Priser og gebyrer 2020

Alarmsentral Brann Innlandet (110) automatiske alarmmottakere

(Jf. artene 1632, 1640 og 1654, virksomhetsområde 60 og tjenestene 3380, 3381 og 3390)

Satser for tilknytning til Alarmsentral Brann Innlandet (110)/Lokalt brannvesen sine automatiske alarmmottak er ekskl. mva, med unntak av prisgruppe 6 som er inkl. mva.

 1. Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 1
  Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.: kr 826
  Bygg med bruksareal (BRA) på inntil 300 m2 
   
 2. Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 2
  Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. kr 1 646
  Bygg med bruksareal (BRA) på 300 m2 - 500 m2. 
  Kirkebygg, barnehage, privateide samfunnshus/forsamlingslokaler, museer
  Skoler med salet bruksareal (BRA) under 5000 m2
  Sykehjem/institusjon med mindre enn 100 senger
  Næringsbygg med overnatting med mindre enn 50 senger
  Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) inntil 1200 m2, gjelder ved detekterte fellesarealer
  Politi-/ambulanse-/brannstasjoner, Rådhus/kommunehus og tinghus/rettsbygninger
  Omsorgsboliger med mindre enn 20 leiligheter
  Borettslag/sameie med mindre enn 20 leiligheter
   
 3. Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 3
  Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. kr 2 472
  Bygg med bruksareal (BRA) på 500 m²-1200 m²
  Inntil 2 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 1200 m²
  Skoler med samlet bruksareal (BRA) over 5000 m²
  Sykehjem/institusjon med mer enn 100 senger
  Næringsbygg med overnatting med 50 senger eller mer
  Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) på 1200 m²-7500 m², gjelder ved detekterte fellesarealer
  Idrettshaller
  Omsorgsboliger med 20-50 leiligheter
  Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mindre enn 20 leiligheter
  Garasjeanlegg inntil 5000 m²
  Borettslag/sameie med 20-50 leiligheter
   
 4. Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 4
  Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. kr 3 298
  Bygg med bruksareal (BRA) på 1200 m²-7500 m²
  Inntil 3 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7500 m²
  Omsorgsboliger med mer enn 50 leiligheter
  Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med 20-50 leiligheter
  Garasjeanlegg over 5000 m²
  Borettslag/sameie med mer enn 50 leiligheter
   
 5. Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 5
  Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. kr 4 125
  Kjøpesenter, mer enn 20 butikker
  Storindustri med bruksareal (BRA) over 7500 m²
  Sykehus
  Inntil 4 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7500 m²
  Leilighetsbygg/blokker med næring sammen med mer enn 20 leiligheter, gjelder ved detekterte fellesarealer
  Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mer enn 50 leiligheter
   
 6. Brannalarm, privatbolig/leilighet, kvartalsavgift prisgruppe 6 (pris inkl. mva) 
  Brannalarm, forutsatt spesiell godkjenning av lokalt brannvesen kr 1114
   
 7. Brannalarm, gårdsbruk/landbrukseiendommer, kvartalsavgift prisgruppe 7
  Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.
  Brannalarm kr 927
   
 8. Innbrudd kommunale bygg, kvartalsavgift prisgruppe 8
  Kunden må ha brannalarm fra før, og selv ha system for å rykke ut på alarmen.
  Prisen gjelder pr. bygg kr 415
   
 9. Heisalarm, kvartalsavgift prisgruppe 9
  Gjelder bygg som ikke har andre alarmer til 110-sentralen
  Prisen gjelder for første heis kr 826
   
 10. Heisalarm, kvartalsavgift prisgruppe 10
  Gjelder bygg der det er overført andre alarmer til 110-sentralen
  Prisen gjelder pr. heis kr 415
   
 11. Tilknytningsgebyr brannalarm kr 2 575
  (Faktureres lokalt, men gebyr fastsettes av Alarmsentral Brann Innlandet)
   
 12. Tilknytningsgebyr heisalarm kr 1 288
  (Faktureres lokalt, men gebyr fastsettes av Alarmsentral Brann Innlandet) 
   
 13. Endringsgebyr kr 1 030
  (Faktureres lokalt, men gebyr fastsettes av Alarmsentral Brann Innlandet)
  Eierskifte
  Konvertering av alarmsender
  Endring av innganger/tillegg av innganger
   
 14. Gebyr ved unødig alarm næring (hverdager kl. 07.00-21.00): kr 5 000
  Unødige alarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet
   
 15. Gebyr ved unødig alarm næring (hverdager kl. 21.00-07.00, helger og helligdager: kr 6 000
  Unødige alarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet
   
 16. Gebyr ved unødig alarm privat, deltidsbrannvesen:  5,7*rettsgebyr
  Unødige brannalarmer grunnet manglende vedlikehold/ uaktsomhet
   
 17. Gebyr ved unødig alarm privat, heltidsbrannvesen: 3,26*rettsgebyr
  Unødige brannalarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet

Rabattsatser for storkunder:
Kunder med 5 objektadresser eller mer: 15 % rabatt
Gjelder ikke tilknytningsgebyr, endringsgebyr og gebyr ved unødig alarm (prisgruppe 11-17)

Ambulerende skjenkebevilling

(Jf. artene 1626, virksomhetsområde 11, tjeneste 2426)

For bevilling til skjenking ved en bestemt anledning betales høyeste tillatte gebyr, jf. forskrift av 8.6.2005 om omsetning av alkoholholdig drikk mv., kap. 6. bevillingsgebyr: Kr 370

For bevilling ved enkeltanledning vedtas et maksimumsgebyr pr. dag, jf. alkoholforskriften § 6-2: Kr 500

Avløp

(Jf. artene 1640 og 1641, virksomhetsområde 62, tjeneste 3530)

Lovhjemmel: Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommuner, vedtatt av Ringsaker kommunestyre med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.5.1974 og forskrift om begrensning av forurensning.

I tillegg kommer 25 % mva.

Abonnementsgebyr, pr bo-/hytte-/næringsenhet: kr 766,08
Forbruksgebyr, for avløp pr m3 målt forbruk: kr 39,83

Tilknytningsavgift
For bolig, pr boenhet inntil 70 m2: kr 26 106
For bolig, per boenhet > 70 m2kr 43 499
For hytte, pr boenhet: kr 34 800
Bebyggelse utover boliger, fritidsboliger, betales pr m2kr 277,20

For landbruksbygg, industriproduksjonslokaler, og alle isolerte lager, herunder kjøle- og fryserom, er satsene for engangsgebyr for tilknytning fastsatt til 20 % av satsene som øvrig bebyggelse.

Betalingsbetingelser: For nybygg blir krav om tilknytningsavgift utsendt når søknaden er godkjent. Tilknytningsavgiften beregnes etter de satser som gjelder på godkjennelsestidspunktet. For tilbygg sendes krav om tilknytningsavgift sammen med krav om byggegebyr, og avgiften beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet saken registreres. Årsavgiften faktureres fire ganger årlig, jf. nærmere bestemmelser i økonomireglementet.

Brannvern

Kontroll eller feiing av pipeløp og utrykningsgebyr

Beløp (Jf. artene 1632, 1640 og 1654, virksomhetsområde 60 og tjenestene 3380, 3381 og 3390)

Lovhjemmel: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002, § 28.


For alle avgiftene med unntak av utrykningsbegyr og gebyr for automatiske brannvarslingsanlegg for kommunale enheter, gebyr for salg av fyrverkeri og instruktørsats kommer i tillegg 25 % mva.

Avgift for feiing pr. pipeløp i bolig kr 456 
Brannsjefen bestemmer feiehyppighet. Satsen er oppgitt ut i fra årlig feiing. Skorsteiner med registrert feiehyppighet på annethvertår betaler halvparten og feiehyppighet hvert fjerde år betaler 1/4-del hvert år. Tilsvarende hvert 6. og 8. år med henholdsvis 1/6 og 1/8 avgift (art 1640). 

Avgift pr. boenhet for tilsyn av fyringsanlegg i bolig: kr 222
Beløpet innkreves hvert år.
Tilsyn foretas omtrent hvert åttende år. (art 1640). Avgiften gjelder boenheter som har fyringsanlegg som baserer seg på forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel (art 1640).

Avgift for feiing pr. pipeløp i fritidsbolig: kr 32
Feiing gjennomføres hvert 15. år (art 1640). Beløpet innkreves hvert år. Hyppigere frekvens kan bestilles. Avgiften økes da tilsvarende. For eksempel hvert 5. år gir 3 ganger så høy avgift.

Avgift pr. fritidsbolig for tilsyn av fyringsanlegg: kr 119
Beløpet innkreves hvert år. Tilsyn foretas hvert 15. år (art 1640). Avgiften gjelder enheter som har fyringsanlegg som baserer seg på forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel. (art 1640)

Feiing av fyrkjeler og fjerning av blanksot/fuglereir faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time (art 1654): kr 629

Feiing av røykkanaler og skorsteiner knyttet til industrianlegg faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time (art 1654) kr 629

Arbeidsoppdrag som ikke naturlig faller inn under utrykningsplikten for brannmannskaper faktureres etter medgått tid pr. brannmann. (For eksempel fylling av basseng og spyling av plasser.) kr 629

Bruk av brannbil/tankbil på oppdrag som ikke faller inn under utrykningsplikten: kr 629

Instruktør på kurs eller annen undervisning som ikke faller inn under opplysningsplikten og brannvesenet ikke er arrangør, faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time (art 1620) kr 1 258

Gebyr pr. utsalg for saksbehandling og kontroll ved salg av fyrverkeri (art 1623). Gebyret faktureres når tillatelse gis. Avslag faktureres med halv pris kr 3 200

Barnehage

(Jf. Art 1600, virksomhetsområde 20 og tjeneste 2010)

Foreldrebetaling pr måned (11 måneder pr år) hele plasser 

Dager pr uke:
5 dager: kr 3 135
4/5 dager: kr 3 004
4 dager: kr 2 872
3/4 dager: kr 2 538
3 dager: kr 2 197
2/3 dager: kr 1 879
2 dager: kr 1 599
1/2 dager: kr 1 269
1 dag: kr 944


Søskenmoderasjon:
30 % for barn nr 2, 50 % for barn nr 3 og følgende.

Det er innført 2 moderasjonsordninger etter forskrift om foreldrebetaling.

Den første moderasjonsordningen gjelder redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen skal utgjøre maksimalt 6 % av husholdningens samlede kapital- og personinntekt for første barn. Søskenmoderasjon på 30 % og 50 % settes ut fra prisen for første barn. Med gjeldende makspris fra 1.1.2020 for en heltidsplass er innslagspunktet kr 574.750 i inntekt pr. år for å komme inn under ordningen.

Den andre moderasjonsordningen gjelder fritak for foreldrebetaling for 20 timer pr. uke for 2-, 3-, 4- og 5-åringer. Fra 1.1.2020 er innslagspunktet kr 548.500 og fra 1.8.2020 er innslagspunktet kr 566.100. Satsene for foreldrebetaling følger forskrift om foreldrebetaling.

Juli er betalingsfri måned.


Enkeltsalg opphold pr dag
Enkeltdager heldagsplass (inntil 9 timer daglig): kr 368
Søskenmoderasjon gjelder ikke ved salg av enkeltdager.

Kostpenger pr måned (11 måneder pr år) hele plasser
Dager pr uke:
5 dager: kr 329
4/5 dager: kr 291
4 dager: kr 263
3/4 dager: kr 231
3 dager: kr 199
2/3 dager: kr 164
2 dager: kr 129
1/2 dager: kr 81
1 dag: kr 67

Ved salg av enkeltdager og enkelttimer er kostpenger inkludert i prisen.

Biblioteket

(Jf. artene 1621, virksomhetsområde 57, tjeneste 3700)

a) Det sendes tre purringer fra biblioteket med følgende frister og gebyrer

1. purring
Frist 14 dager
Gebyr pr kort: kr 20

2. purring
Frist 14 dager
Gebyr pr kort: kr 40

3. purring
Frist 14 dager
Gebyr pr kort: kr 60

Utsendelse av 1. purring skjer umiddelbart etter forfall for reservert materialer og 2 uker
etter forfall for øvrig materiale.

b) Ved manglende innlevering etter 3. purring sendes erstatningskrav i henhold til det
lånte materialets verdi pluss gebyrer. I tillegg blir kortet sperret og fordringen registrert i
kommunens faktureringssystem og kommunens innfordringsreglement følges.

c) Utsendelse av lånekort ved registrering er gratis, jf. Lån om folkebibliotek § 1.

Erstatning for tapt/ødelagt lånekort: kr 20

Kopierings- og utskriftstjenester
25 % mva. er inkludert i prisene

Pr stk. A4 svart/hvitkopi: kr 5
Pr stk. A4 fargekopi: kr 12
Pr stk. A3 svart/hvitkopi: 8
Pr stk. A3 fargekopi: kr 18
Utskrift fra publikums-pc pr stk. A4. Ensidig svart/hvitkopi: kr 5
Scanning av dokumenter pr stk. A4: kr 12

Salg av bærenett
25 % mva. er inkludert i prisen
Miljøvennlig bærenett: kr 25

Byggesaksbehandling - bygningskontroll

(Jf. art 1623, virksomhetsområde 63, tjeneste 3020)

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1 og forskrift til plan- og
bygningsloven om godkjenning av foretak for ansvarsrett § 18.
Forurensingsforskriftens § 11-4.
Avfallsforskriftens § 15.

Definisjoner:
Bruksareal = som fastlagt i NS 3940
Pbl. = Plan- og bygningsloven

 1. Nye, rene boligbygg: kr 18 000
  Inneholder boligbygget (også boligbygg i kombinasjon med for eksempel forretningsbygg) mer enn en selvstendig boenhet, betales pr enhet fra og med enhet nr. to: kr 9 000

  2. Nye fritidsboliger: kr 18 000
  Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig, betales pr enhet fra og med enhet nr. to: kr 9 000

  3. Annet
  a) Alle andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, anneks under bygging og
  hovedombygging etter bruksareal:
  For inntil 50 m2, fast sum: kr 3 600
  51-200 m2, tillegg pr m2kr 60
  201-600 m2, tillegg pr m2kr 50
  Alt over 601, tillegg pr m2kr 30
  b) Ved bruksendring og ved oppføring av uisolerte lagerbygg betales 50 % av satsene etter 3a.
  c) Ved bruksendring uten ombygging, dvs. som ikke krever fysisk arbeid betales 25 % av satsene etter 3a.

  4. For driftsbygninger i landbruket
  For nybygg, endringsarbeider og tilbygg/påbygg betales halvparten av satsene i pkt. 3 med følgende maksbeløp:
  Tiltak etter plan- og bygningsloven § 20 – 3: kr 18 000
  Tiltak etter plan- og bygningsloven § 20 – 4: kr 9 000

  5. Behandling av søknader vedr. forstøtningsmurer, brønner, dammer og bassenger, midlertidige tiltak, mindre tilbygg som inngangsparti mv. (< 15 m²), skjermtak, fasadeendring bolig/fritidsbolig, riving av bygning på bolig-/fritids-/landbrukseiendom, bygningstekniske installasjoner i bolig/fritidsbolig (unntatt pipe/ildsted), gjerde, skilt og reklameinnretning, mindre terrenginngrep, mindre parkeringsplass og andre mindre tiltak som ikke kan måles etter areal: kr 2 100

  6. Behandling av søknader vedr. lednings- og kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendring næringsbygg, riving av næringsbygg (unntatt landbruksbygg), bygningstekniske installasjoner (separat søknad) i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg m.m.), større terrenginngrep, veger, større P-plasser og andre større tiltak som ikke kan måles etter areal: kr 8 400

  7. Behandling av søknad om deling av eiendom: 
  For etablering av ny matrikkelenhet: kr 5 200
  For søknader med flere matrikkelenheter betales pr. enhet fra og med enhet nr. 2: kr 2 600
  I tillegg kommer egne gebyrer knyttet til ev. kart- og oppmålingsforretning.

  8. Saksforberedelse til planutvalget for søknad om dispensasjon fra arealplaner mv.: kr 8 000

  9. Søknad om dispensasjon fra arealplaner mv. som avgjøres ved administrativ behandling: kr 3 800

  10. Saksbehandling og kontroll av utslipp fra mindre avløpsanlegg
  - Søknad om utslippstillatelse for anlegg > 50 pe (+ annonsekostnader): kr 8 500
  - Rammetillatelser/avløpsplaner (+ annonsekostnader): kr 8 500
  - Søknad om utslippstillatelse for anlegg 11- 50 pe: kr 6 000
  - Søknad om utslippstillatelse for anlegg 1-10 pe: kr 4 400
  - Endringer/omgjøringer av avløpsanlegget: kr 3 600
  - Endring av utslippstillatelse: kr 3 600

  11. Tilsyn
  10 % av byggesakgebyret innkreves for tilsyn. Dersom kommunen finner det nødvendig, kan kommunen kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers regning.

  12. Overtredelsesgebyr
  I hht. Plan- og bygningsloven kan kommunen ilegge overtredelsesgebyr. Størrelsen på overtredelsesgebyret avgjøres i den enkelte sak, minstegebyr er kr 5 000.
  Maks. gebyr mv. framgår av Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften).

  13. Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres og betales til kemnerkontoret etter regningsoppgave fra enheten.

Etablererprøven for serveringssted

(Jf. artene 1623, virksomhetsområde 30, tjeneste 2426)

For å dokumentere kunnskap innen angitte områder, skal serveringsstedets styrer
avlegge etablererprøve for serveringssted, jf. Forskrift av 18.1.2000 om etablererprøve –
serveringssted: kr 400

Fellingsavgift

(Jf. artene 1623, virksomhetsområde 61, tjeneste 3602)

Avgiften bestemmes med grunnlag i de sentralt fastsatte øvre rammer.

a) Fellingsavgift for elg
Voksent dyr: kr 562 
Kalv: kr 331

b) Fellingsavgift for hjort
Voksent dyr: kr 430 
Kalv: kr 261

Frikjøp av parkeringsplasser

(Jf. art 3770, virksomhetsområde 62, tjeneste 3320)

Per parkeringsplass: kr 215 000

Fysioterapibehandling

Egenandel fysioterapi

Takst A1a) Undersøkelse ved igangsetting av behandlingsopplegg, inntil 30 min kr 178
Takst A1b) Tillegg for varighet utover 30 min, jfr. takst A1a kr -
Takst A1c) Undersøkelse ved igangsetting av behandlingsopplegg hos fysioterapeut, inntil 30 min kr 178
Takst A1f) Tillegg for varighet utover 30 min, jfr. takst A1d kr -

For øvrige takster vises til Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m., kapittel III.

Gravemelding

(Jf. art 1623, virksomhetsområde 62, tjeneste 3320)

Behandlingskompensasjon pr gravemelding: kr 3 420

Hjemmetjenester

Hjemmetjenester omfatter hjemmesykepleie (inkludert bistand fra psykiatriske sykepleiere), hjemmehjelp personlig stell, hjemmehjelp, praktisk bistand og vaktmestertjenester.

a) Betalingsordningen for hjemmetjenester baserer seg på en timepris tilsvarende selvkost for de aktuelle tjenestene.

Hjemmetjenester
Hjemmehjelp, timesats: kr 298

b) Hjemmesykepleie og hjemmehjelp personlig stell er gratis, jf. Lov om hjemmetjenesten i kommunen § 1-3 og lov om sosiale tjenester § 4-2

c) For hjemmehjelp praktisk bistand gjelder maksimumssatser gradert etter brukernes inntekt, dvs. husstandens samlede netto inntekt før særfradrag ved siste skatteligning. Til husstanden regnes ektefelle/samboere og i tillegg barn under 18 år dersom hjelpen ytes på grunnlag av barnets pleie- og omsorgsbehov. Hjelpestønad til hjelp i huset skal tillegges inntekten, mens hjelpestønad til tilsyn og pleie, omsorgslønn og skattefri inntekt ikke skal tas med i beregningsgrunnlaget.

Hjemmehjelp praktisk bistand – maksimumssats pr mnd
Netto inntekt inntil 2G: kr 210
Netto inntekt 2G-3G: kr 849
Netto inntekt 3G-4G: kr 1 701
Netto inntekt 4G-5G: kr 2 553
Netto inntekt over 5G: kr 3 393

Bruker skal for hver måned faktureres for det gunstigste alternativ mellom selvkost regnet ved reelt forbruk av tjenestene og maksimumssatsen, dvs. der total selvkost summert for alle hjemmetjenester overstiger maksimumsgrensen, legges denne til grunn ved fakturering. 

 

Husleie hår- og fotpleie

(Jf. Art 1630, virksomhetsområde 40 og tjeneste 2530 og 2540)

Dagleie av rom: kr 180

Husleie kommunale utleieboliger

(Jf, art 1630, virksomhetsområde 40 og tjeneste 2650)

I løpende husleieforhold foretas årlig regulering av husleien tilsvarende endringer i konsumprisindeksen i tiden etter siste regulering. Reguleringen skal for øvrig skje i hht. Husleielovens kapittel 4 og kontrakt. Husleien reguleres alltid ved ny kontraktinngåelse og Ringsaker kommune tar utgangspunkt i «gjengs leie».

Tap av nøkkel/nøkkelkort - pr. stk.: kr 400

Husleie kommunale bygg

(Jf. art 1630, virksomhetsområde 81, tjeneste 1300, 2210, 2220, 2650, 2652, 2320, 2330 og 3860) 

I løpende leieforhold foretas årlig regulering av leien tilsvarende endringen i konsumprisindeksen i tiden etter siste regulering. Leien reguleres alltid ved ny kontraktsinngåelse, og Ringsaker kommune tar utgangspunkt i «gjengs leie».

Treningsleie, gymsal uten tilgang til garderober på Kilde og Jølstad skole – pr. time: kr 135
Utleie av Salen på Sund uten vask – pr. dag: kr 1 030
Utleie av Salen på Sund med vask – pr. dag: kr 1 900

Kart- og oppmålingsarbeid/Eierseksjonering

(Jf. art 1623, virksomhetsområde 63 og tjeneste 3030)
Lovhjemmel: Matrikkelloven § 32, forskriftene § 16. (Nytt fra 1.1.2010)

 1. Opprettelse av matrikkelenhet og opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

  NB: Ved opprettelse av matrikkelenhet kommer også gebyrer etter Plan- og bygningsloven, ev. gebyr i hht. Jordloven, samt tinglysningsgebyr i tillegg.

  1.1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn
  Areal fra 0-250 m²: kr 14 200
  Areal fra 251 – 2 000 m²: kr 22 800
  Areal fra 2 001 m² - 10 000 m² - tillegg pr påbegynt da.: kr 2 100
  Areal fra 10 001 m² - tillegg pr påbegynt da.: kr 900
  Landbruksareal eller areal til allmennyttige formål. Pris etter anvendt tid, jf. pkt. 8, med minstepris 3 timer. Begrenset oppad til halvt gebyr av beløpene ovenfor. Punktfeste uten innmåling i marka, minstepris 3 timer.

  1.2. Opprettelse av grunneiendom fra festegrunn
  Der ett eller flere grensepunkt må nybestemmes i marka: kr. 22 800
  Der alle grensepunkt er koordinatbestemt (landsnett eller lokalt nett): kr. 11 400

  1.3. Oppretting av grunneiendom og festegrunn som tilleggsareal
  Areal fra 0-200 m²: kr 10 000
  + pr påbegynte 100 m²: kr 1 000

  1.4. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
  Areal fra 0-250 m²: kr 14 200
  Areal fra 251 – 2 000 m²: kr 22 800
  Areal fra 2 001 m² - 10 000 m² - tillegg pr påbegynt da.: kr 2 100
  Areal fra 10 001 m² - tillegg pr påbegynt da.: kr 900

  1.5. Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon
  Areal fra 0-50 m²: kr 6 700
  Areal fra 51-250 m²: kr 9 900
  Areal fra 251-2.000 m²: kr 12 300
  Areal fra 2001 m² - økning pr påbegynt da.: kr 700

  1.6. Oppretting av anleggseiendom
  Gebyr som for oppretting av grunneiendom
  Volum fra 0-2000 m3kr 24 000
  Volum fra 2001 m3 – økning pr påbegynt 1000 m3kr 1 100

  1.7. Registrering av jordsameie
  Gebyr som for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.


  2. Grensejustering
  2.1. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
  Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (Maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
  Areal fra 0-250 m2kr 4 900
  Areal fra 251-500 m2kr 8 300

  2.2. Anleggseiendom
  For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum,
  men den maksimale grensen settes til 1000 m³. Kr 11 500

  3. Arealoverføring
  3.1. Grunneiendom, festeeiendom og jordsameie
  Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
  Areal fra 0-200 m2kr 11 000
  + påbegynte 100 m2kr 1 000

  3.2. Anleggseiendom
  For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
  Volum fra 0-2000 m3kr 23 000
  Volum fra 2001 m3, tillegg pr påbegynt 1000 m3kr 1 000

  4. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
  Gjelder også saker hvor det foreligger målebrev med lokale koordinater for eiendommen, men det er en forutsetning at det er minst 2 sikre punkter i marka og at eiendommen faktisk kan rekonstrueres ut fra målebrevet.
  For inntil 2 punkter: kr 3 000
  For overskytende punkt, pr punkt: kr 650

  5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt /eller klarlegging av rettigheter
  Gjelder også saker hvor det foreligger målebrev uten koordinater.
  For inntil 2 punkter: kr 5 000
  For overskytende punkter, pr punkt: kr 1 000
  Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
  Gebyr etter pkt. 5 skal ikke overstige gebyr etter pkt. 1.1 for samme sak.

  6. Landbruksareal eller areal til allmennyttige formål
  Pris etter anvendt tid, med minstepris 3 time, jf. pkt. 8
  Begrenset oppad til halvt gebyr av beløpene ovenfor, pkt. 1-4.

  7. Avbrudd i oppmålingsforretning etter matrikulering
  Gebyr for gjennomført arbeid for saker som blir trukket før den er fullført, eller til slutt må avvises, f.eks. påbegynt oppmålingsforretning som ikke lar seg matrikkelføre pga. endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene.

  8. Timepris
  Ved fakturering etter timepris er minstegebyret 3 timer: kr 875

  9. Urimelig gebyr
  Dersom gebyret åpenbart er urimelig eller vanskelig å fastsette i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaveren kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

  10. Innhenting av nødvendig opplysninger fra grunnboka m.m.
  Faktiske utgifter viderefaktureres til rekvirent.

  11. Betalingsbetingelser
  Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet og gebyret kreves inn etterskuddsvis.

  12. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
  Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

  13. Utstedelse av matrikkelbrev
  Matrikkelbrev inntil 10 sider: kr 175
  Matrikkelbrev over 10 sider: kr 350
  Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

  14. Tinglysning av eldre, registrert festegrunn
  Gjelder festegrunn som er matrikulert, men mangler grunnboksblad.
  Gebyr etter medgått tid, minstepris 3 timer. Tinglysningsgebyr kommer i tillegg.

  15. Eierseksjonering
  Gebyr etter Lov om eierseksjoner av 16.6.2017 nr. 65.

  15.1 Inntil 2 seksjoner: kr 5 200
  Fra og med 3. seksjon: kr 500

  15.2 Reseksjonering: kr 5 200
  Medgått tid utover 5 timer, pr. time: 875

  15.3 Befaring
  Hvis det i forbindelse med seksjonering/reseksjonering er nødvendig med befaring, betales det i tillegg pr. time, jf. pkt. 8.
  Eventuelt gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjonen kommer i tillegg, jf. pkt. 1.5.

Kartkopiering og kartproduksjon

(Jf. art 1650, virksomhetsområde 63, tjeneste 3030)

1. Etter medgått tid. I tillegg kommer 25 % mva. Timepris: kr 875

2. Digitale kartdata for tekniske kart.
Priser iht. prinsipper og retningslinjer i GEOVEKST. Kartdataene kan ikke brukes til produkter for kommersielt salg. Før salg av kartdata skal det inngås særskilt avtale med kommunen. Kartene kan ikke digitaliseres uten at det er inngått avtale med kommunen.

Kommunale vigsler

(Jf. art 1623, virksomhetsområde 10, tjeneste 1007) 

Gebyr for vigsel på fredager i tidsrommet kl 10.00-14.00 i kommunens ordinære lokaler: kr. 0,- 

Gebyr for vigsel utenom kommunens ordinære lokaler og utover ordinære åpningstider, jr. forskrift om kommunale vigsler av 18.9.2017:   kr 1.750,- 

 

Kopieringstjenester - servicesenteret

(Jf. artene 1650, virksomhetsområde 71, tjeneste 1220)

25% mva er inkl. i prisene.

Pr stk. A4 svart/hvitkopi: kr 5
Pr stk. A4 fargekopi: kr 12
Pr stk. A3 svart/hvitkopi: kr 8
Pr stk. A3 fargekopi: kr 18
Utskrift fra publikums-pc pr stk. A4. Ensidig svart/hvitkopi: kr 5
Scanning av dokumenter pr stk. A4: kr 12

Kultur

(Jf. art 1632, virksomhetsområde 55, tjeneste 3245, 3810 og 3860)

Kulturbygg - leie
Moelv og Tingnes kulturhus – sal m/scene
Offentlige fester, messer og profesjonelle kulturarrangementer: kr 4 420
Ikke-kommersielle kulturaktører: kr 2 210
Andre lokaler i tilknytning til kulturbyggene: kr 1 105 
Moelv og Brumunddal fritidsklubb – sal med birom: kr 2 210

Teatersalen i Brumunddal
Offentlige fester, messer, profesjonelle kulturarrangører: kr 6 630
Ikke-kommersielle kulturarrangører: kr 2 210
Utleie foaje, greenroom: kr 1 105
Utleie av gratis øvingslokaler i en sammenhengende periode på mer enn fem dager, som utelukker andre leietakere/arrangement, vil bli belastet med kr 4 420 for Moelv og Tingnes kulturhus og kr 6 630 i Teatersalen pr uke salen beslaglegges.

Idrettshaller
Treningsleie pr time: kr 300
Treningsleie styrkerom/oppvarmingssal pr time: kr 126
Kamper og andre inntektsbringende arrangementer: kr 760
Halv leiepris man-fre 16.00-17.00 og 21.00-22.00.
Brøttumshallen er en 2/3-hall, og ovennevnte tall justeres ut fra det.  
Leie av kun toaletter/garderobe: kr 380

Prøysenhuset
(Priser på inngangsbilletter er inkl. 12 % mva.)
Voksne: kr 125
Pensjonister/studenter: kr 90
Barn: kr 65
Familie, foreldre m/egne barn under 16 år: kr 290

Årskort:
Voksne: kr. 270
Pensjonister/studenter: kr. 170
Barn: kr. 140
Familie, foreldre m/egne barn under 16 år: kr 565
Gruppepris – voksne mer enn 10 personer: kr 120
Gruppepris – barn mer enn 10 personer: kr 55
Gruppepris – pensjonister mer enn 10 personer: kr 90

Leie av lokaler
Prøysensalen for næringslivet m/lydtekniker
Halv dag: kr 3 900
Hel dag: kr 7 850
Kveld: kr 5 460

Prøysensalen for lag/foreninger m/lydtekniker
Halv dag: kr 2 170
Hel dag: kr 3 450
Kveld: kr 4 900

Formidling kommer i tillegg.

Kafé Julie
Dagtid: Kuvertpris på mat
Kveldstid (i tillegg til kuvertpris på mat): kr 1 700

Møterom
Biblioteket (maks 10 personer)
Halv dag (hverdager): kr 875
Hel dag (hverdager): kr 1 185
Kveld (alle dager): kr 1 650

Tegnerommet (maks 20 personer)
Biblioteket (maks 10 personer)
Halv dag (hverdager): kr 875
Hel dag (hverdager): kr 1 185
Kveld (alle dager): kr 1 650

Kommersielle arrangører iberegnes et tillegg på 10 % av eventuelt billettsalg.

Ved spesielle arrangementer, som for eksempel Prøysenfestivalen og Jul i Prøysen, gjelder egne priser.

 

Friluftsområdene Mo gård og Husebyparken
Ved leie av friluftsområdene hvor det kreves tilrettelegging av vaktmester eller tilsynsvaktmester, skal dette faktureres etter medgått arbeidstimer pr time: kr 220
Ved bruk av strøm skal dette faktureres etter dagsats: kr 130

Inventar og løsøre
Noe inventar og løsøre i kulturbyggene leies ut gratis, men det skal betales for medgått tid til å finne fram/ta imot utstyr: kr 220
Leietaker er ansvarlig for å erstatte eventuell skade på utstyret. Kommunen avgjør til enhver tid hvilket utstyr som kan leies ut gratis. 

Renhold og rydding
Ved betaling av ordinær leie er vask inkludert.
Dersom et utleieobjekt etter bruk av en leietaker krever ekstraordinært renhold, kan leietaker kreves for smusstillegg: kr 1 590
Rådmannen kan i særlige tilfeller, for enhver leietaker, innvilge redusert eller gratis leie, men det skal i slike tilfeller alltid betales for vask: kr 955
Det kreves ikke leie for kulturorganisasjoner øvelser/møter/tilrettelegging for arrangement i kulturlokalene. Dersom et utleieobjekt etter bruk av en leietaker krever ekstraordinært renhold eller rydding, kan leietaker kreves for smusstillegg: kr 1 590 
I tillegg vil tilsynsvaktmesterens merarbeid faktureres etter medgåtte arbeidstimer pr time: kr 220
Tilsynsvakt rapporterer i slike tilfeller til konsulent for idrettshaller og kulturbygg.

Minibuss
Ved ledig kapasitet kan 9-seters bil/minibuss leies av andre kommunale virksomheter og frivillige organisasjoner for transport av funksjonshemmede. Minibussen er tilpasset rullestolbruker, og det kreves førerkort klasse B. Leieprisen er pr km inklusive drivstoff: kr 6,80
Kontraktfestet leie som avbestilles mindre enn 14 dager før arrangementsdato faktureres med 50 % av avtalt leiesum.

Kulturskolen

(Jf. art 1600, virksomhetsområde 56, tjeneste 3830)

a) Avdeling musikk, semesteravgift
Elever: kr 1 514
Instruktør kor/korps for 1 time pr uke: kr 3 475
Dirigent kor/korps for 1 time pr uke: kr 8 870
Musikklek/førskole: kr 855
Medlemmer av barnekor/samspillgruppe/rockeverksted – med elevplass: kr 556
Medlemmer av barnekor/samspillgruppe/rockeverksted – uten elevplass: kr 1 515
Gitargrupper: kr 1 515

b) Avdeling barne- og ungdomsteater, semesteravgift for elever
Barneteater 1: kr 1 750
Barneteater 2: kr 2 220
Ungdomsteater: kr 3 025

c) Avdeling visuell kunst, semesteravgift for elever: kr 1 515

d) Avdeling dans, semesteravgift for elever
45 minutter 1 gang i uken: kr 1 515
45 minutter 2 ganger i uken: kr 2 215
60 minutter 1 gang i uken: kr 1 750
60 minutter 2 ganger i uken: kr 3 150
75 minutter 1 gang i uken: kr 1 985
75 minutter 2 ganger i uken: kr 3 530
90 minutter 1 gang i uken: kr 2 215
90 minutter 2 ganger i uken: kr 3 875

e) Moderasjonsordning kulturskolens elever
For familiens barn nr 2 osv. betales 75 % av full kontingentsats. Ordningen gjelder alle tilbud bortsett fra musikklek/førskole. Moderasjon gis på den høyeste satsen.

f) Semesteravgift for barnehage og grunnskolens instruksjonstimer
16 timer à 45 minutter: kr 3 790
16 timer à 60 minutter: kr 5 285

g) Timeavgift musikkterapi: kr 630

h) Billetter til offentlige konserter og forestillinger (barn inntil 18 år gratis): kr 80

i) Oppsigelse av elevplass skal skje skriftlig innen henholdsvis 1.6. og 1.12. hvert år.
Regler for betaling etter frist:
Mellom frist og semesterstart: administrasjonsgebyr kr 260
Fra semesterstart til 1. februar (vårsemester) og 15. september (høstsemester): ½ avgift
Etter 1. februar/15. september: 1/1 avgift

Utleie av instrumenter/materiellavgift
(Jf. art 1625, virksomhetsområde 56 og tjeneste 3830)

Semesteravgift materiell for visuell kunstelever: kr 252
Leie av instrument pr semester for elever: kr 268
Leie av instrument pr semester for andre: kr 670

Kunnskapsprøven i alkoholloven

(Jf. artene 1623, virksomhetsområde 30, tjeneste 2426)

For å avlegge kunnskapsprøve, herunder forsøk på avleggelse betales et gebyr, jf. forskrift av 8.6.2005 om omsetning av alkoholholdig drikk mv.: kr 400

Landbruksgebyrer

(Jf. artene 1600 og 1623, virksomhetsområde 61, tjeneste 3290 og 3291)

a) Følgende arbeider prises etter tidsforbruk (sats pr time)
Gjødselplanlegging: kr 927
Tillegg for gjødselsplan bestilt i perioden 1. mars til 15. mai: kr 515
Blinking, veg- og grøftestikking, nivellering, taksasjon o.a.: kr 636
Oppstartskostnad for bruk av beregningsprogram pr. plan: kr 400

b) Forpaktingsskjønn
Sats pr time: kr 636

c) Landbruksvikarer
Betaling fastsettes i henhold til den enhver tid gjeldende forskrift om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet. Dagsats (1/1) settes til: kr 1 720

d) Gebyrer fastsatt av Landbruks- og matdepartementet
Behandling av søknader om delingssamtykke etter jordloven: kr 2 000
Behandling av konsesjonssøknader etter konsesjonsloven: kr 5 000

e) Andre gebyrer
Saksbehandlingsgebyr hjemlet i forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt mv.
av 15.2.1999: kr 900

Matombringing

(Jf. art 1651, virksomhetsområde 82 og tjeneste 2533 og 2853 ved salg i kantine)
(Jf. Art 1624, virksomhetsområde 82 og tjeneste 2347 ved matombringing)

Matsalg i bo- og aktivitetsenter

Salg av middag
Matombringelse, egenprodusert middag, kok/kjøl, 2 retter: kr 85 
Middag 2 retter, besøkende/personale: kr 108 
Middag hovedrett, besøkende/personale: kr 93 
Suppe/dessert, besøkende/personalet: kr 36 
Matombringelse, frokost/kveldsmatpakninger, 4 ½ brødskive: kr 28

Ved salg av middag/dessert til besøkende/personale er mva. inkludert.

Levering av middag, to retter inkl. tørrvarer til trygghetsplasser: kr 135

Annet
Matombringelse utover middag betales iht. øvrige kantinepriser.
Rådmannen gis fullmakt til å fastsette de øvrige prisene. 

Offentlig bading

Billettpriser ved Moelv svømmehall og Brumunddal svømmehall

(Jf. Art 1629, virksomhetsområde 30 og tjeneste 3850)

A. Svømmehallen

 • Voksenbillett: kr 82
 • Honnør/student: kr 62
 • Barnebillett under 16 år: kr 40
 • Barn under 3 år: gratis
 • Familiebillett (2+2), (-10 % pr. barn ekstra): kr 225
 • Klippekort, voksne 10 klipp: kr 742
 • Klippekort, honnør/student 10 klipp: kr 556
 • Klippekort, barn under 16 år 10 klipp: kr 370
 • Årskort, voksne: kr 2 680
 • Årskort, barn under 16 år: kr 1 340

 

B. Klubber/idrettslag/foreninger i Ringsaker kommune

Treningstider fordeles innenfor definerte rammer for åpningstider etter årlig søknad 1. mai. Sporadisk leie behandles fortløpende.

 • Hele hovedbassenget pr. time: kr 380
 • Baneleie pr. time: kr 124
 • Hele terapibassenget pr. time: kr 310

Klubber/idrettslag – stevner

 • Svømmestevne på helgedag (tilsyn utover hallens ordinære åpningstid og eventuelle vaktmestertjenester faktureres i tillegg): kr 3 810
 • Svømmestevne på hverdager (tilsyn utover hallens ordinære åpningstid og eventuelle vaktmestertjenester faktureres i tillegg): kr 930

C. Klubber/idrettslag/foreninger – eksterne leietakere

 • Hele hovedbassenget pr. time: kr 762
 • Hele terapibassenget pr. time: kr 618
 • Tillegg for badevakt/tilsyn pr. påbegynte time: kr 618

Opplysninger om eiendomsstatus

(Jf. artene 1650, virksomhetsområde 71, tjeneste 1220)

Opplysninger om eiendomsstatus, restanser mv. til eiendomsmeglere i forbindelse
med omsetning av eiendommer: kr 950
I tillegg kommer 25 % mva.

Private forslag til reguleringsplan

(Jf. art 1623, virksomhetsområde 11, tjeneste 3010)
Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens § 33-1

1. Reguleringsplan
Grunnsats
For behandling av private forslag til reguleringsplan, jf. pbl. § 12-1 betales etter
planområdets areal:
Planareal mindre enn 10 daa: kr 40 000
Planareal mellom 10 daa og 20 daa: kr 49 611
Planareal over 20 daa, tillegg pr påbegynt dekar: kr 884
Planareal over 50 daa, tillegg pr påbegynt dekar: kr 312

Tilleggssats
Tilleggsgebyr for bebyggelse avhengig av bruksareal, BRA, som planen hjelmer. BRA er
definert i teknisk forskrift til plan og bygningsloven og skal regnes ut fra forslagsstiller.
Både eksisterende og framtidig bebyggelse skal regnes med, likeså areal både under og
over terreng.

- For de første 10 000 m2 BRA, pr m2: kr 1 
- BRA over 10 000 m2, pr m2: kr 0,5
- Ved regulering av kun minimumsutnyttelse, pr m2 BRA i minimumsutnyttelsen: kr 1

Det kreves 30 % tillegg på gebyret for planer som krever utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl. §§ 4-a og 4-2.

2. Mindre endring av reguleringsplan
Behandling av private forslag for utfylling og endring av reguleringsplan jf. pbl §12-14 med sluttbehandling i planutvalget. Det betales gebyr tilsvarende pkt. 1. Ved åpenbart enkle endringer, kan gebyret reduseres til halvparten av minstesats. Kr 20 129

3. Tillegg for digitalisering
Gebyrene ovenfor gjelder planforslag som leveres i digital form, utført i gjeldende SOSI-standard. For planforslag med annen framstilling skal det betales et tillegg på 50 %.

4. Søknad om dispensasjon fra arealplan
For søknad om behandling av dispensasjon fra arealplaner, vises det til betalingsregulativ for byggesaksbehandling, bygningskontroll mv. pkt. 8 og 9.

5. Betaling
Gebyret skal innbetales etter regningsoppgave fra rådmannen når planforslaget er behandlet første gang av det faste utvalget for plansaker eller bemyndiget organ. Dersom planforslaget forkastes, reduseres gebyret til halvparten.

6. Reduksjon av gebyr
Rådmannen kan inngå avtale om reduksjon av gebyr dersom planen løser kommunale oppgaver eller gebyret blir urimelig høyt.

Radonmåling

(Jf. artene 1620, virksomhetsområde 11, tjeneste 2334)

Betaling for å få utført radonmåling, med veiledning
I luft: kr 554
I vann: kr 678

Refusjon for istandsetting av kommunale veger etter gravearbeid

(Jf. artene 1770, virksomhetsområde 62, tjeneste 3330)

a) Asfaltveger
Fast beløp: kr 2 602
Tillegg pr m2kr 258

b) Grusveger
Fast beløp: kr 1 387
Tillegg pr m2kr 102

Refusjonen fastsettes som summen av fast beløp og beregnet tillegg.

Renovasjon

(Jf. artene 1640, 1650 og 1623, virksomhetsområde 62, tjeneste 3551)
Lovhjemmel: Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker, vedtatt av Ringsaker kommunestyre 18.5.2005 med hjemmel i forurensningsloven av 13.3.1981 med senere endringer. Gebyret gjelder pr år når annet ikke er oppgitt. I tillegg kommer 25 % mva.

Avfallsbeholdere skal plasseres med maksimum 3 meter gangavstand fra vegkanten langs kjørbar veg. Hver husholdningsabonnent må minimum betale for 80 liters dunk, privat.

 1. Husholdningsavfall (inkluderer henting av restavfall, plast, våtorganisk avfall, papir, glass- og metallemballasje samt bruk av gjenvinningsstasjoner og småsamlere)
  Gebyret differensieres etter volum på restavfallsdunken:
  - 80 liters beholder, privat: kr 2 635
  - 140 liters beholder, privat: kr 3 816
  - 190 liters beholder, privat: kr 4 530
  - 240 liters beholder, privat: kr 4 881
  - 370 liters beholder, privat: kr 7 294
  - 770 liters beholder, privat: kr 14 498

  Sekk/stativ (restavfall) pr år (etter søknad), 80 l: kr 2 635
  Sekk/stativ (restavfall) pr år (etter søknad), 140 l: kr 3 816
  Salg av ekstra sekker pr stk.: kr 62,30
  Rabatt for egenbehandling av matavfall: kr 851
  Rabatt pr abonnent for sambruk av beholder for restavfall: kr 233,50
  (Ved sambruk må hver husholdningsabonnent minimum betale for 80 liters beholder)

  2. Husholdningsavfall fra fritidseiendommer (pr hytte/pr år)
  Fjell- og fritidsrenovasjon (ny), gjelder alle tidligere kategorier: kr 1 277

  Gebyr for husholdningsavfall fra fritidseiendommer faktureres over fire terminer.

Serviceabonnement øvrige beholdere
Pris inkl., 25 % mva.

T.o.m. 370 liter beholder kr 47,00
770 liter beholder kr. 47,00

Skolefritidsordning

(Jf. Art 1600, virksomhetsområde 30 og tjeneste 2150)

Hel plass: kr 2 790
Delt plass, 10 timer pr uke. Gebyr pr mnd.: kr 1 580
1 fast dag pr uke. Gebyr pr mnd.: kr 1 140

Korttidsplasser
Hel uke i ferier, inntil 47,5 timer pr uke. Gebyr pr uke.: kr 2 440
Hel uke utenom ferier. Gebyr pr uke.: kr 1 254

Enkeltsalg opphold
Enkeltdager, inntil fem timer daglig. Gebyr pr dag.: kr 398
Enkelttimer. Gebyr pr time.: kr 95

Søskenmoderasjon: Det gis ingen søskenmoderasjon for barn nr 2 og følgende.

Matpenger
Pris pr dag når det er slik servering: kr 20

Sykehjemsplass

(Jf. Art 1601, virksomhetsområde 40 og tjeneste 2530)Egenbetaling for langtidsopphold er regulert i vederlagsforskriften som er hjemlet både i Lov om kommunehelsetjenester (vedr. somatiske sykehjem) og Lov om sosiale tjenester m.v. (vedr. aldershjem).

Med hjemmel i § 3 i vederlagsforskriften fastsettes egenbetaling for brukere på langtidsopphold slik:

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et beløp på kr 8.000 pr. år, kan det kreves betalt 75 % årlig. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %. Betalingen for langtidsoppholdet skal foruten selve oppholdet også dekke mat, medisiner og øvrige tjenester som gis, samt transport til og fra behandling i den kommunale helsetjenesten. Vederlagsforskriftens § 3 forutsetter imidlertid at det ikke kan kreves egenbetaling utover de reelle oppholdsutgiftene, dvs. utover kommunens faktiske driftsutgifter for den enkelte institusjon. Etter dette fastsettes det følgende maksimumssatser pr. døgn:

Maksimal døgnpris for langtidsopphold
Aldershjem: kr 1 042
Sykehjem: kr 1 607

Dersom brukeren har midlertidig fravær fra langtidsoppholdet, men beholder plassen, fastsettes følgende refusjon til brukeren (kostpenger) pr døgn fra og med 8. fraværsdag: kr 68

Egenbetaling for korttidsopphold ved bo- og aktivitetssentrene
(Jf. Art 1602, virksomhetsområde 40 og tjeneste 2530 og 2531)

I forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester:

Egenbetaling korttidsopphold
Netto inntekt inntil 2G. pr døgn: kr 170
Netto inntekt over 2G, pr døgn: kr 170

Egenbetaling for tildelt dag-/nattopphold ved bo- og aktivitetssentrene
fastsettes uavhengig av inntekt slik:

Egenbetaling dag-/nattopphold
Pris pr tildelt dag eller natt:  kr 90

Betalingssatsen for dag-/nattoppholdet dekker foruten selve oppholdet også mat og reiseutgifter til/fra.

Tomtepris

(Jf. artene 3670, virksomhetsområde 11, tjeneste 3150)

Grunnpris for tomt inntil 600 m2kr 550 000
Tillegg pr m2 utover 600 m2kr 200
I tillegg kommer oppmålingsgebyr, tillysing av skjøte, 2,5 % dokumentavgift og kr 500 til fellesareal.

Ordfører og rådmann er gitt fullmakt til å fastsette en reduksjon/påslag med inntil 50 % for den enkelte tomt etter tomtens beskaffenhet, og gi en reduksjon på 10 % pr år (inntil 50 %) av tomteprisen etter at tomta har ligget usolgt i mer enn 5 år, jf. f.sak 255/2006.

Trygghetsalarmer

(Jf. Art 1600, virksomhetsområde 40 og tjeneste 2544)

a) Betalingssatser der kommunen dekker innkjøp av trygghetsalarm: Månedlig avgift kr. 238

b) Dersom brukeren selv anskaffer trygghetsalarm og blir prioritert tilkoblet kommunens alarmordning: Månedlig avgift kr. 238

Tvungen tømming av septiktank

(Jf. artene 1640, virksomhetsområde 62, tjeneste 3540)
Lovhjemmel: Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker mv., vedtatt av Ringsaker kommunestyre 18. april 2007.

I tillegg kommer 25 % mva.

Pr boligenhet pr år for tømming av slamavskiller med vannklosett: kr 1 143
Pr boligenhet pr år for tømming av slamavskiller uten vannklosett: kr 656
Fastavgift tømming av tett oppsamlingstank for klosettavløp: kr 469
Tømming av tett oppsamlingstank for klosettavløp – pr m3kr 164
Tømming av minirenseanlegg inntil 3 m3kr 2 376
Tømming av minirenseanlegg pr m3 utover 3 m3kr 164

Utleie av brystpumper

(Jf. artene 1625, virksomhetsområde 52, tjeneste 2320)

Pris pr uke: kr 52
I tillegg dekkes utgifter til engangssett av klienten.

Utleie av maskiner fra teknisk drift

(Jf. artene 1650 og 1654, virksomhetsområde 62, tjeneste 3330 og 3350)

Når det passer for kommunens drift, kan maskiner med fører leies ut. Ved utleie av maskiner/biler er drivstoffet inkl. i time/km-prisen. I tillegg kommer 25 % mva.

Traktorgraver, per time: kr 459
Traktor stor, per time: kr 388
Traktor liten, per time: kr 295
- Henger, per time: kr 88
- Kost, per time: kr 100
Gravemaskin, per time: kr 652
Minigraver, per døgn: kr 2 121
Spylebil Scania Vabis, per time: kr 855
Lastebil, per time: kr 471
Liten lastebil, per time: kr 352
Feiemaskin, per time: kr 775
Tineutstyr, per time: kr 197
Asfaltskjæremaskin, per meter: kr 114
Vegmerkemaskin, per meter: kr 35
Varebil inntil 100 km, per døgn: kr 1 060
Beltevogn (fastpris + tillegg pr time)
- beltevogn, fastpris: kr 1 303
- beltevogn uten utstyr, tillegg per time: kr 406
- beltevogn med utstyr, tillegg per time: kr 815
Wille redskapsbærer kr 295
Førerpris
- i arbeidstid, per time: kr 400

Påslag pga. overtid i henhold til hovedtariffavtale

Utleie av skolelokaler

(Jf. Art 1632, virksomhetsområde 30 og tjeneste 2020)

Utleie av skolelokaler til lag og foreninger med tilknytning til Ringsaker kommune er gratis.
Organisasjoner som får støtte via Lov om voksenopplæring § 21, har rett til gratis lokaler.

Utleie av skolelokaler til andre leietakere
Klasserom pr time, dagtid: kr 161
Klasserom pr kveld: kr 313
Kantine pr kveld: kr 483
Gymsal pr time dagtid: kr 322
Gymsal pr kveld: kr 483

For overnatting i skolens lokaler gjelder følgende satser
Klasserom (og øvrige rom) pr natt: kr 322
Gymsal pr natt: kr 805
I tillegg pr person som overnatter: kr 29
I tillegg skal det ved behov betales faktisk kostnad for vask, minstebeløp: kr 805

Rådmannen kan i særlige tilfeller innvilge nedsatt eller gratis leie.

Utleie av torg

(Jf. art 1625, virksomhetsområde 62, tjeneste 3350)

Utleie av torg/gågate i Moelv og Brumunddal

Utleie av plass pr dag: kr 79
Utleie av plass pr uke: kr 345
Utleie av plass pr måned: kr 1 327
Utleie av plass 3 måneder: kr 2 653
Utleie av fast ukedag, forutsetter månedsleie: kr 68
Tillegg for strøm pr dag: kr 40

Vann

(Jf. artene 1640 og 1641, virksomhetsområde 62, tjeneste 3450 og 3451)

Lovhjemmel: Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommuner, vedtatt av Ringsaker kommunestyre med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.5.1974 og forskrift om begrensning av forurensning. 

I tillegg kommer 25 % mva.

Abonnementsgebyr, pr bo/hytte/næringsenhet: kr 725,77
Forbruksgebyr, for vann pr m3 målt forbruk: kr 24,14
Forbruksgebyr, særavtale: kr 23,27

Tilknytningsavgift
For bolig, pr boenhet inntil 70 m2kr 17 245
For bolig, per boenhet > 70 m2kr 34 491
For hytte, pr boenhet: kr 25 870
Bebyggelse utover boliger, fritidsboliger, betales pr m2kr 168,85

For landbruksbygg, industriproduksjonslokaler, og alle isolerte lager, herunder kjøle- og fryserom, er satsene for engangsgebyr for tilknytning fastsatt til 20 % av satsene som øvrig bebyggelse.

Salg av vannmålere mv.
Hovedmåler er ved tilknytning gratis. Betaling kreves for hagevanningsmålere, bimålere og for istykkefrosne (ødelagte) målere: kr 1 033

Avlesningsgebyr
I de tilfeller abonnent ikke leser av vannmåler flere år på rad: kr 724

Kontroll av vannmåler
I de tilfeller huseier forlanger at vannmåler sendes inn for kontroll, og det ikke dokumenteres feil ved denne: kr 2 611

Betalingsbetingelser 
For nybygg blir krav om tilknytningsavgift utsendt når søknaden er godkjent. Tilknytningsavgiften beregnes etter de satser som gjelder på godkjennelsestidspunktet. For tilbygg sendes krav om tilknytningsavgift sammen med krav om byggegebyr, og avgiften beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet saken registreres. Årsavgiften faktureres fire ganger årlig, jf. nærmere bestemmelser i økonomireglementet.

Vedhogst i kommunens skog

(Jf. art 1650, virksomhetsområde 61, tjeneste 3200)

Avtale om tildeling av teig for vedhogst: kr 520

Økonomisk sosialhjelp

Reglement om normering av økonomisk stønad mv. etter Lov om sosiale tjenester i Nav, gjeldende fra 1.1.2020

1. Definisjoner / vilkår

1.1 Økonomisk stønad skal bare innvilges etter at andre muligheter for å gjøre søkeren i stand til å klare seg selv er undersøkt og vurdert, jf. lov om sosiale tjenester i NAV§ 18.  Andre muligheter kan for eksempel være å ta arbeid, søke trygdeytelser, realisere formue eller leve av oppsparte midler. Søknad om økonomisk stønad kan avslås med henvisning til andre muligheter. Det kan stilles vilkår om at søker utnytter andre muligheter, jf. lov om sosiale tjenester i NAV § 20.

1.2 Beregning av økonomisk stønad tar utgangspunkt i veiledende stønadssatser, jf. pkt. 2.1. Stønaden kan fastsettes lavere enn satsene, f.eks. der det er behov for kortvarig hjelp eller når andre grunner tilsier at lavere stønad er tilstrekkelig.

1.3 Ved beregning av stønad skal alle inntekter trekkes fra.  Med inntekter menes: Arbeidsinntekt, trygder, barnetrygd, barnebidrag, bostøtte, kontantstøtte, stipend, framleieinntekter, tilbakebetalte skattepenger, introduksjonsstønad, naturalytelser og evt. andre inntekter. Grunn- og hjelpestønad regnes ikke som inntekt med mindre de faktiske utgiftene inngår i beregning av stønadsbehovet.

1.4 Veiledende sosialhjelpssats til livsopphold er ment å dekke: Mat, klær, telefon, bredbånd, aviser, tv-lisens, tv- abonnement, avbetalingskontrakter, reiseutgifter og andre daglige utgifter.

1.5 Det er fastsatt veiledende satser for boutgifter pkt 2.3. Satsene er beregnet etter gjengs husleie i Ringsaker kommune. Med boutgifter menes; Husleie, renter og avdrag på boliglån, strøm, oppvarming, innbo- og husforsikringer, kommunale avgifter og evt. andre helt nødvendige løpende utgifter.

1.6 Ved behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp kreves det at alle økonomiske opplysninger om inntekter og utgifter dokumenteres, jf. lov om sosiale tjenester i NAV § 43. 

1.7 Ved utbetaling av økonomisk sosialhjelp skal det så langt det er mulig sikres at hjelpen går til fastsatt formål.

1.8 Ved vurdering av økonomisk sosialhjelp skal det vurderes om hjelpen skal gis som lån, bidrag eller garanti for lån, jf. lov om sosiale tjenester i NAV§ 21. Avdrag på boliglån skal som hovedregel gis som lån og sikres med pant i boligen.

1.9 Ektefeller vurderes sammen ved søknad om økonomisk stønad. For samboere foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det beregnes barnetillegg når barnet bor fast hos søkeren. Det kan søkes stønad til livsoppholdsutgifter i forbindelse med samværsordning, jf. pkt. 2.2. Samværsavtale må dokumenteres.


2. Stønadssatser

Ringsaker kommunes satser for økonomisk sosialhjelp skal til enhver tid følge nivået for statens veiledende satser.  Barnetillegg reduseres fra og med det 4. barnet, men dette vurderes ut i fra hensyn til den enkelte familie og barnas alder.

2.1 Livsopphold - veiledende satser pr. mnd.

Enslige: kr 6 250 
Hjemmeboende 18-24 år: kr 4 100 
Hjemmeboende 25 år+: kr 4 375 
Personer i bofellesskap: kr 5 250 
Ektepar/samboere: kr 10 450

2.2 Livsopphold, barnetillegg - veiledende satser pr. mnd.

0 - 5 år: kr 2 450 
6 - 10 år: kr 3 150 
11 - 17 år: kr 4 100

Fra og med det 4. barnet reduseres barnetillegget til kr 1.300 pr. barn pr. mnd. *)

2.3 Botilskudd - veiledende satser pr. mnd.
Før innvilgelse av stønad til boutgifter skal det sikres at Husbankens støtteordning utnyttes.

Hjemmeboende: kr 500 (Skal dekke merutgifter til strøm, vann etc.).

Husleie inkl. kommunale avgifter:
Hybel kr 4 500
Leilighet 2 roms kr 6 900
Leilighet 3 roms kr 8 300
Leilighet 4 roms kr 9 500
Leilighet 5 roms kr 11 400

Utgifter til strøm, oppvarming og innboforsikring kommer i tillegg.

2.4 Depositumsgaranti
Det kan stilles garanti for depositum for leieforholdet med inntil 3 måneders husleie.

2.5 Botilskudd og livsopphold i særlige tilfeller
Det kan i særlige tilfeller innvilges stønad utover veiledende satser i pkt. 2.1, 2.2 eller 2.3 etter en skjønnsmessig vurdering. Skjønnet skal bl.a. bygge på:

 • Om det er mulig å skaffe rimeligere bolig
 • Om det vil være åpenbart urimelig å kreve bytte av bolig
 • Om søkeren har spesielle behov ut fra helsemessige og/eller sosiale forhold

2.6 Utgift til inntekts ervervelse
Faktiske utgifter til inntekts ervervelse, slik som for eksempel arbeidsreise, kan helt eller delvis ytes i tillegg til ytelsene i 2.1 og 2.2.

2.7 Stønad til barnehage og skolefritidsordning
Det kan ytes stønad til faktiske utgifter til barnehage og skolefritidsordning når det er nødvendig med barnepass pga. arbeid eller utdanning. Det kan også være tilfeller der hensynet til barnets behov tilsier at slike utgifter dekkes. Stønad til barnetilsyn fra Folketrygden inntektsberegnes.

2.8 Julebidrag
I forbindelse med jul og id kan det ytes tilleggsstønad tilsvarende livsoppholdssats for en uke for den aktuelle husstanden. Dette gjelder for søkere som har levd av sosialhjelp, eller disponert tilsvarende eller lavere enn livsoppholdssats siste tre måneder.

Stønad innvilges etter søknad fra bruker om stønad til dette formål. Dette for å sikre at alle brukere får like muligheter. Det vektlegges også at det skal gjøres en konkret og individuell vurdering av søkers behov for stønad på søknadstidspunkt. Veileder har en opplysningsplikt dersom man ser at det er brukere som fyller vilkårene for stønad. Ved søknad om stønad til både jul og id fra samme bruker deles innvilget stønad i to utbetalinger, en i forbindelse med id og en i forbindelse med jul. Det ytes kun stønad til en id. 

2.9 Konfirmasjon
Det kan innvilges stønad til konfirmasjon med inntil 3.500,- for barn som søker har den daglige omsorgen for. Dette gjelder for søkere som lever av sosialhjelp eller disponerer tilsvarende eller lavere enn sosialhjelpssats.

2.10 Stønad til ferie
Det kan innvilges stønad til sommerferie tilsvarende en ukes livsoppphold for den aktuelle husstanden. Dette gjelder for søkere som har levd av sosialhjelp eller disponert tilsvarende eller lavere enn livsoppholdssats siste tre måneder. Stønaden utbetales i juni. 

Stønad innvilges etter søknad fra bruker om stønad til dette formål. Dette for å sikre at alle brukere får like muligheter. Det vektlegges også at det skal gjøres en konkret og individuell vurdering av søkers behov for stønad på søknadstidspunkt. Veileder har en opplysningsplikt dersom man ser at det er brukere som fyller vilkårene for stønad.

2.11 Stønad til fritidsaktiviteter
For barn i skolepliktig alder kan det ytes stønad til fritidsaktiviteter. Dette gjelder for søkere som mottar sosialhjelp eller disponerer tilsvarende inntekt.

2.12 Introduksjonsstønad
Introduksjonsstønad utbetales i henhold til Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere av 4. juli 2003 nr 80. Stønaden utgjør 2G. For hjemmeboende ungdom er stønaden 2/3 av 2G.

2.13 Kvalifiseringsstønad
Kvalifiseringsstønad utbetales i henhold til Lov om sosiale tjenester i Nav §§ 29-40. For ungdom i egen bolig og personer over 25 år utgjør stønaden 2G. For hjemmeboende ungdom er stønaden 2/3 av 2G.

2.14 Aktivitetsplikt 
Fra 1.1.2017 har Stortinget vedtatt å innføre aktivitetsplikt for unge mottakere (18-30 år) av økonomiske sosialhjelp. Sosiale tjenester stiller vilkår om aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp. Ved fravær fra aktivitetsplikten blir sosialhjelpen avkortet i samsvar med fraværet.

3. Helse- og behandlingsutgifter mv.

3.1 Diverse ytelser
Det kan ytes hjelp til nødvendig tannbehandling, lege, medisiner, fysikalsk behandling, psykologbehandling, briller og andre helsetiltak. Ved tannbehandling skal det innhentes behandlings- og prisoverslag fra tannlegen. Den offentlige tannhelsetjenesten bør vurdere behandlingsforslaget og komme med anbefaling. Rimeligste funksjonelle løsning skal velges. Om egenandel se pkt. 3.2.

3.2 Egenandeler
Det skal i hvert enkelt tilfelle vurderes om det bør fastsettes en egenandel for stønad etter pkt. 3.1.

4. Etablering i egen bolig

Personer som etableres i egen bolig, kan ytes stønad til nødvendig innbo. Det legges til grunn en nøktern standard. Hvitevarer og møbler forutsettes i stor grad kjøpt brukt. Søknad om etablering vurderes individuelt og det legges vekt på husstandens behov, antatt varighet av stønadsbehovet og tidligere innvilget stønad til samme formål.

5. Engangsstønad ved nedkomst

Engangsstønad ved nedkomst regnes som vanlig inntekt. Det fastsettes et fribeløp på kr 14.000 som forutsettes brukt til klær og utstyr til barnet.

6. Arbeid/kvalifisering/rehabilitering

Det kan ytes stønad til nødvendige utgifter i forbindelse med oppstart i arbeid, oppstart i arbeidsmarkedstiltak, skolegang, medisinsk behandling og/eller andre tiltak som på kort eller lang sikt kan gjøre søkeren selvhjulpen. Det forutsettes at andre ordninger er utprøvd i forkant.

7. Ytelser etter Lov om sosiale tjenester i Nav § 19 Stønad i særlige tilfeller

Ved vurdering etter § 19 skal det særlig legges vekt på at eventuell stønad kan bidra til overvinne en vanskelig livssituasjon og gjøre søkeren selvhjulpen. Barns situasjon skal særlig vektlegges.

8. Lån og garanti for lån

I henhold til videredelegering fra rådmannen er leder Nav Ringsaker gitt fullmakt til å innvilge lån og gi garanti for lån inntil kr 100.000.

9. Behandling av rusmisbrukere

Resultatenhet psykisk helse- og rustjenester har ansvaret for vurdering av behandling av rusmisbrukere etter Lov om helse og omsorgstjenester. Etter Lov om sosiale tjenester i NAV kan det ytes nødvendig stønad til behandling av rusmisbrukere som:

 • Hjelp til klær, utstyr, medisiner og andre nødvendige utgifter for personer i institusjon eller LAR-program
 • Lommepenger under institusjonsopphold.

10. Rapportering/kontroll

Hver tertial skal det legges fram egen rapport som viser økonomisk utvikling, nødvendige klientdata og andre opplysninger som viser utviklingen. Dersom særlige forhold tilsier det, skal kommunestyret orienteres slik at eventuelle tiltak kan vurderes.