Gang- og sykkelveg langs Bjørgedalsvegen, fra Røsetgutua til Kylstad skole er under utbygging. Dette planarbeidet skal sikre videreføring av gang- og sykkelveg til Gjerluvegen. Hensikten med planarbeidet er å legge grunnlag for forlengelse av gang- og sykkelvegen fra Kylstad skole til Gjerluvegen og bygging av et nytt kryss med god trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Prosjektet innebærer utskifting av eksisterende bruer på Bjørgedalsvegen og Kvemyrvegen. 

Innlandet fylkeskommune arrangerer en befaring onsdag 10.juni 2020 kl 17.00. Grunneiere og andre interesserte er velkommen til å delta. Representanter fra Innlandet fylkeskommune vil orientere om planarbeidet og prosjektet og kunne svare på spørsmål. Oppmøte ved Gjerlaug bru i Kvermyrvegen. Oppstartsvarsel ligger på fylkeskommunens nettsider https://innlandetfylke.no/politikk/du-kan-pavirke/horinger/oppstart-reguleringsplan-fv-227-bjoredalsvegen.21633.aspx

Frist for å komme med uttalelser/innspill er 30.6.2020. Send disse skriftlig på e-post til post@innlandetfylke.no eller per post til Innlandet fylkeskommune, Postboks 4404, Bedriftssenteret, 2325 Hamar. Oversendelsen merkes med saksnummer 2020/36282.

På prosjektets nettsider vil informasjon legges ut videre i prosessen. https://innlandetfylke.no/tjenester/samferdsel/fylkesveger/vegprosjekter/ 

Eventuelle spørsmål om planarbeidet kan rettes til planleggingsleder Arild Sundt på e-post arild.sundt@innlandetfylke.no eller telefon 92442383.