Denne støtteordningen skal benyttes til å stimulere næringsaktører til å investere i tiltak som er til beste for klima og miljø samt bidrar til å oppnå FNs bærekraftsmål. Retningslinjer:

 • Rammen for tilskuddsordningen er 2 mill. kroner.
 • Ordningen gjelder for 2023.
 • Det kan søkes om støtte til ENØK-tiltak i bedrifter i Ringsaker.
 • Det kan søkes om tilskudd til investeringer og/eller rådgivning.
 • Maksimalt tilskuddsbeløp per bedrift er kr 200.000. Støtten dekker maksimalt 50 % av totalkostnadene. Annen offentlig støtte og egeninnsats i form av arbeid/timer holdes utenfor.
 • Tilskuddsbeløp vurderes ut fra samlet søkermasse. Vedtak er endelig og kan ikke påklages.
 • Støtte blir gitt som tilskudd, etter reglene for bagatellmessig støtte iht. EØS-avtalens regler for offentlig støtte.
 • Tiltaket kan starte opp før behandling av søknad om midler på bedriftens egen risiko, men ikke før søknad er sendt.
 • Det skal i søknaden informeres om eventuelle tilskudd fra andre støtteordninger.
 • Det gis ikke støtte til dekning av løpende strømutgifter.
 • Det skal benyttes eget søknadsskjema, se link under.
 • Søknadsperioden er fra nå og fram til 15.9.2023.

Eksempler på investeringstiltak:  

 • Rådgiving vedr ENØK tiltak.  
 • Styringssystemer for elforbruk.
 • Installering av jord/ bergvarme/solceller/tilknytning til biovarme.
 • Etterisolering av tak/vegger, utskifting av vinduer og dører.  
 • Erstatte gammel belysning med led.
 • Andre Enøk tiltak vil også vurderes.

Søknadskjemaet finner du her

Eventuelle spørsmål kan rettes til