggelse, i tråd med intensjonene i kommunens overordnede arealplan. Aktuelle temaer som skal belyses gjennom planarbeidet er blant annet plassering av bebyggelse, rasproblematikk og overvannshåndtering, samt øvrige planfaglige temaer.


Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning. 


Avgrensning av planområdet og nærmere beskrivelse av planarbeidet, med øvrige dokumenter i saken, kan ses i kommunens post- og saksliste, eller ved å gå inn i kommunens innsynsløsning.  


Eventuelle merknader til planarbeid sendes til Archimatika Norge AS, ved firmapost@archimatika.no, innen frist 11.03.2020.