Budsjettet som legges fram i dag legger til rette for videre vekst i Ringsaker, samtidig som velferdstjenestene videreutvikles. Det legges opp til store investeringer i bygging av skoler og i tilrettelegging av infrastruktur for tilgjengelige og attraktive byggefelt, utvikling i fjellet, byutvikling og næringsutvikling.

Skoleutbygging
Arbeidet med den prioriterte rehabiliterings- og utbyggingsplanen for skolene intensiveres, og det legges betydelige ressurser i utbygging og rehabilitering av flere skoler i løpet av økonomiplanperioden. Dette er det klart største grepet på investeringssiden, med investeringer på over 400 millioner kroner.
- I løpet av perioden ferdigstiller vi Brøttum skole, vi bygger ny barneskole i Moelv og på Mørkved, og vi starter arbeidet med Stavsberg skole. I tillegg legges det til rette for å leie en paviljong for elevene på Fagernes skole fra skolestart høsten 2015, sier rådmannen.

Mer til barnevern
Barnevernstjenesten foreslås styrket med både økning av budsjettrammen og flere stillinger. Dette skyldes at enheten over flere år har hatt store merforbruk i forhold til budsjett, blant annet på grunn av økning i saksmengde og i antall barn som er plassert utenfor hjemmet. 
- Det er med dette lagt opp til en betydelig styrking av barnevernbudsjettet, påpeker økonomisjef Espen Hvalby.

Helse og omsorg
Innen helse og omsorg tas det flere grep. Nytt avlastningssenter bygges, en avvikler dobbeltrom ved sykehjemmene innen utgangen av 2016, og det legges til rette for bygging av omsorgsboliger i økonomiplanperioden. Brumunddal omsorgsdistrikt styrkes med 3,7 millioner kroner for å imøtegå en økende etterspørsel etter tjenester. I tillegg gis helsestasjons- og skolehelsetjenesten et løft i form av flere helsesøsterstillinger for å bedre helsefremmende og forebyggende tjenester til barn og ungdom i Ringsaker kommune.      
- Vi styrker sosialhjelpsbudsjettet med til sammen 3,5 millioner kroner årlig fra 2014. Antallet brukere som mottar månedlig sosialhjelp øker, og det er derfor behov for å øke rammen, sier Hvalby. 

Skatt og avgifter
Kommuneøkonomien er særlig presset av pensjonsutgifter, utslag av tidligere omlegging av inntektssystemet og de nye finansieringsordningene innen barnehagesektoren. I tillegg er det en rekke behov innen de ulike virksomhetsområdene som krever større bevilgninger over kommunens budsjett. Det er derfor nødvendig å øke inntektssiden i budsjettet. 
- For 2014 foreslår vi å øke eiendomsskatten fra 3,4 til 4,3 promille, samt at vi foreslår en oppjustering av enkelte kommunale avgifter, opplyser økonomisjefen.