Priser og gebyrer 2023

Forurensning - utslipp

(Jf. art 1623, virksomhetsområde 63, tjeneste 3022)
Lovhjemmel: Forurensningsloven § 52 a og forurensningsforskriften §§ 2-12 og 11-4

Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av sanitært avløpsvann

Grunngebyr, pr. søknad kr 2 600

Saksbehandlingsgebyr

 • Søknad om utslippstillatelse inntil 15 personekvivalenter (pe), pr. søknad kr 8 000
 • Søknad om utslippstillatelse over 15 pe, pr. søknad kr 12 000
 • Søknad om endring av utslippstillatelse/utskifting av hele eller deler av anlegget, pr. søknad kr 6 000

Årsgebyr for tilsyn/kontroll av anlegg med utslipp

Årsgebyr, pr. anlegg kr 400

Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettsteder

Grunngebyr, pr. søknad kr 2 600

Saksbehandlingsgebyr

 • Søknad om utslippstillatelse, pr. søknad kr 15 000
 • Søknad om endring av utslippstillatelse, pr. søknad kr 10 000

Årsgebyr for tilsyn/kontroll av anlegg med utslipp

Årsgebyr, pr. anlegg kr 1 000

Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag

 • Sak som avvises, pr. sak kr 5 000
 • Sak som trekkes av søker/tiltakshaver før kommunen har satt i gang saksbehandling, pr. sak Grunngebyr
 • Sak som trekkes av søker/tiltakshaver etter at kommunen har satt i gang saksbehandling, men før endelig vedtak, pr. sak Grunngebyr + 75 % av saksbehandlingsgebyr
 • Sak som kommunen avslutter på grunn av manglende oppfølging fra ansvarlig søker eller tiltakshaver, pr. sak Grunngebyr + 75 % av saksbehandlingsgebyr
 • Sak som kommunen avslår, pr. sak Fullt gebyr

Søknad om etterhåndsgodkjenning, tilleggsgebyr 

For søknad om etterhåndsgodkjenning, pr. søknad 25 % av fullt gebyr

Arbeid med pålegg 

Gebyr for oppfølging, pr. brev kr 2 000

Gebyr for annet fakturerbart arbeid 

Gebyr for medgått tid, pr. time kr 1 400

Alarmsentral Brann Innlandet (110) automatiske alarmmottakere

(Jf. artene 1632, 1640 og 1654, virksomhetsområde 60 og tjenestene 3380, 3381 og 3390)

Satser for tilknytning til Alarmsentral Brann Innlandet (110)/Lokalt brannvesen sine automatiske alarmmottak er ekskl. mva, med unntak av prisgruppe 6 som er inkl. mva.

 1. Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 1
  Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.: kr 901
  Bygg med bruksareal (BRA) på inntil 300 m2 
   
 2. Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 2
  Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. kr 1 795
  Bygg med bruksareal (BRA) på 300 m2 - 500 m2. 
  Kirkebygg, barnehage, privateide samfunnshus/forsamlingslokaler, museer
  Skoler med salet bruksareal (BRA) under 5000 m2
  Sykehjem/institusjon med mindre enn 100 senger
  Næringsbygg med overnatting med mindre enn 50 senger
  Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) inntil 1200 m2, gjelder ved detekterte fellesarealer
  Politi-/ambulanse-/brannstasjoner, Rådhus/kommunehus og tinghus/rettsbygninger
  Omsorgsboliger med mindre enn 20 leiligheter
  Borettslag/sameie med mindre enn 20 leiligheter
   
 3. Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 3
  Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. kr 2 696
  Bygg med bruksareal (BRA) på 500 m²-1200 m²
  Inntil 2 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 1200 m²
  Skoler med samlet bruksareal (BRA) over 5000 m²
  Sykehjem/institusjon med mer enn 100 senger
  Næringsbygg med overnatting med 50 senger eller mer
  Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) på 1200 m²-7500 m², gjelder ved detekterte fellesarealer
  Idrettshaller
  Omsorgsboliger med 20-50 leiligheter
  Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mindre enn 20 leiligheter
  Garasjeanlegg inntil 5000 m²
  Borettslag/sameie med 20-50 leiligheter
   
 4. Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 4
  Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. kr 3 497
  Bygg med bruksareal (BRA) på 1200 m²-7500 m²
  Inntil 3 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7500 m²
  Omsorgsboliger med mer enn 50 leiligheter
  Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med 20-50 leiligheter
  Garasjeanlegg over 5000 m²
  Borettslag/sameie med mer enn 50 leiligheter
   
 5. Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 5
  Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. kr 4 499
  Kjøpesenter, mer enn 20 butikker
  Storindustri med bruksareal (BRA) over 7500 m²
  Sykehus
  Inntil 4 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7500 m²
  Leilighetsbygg/blokker med næring sammen med mer enn 20 leiligheter, gjelder ved detekterte fellesarealer
  Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mer enn 50 leiligheter
   
 6. Brannalarm, privatbolig/leilighet, kvartalsavgift prisgruppe 6 (pris inkl. mva) 
  Pris er inkl. mva.
  Brannalarm, forutsatt spesiell godkjenning av lokalt brannvesen kr 1 215
   
 7. Brannalarm, gårdsbruk/landbrukseiendommer, kvartalsavgift prisgruppe 7
  Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.
  Brannalarm kr 1 011
   
 8. Innbrudd kommunale bygg, kvartalsavgift prisgruppe 8
  Kunden må ha brannalarm fra før, og selv ha system for å rykke ut på alarmen.
  Prisen gjelder pr. bygg kr 453
   
 9. Heisalarm, kvartalsavgift prisgruppe 9
  Gjelder bygg som ikke har andre alarmer til 110-sentralen
  Prisen gjelder for første heis kr 901
   
 10. Heisalarm, kvartalsavgift prisgruppe 10
  Gjelder bygg der det er overført andre alarmer til 110-sentralen
  Prisen gjelder pr. heis kr 453
   
 11. Tilknytningsgebyr brannalarm kr 2 808
  (Faktureres lokalt, men gebyr fastsettes av Alarmsentral Brann Innlandet)
   
 12. Tilknytningsgebyr heisalarm kr 1 404
  (Faktureres lokalt, men gebyr fastsettes av Alarmsentral Brann Innlandet) 
   
 13. Endringsgebyr kr 1 123
  (Faktureres lokalt, men gebyr fastsettes av Alarmsentral Brann Innlandet)
  Eierskifte
  Konvertering av alarmsender
  Endring av innganger/tillegg av innganger
   
 14. Gebyr ved unødig alarm næring (hverdager kl. 07.00-21.00): kr 5 320
  Unødige alarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet
   
 15. Gebyr ved unødig alarm næring (hverdager kl. 21.00-07.00, helger og helligdager: kr 6 971
  Unødige alarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet
   
 16. Gebyr ved unødig alarm privat, deltidsbrannvesen:  5,7*rettsgebyr
  Unødige brannalarmer grunnet manglende vedlikehold/ uaktsomhet
   
 17. Gebyr ved unødig alarm privat, heltidsbrannvesen: 3,26*rettsgebyr
  Unødige brannalarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet

Rabattsatser for storkunder:
Kunder med 5 objektadresser eller mer: 15 % rabatt
Gjelder ikke tilknytningsgebyr, endringsgebyr og gebyr ved unødig alarm (prisgruppe 11-17)

Ambulerende skjenkebevilling

(Jf. artene 1626, virksomhetsområde 11, tjeneste 2426)

For bevilling til skjenking ved en bestemt anledning betales høyeste tillatte gebyr, jf. forskrift av 8.6.2005 om omsetning av alkoholholdig drikk mv., kap. 6. bevillingsgebyr: Kr 404

Avløp

Forbruksgebyr vann og avløp fastsettes etter faktisk målt vannforbruk. Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.

(Jf. artene 1640 og 1641, virksomhetsområde 62, tjeneste 3530)

Lovhjemmel: Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, jf. f.sak 95/2022.

25 % mva er inkludert i prisene.

Abonnementsgebyr, pr bo-/hytte-/næringsenhet: kr 4 874
Forbruksgebyr, for avløp pr m3 målt forbruk: kr 34,75

For eiendom hvor vannmåler ikke er installert beregnes det et stipulert
forbruk for avløp lik eiendommens bruksareal multiplisert med en faktor
på 1,2 m³/m².

For fritidsbolig skal faktoren være 0,60 m³/m². For eiendom som bare har
utendørs tappepunkt/vannpost stipuleres et årsforbruk til 20 m³. 

Tilknytningsavgift

Tilknytningsavgift for hytter og boliger uavhengig av størrelse, pr.
boenhet kr 57 500

Tilknytningsavgift næring-, kombinasjon- og landbruksbygg etter dimensjon på stikkledningen på vann: Ny fra 2023
- Kategori 1 (0-32 mm) kr 50 625
- Kategori 2 (33-40 mm) kr 87 500
- Kategori 3 (41-63 mm) kr 175 000
- Kategori 4 (64-75 mm) kr 262 500
- Kategori 5 (76-110 mm) kr 437 500
- Kategori 6 (over 110 mm) kr 656 250

For kombinasjonsbygg betales også gebyr pr. boenhet

Betalingsbetingelser: For nybygg blir krav om tilknytningsavgift utsendt når søknaden om sanitærmelding utvendig er godkjent. Tilknytningsavgiften beregnes etter de satser som gjelder på godkjennelsestidspunktet. For tilbygg sendes krav om tilknytningsavgift sammen med krav om byggegebyr, og avgiften beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet saken registreres. Årsgebyrene faktureres 4 ganger i året, pr. kvartal. Boligeiendommer kan søke om månedlig faktura.

Brannvern

Kontroll eller feiing av pipeløp og utrykningsgebyr

Beløp (Jf. artene 1632, 1640 og 1654, virksomhetsområde 60 og tjenestene 3380, 3381 og 3390)

Lovhjemmel: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002, § 28.

For alle avgiftene med unntak av utrykningsbegyr og gebyr for automatiske brannvarslingsanlegg for kommunale enheter, gebyr for salg av fyrverkeri og instruktørsats kommer i tillegg 25 % mva.

Avgift for feiing pr. pipeløp i bolig kr 562
Brannsjefen bestemmer feiehyppighet. Satsen er oppgitt ut i fra årlig feiing. Skorsteiner med registrert feiehyppighet på annethvertår betaler halvparten og feiehyppighet hvert fjerde år betaler 1/4-del hvert år. Tilsvarende hvert 6. og 8. år med henholdsvis 1/6 og 1/8 avgift (art 1640). 

Avgift pr. boenhet for tilsyn av fyringsanlegg i bolig: kr 274
Beløpet innkreves hvert år.
Tilsyn foretas omtrent hvert åttende år. (art 1640). Avgiften gjelder boenheter som har fyringsanlegg som baserer seg på forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel (art 1640).

Avgift for feiing pr. pipeløp i fritidsbolig: kr 40
Feiing gjennomføres hvert 15. år (art 1640). Beløpet innkreves hvert år. Hyppigere frekvens kan bestilles. Avgiften økes da tilsvarende. For eksempel hvert 5. år gir 3 ganger så høy avgift.

Avgift pr. fritidsbolig for tilsyn av fyringsanlegg: kr 146
Beløpet innkreves hvert år. Tilsyn foretas hvert 15. år (art 1640). Avgiften gjelder enheter som har fyringsanlegg som baserer seg på forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel. (art 1640)

Feiing av fyrkjeler og fjerning av blanksot/fuglereir faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time (art 1654): kr 686

Feiing av røykkanaler og skorsteiner knyttet til industrianlegg faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time (art 1654) kr 686

Arbeidsoppdrag som ikke naturlig faller inn under utrykningsplikten for brannmannskaper faktureres etter medgått tid pr. brannmann. (For eksempel fylling av basseng og spyling av plasser.) kr 686

Bruk av brannbil/tankbil på oppdrag som ikke faller inn under utrykningsplikten: kr 1 000

Instruktør på kurs eller annen undervisning som ikke faller inn under opplysningsplikten og brannvesenet ikke er arrangør, faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time (art 1620) kr 1 371

Nedbrenning av bygg som ledd i øvelse. Oppdragsgiver sørger for bevertning samt betaler et beløp etter vurdering av størrelse og reiseavstand, men minimumsbeløp (art 1654): kr 25 000

Gebyr pr. utsalg for saksbehandling og kontroll ved salg av fyrverkeri (art 1623). Gebyret faktureres når tillatelse gis. Avslag faktureres med halv pris kr 3 490

Gebyr for søknad om oppføring/rehabilitering av skorstein i eksisterende byggverk kr 0

Gebyr for tilsyn med forbud mot fyring med mineralolje etter forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger (Art 1623) kr 5 000

Barnehage

(Jf. Art 1600, virksomhetsområde 20 og tjeneste 2010)

Foreldrebetaling pr måned (11 måneder pr år) hele plasser 
5 dager kr 3 000
4/5 dager kr 2 875
4 dager kr 2 749
3/4 dager kr 2 428
3 dager kr 2 103
2/3 dager kr 1 798
2 dager kr 1 529
1/2 dager kr 1 214
1 dag kr 904

Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2, 50 % for barn nr. 3 og følgende.
I forslag til statsbudsjett 2023 innføres det gratis barnehageplass fra
1.8.2023 for barn nr. 3.


Moderasjonsordninger:

Den første moderasjonsordningen gjelder redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen skal utgjøre maksimalt 6 % av husholdningens samlede kapital- og personinntekt for første barn. Søskenmoderasjon på 30 % og 50 % settes ut fra prisen for første barn. I forslag til statsbudsjett 2023 innføres det gratis barnehageplass fra 1.8.2023 for barn nr. 3. Med gjeldende makspris fra 1.1.2023 for en heltidsplass er innslagspunktet kr 550.000 i inntekt pr. år for å komme inn under ordningen.

Den andre moderasjonsordningen gjelder fritak for foreldrebetaling for 20 timer pr. uke for 2-, 3-, 4- og 5-åringer. Fra 1.8.2022 er innslagspunktet kr 598.825 for å komme inn under ordningen. Satsene for foreldrebetaling følger forskrift om foreldrebetaling. 

Juli er betalingsfri måned.


Enkeltsalg opphold pr dag
Enkeltdager heldagsplass (inntil 9 timer daglig): kr 374
Søskenmoderasjon gjelder ikke ved salg av enkeltdager.

Kostpenger pr måned (11 måneder pr år) hele plasser
Dager pr uke:
5 dager: kr 358
4/5 dager: kr 317​
4 dager: kr 288
3/4 dager: kr 253
3 dager: kr 217
2/3 dager: kr 179​
2 dager: kr 141
1/2 dager: kr 88
1 dag: kr 73

Ved salg av enkeltdager og enkelttimer er kostpenger inkludert i prisen.

Biblioteket

(Jf. artene 1621, virksomhetsområde 57, tjeneste 3700)

a) Det sendes tre purringer fra biblioteket med følgende frister og gebyrer

1. purring
Frist 14 dager
Gebyr pr kort: kr 30

2. purring
Frist 14 dager
Gebyr pr kort: kr 50

3. purring
Frist 14 dager
Gebyr pr kort: kr 100

Utsendelse av 1. purring skjer umiddelbart etter forfall for reservert materialer og 2 uker
etter forfall for øvrig materiale.

b) Ved manglende innlevering etter 3. purring sendes erstatningskrav i henhold til det
lånte materialets verdi pluss gebyrer. I tillegg blir kortet sperret og fordringen registrert i
kommunens faktureringssystem og kommunens innfordringsreglement følges.

c) Utsendelse av lånekort ved registrering er gratis, jf. Lån om folkebibliotek § 1.

Erstatning for tapt/ødelagt lånekort: kr 25

Kopierings- og utskriftstjenester
25 % mva. er inkludert i prisene

Pr stk. A4 svart/hvitkopi: kr 5
Pr stk. A4 fargekopi: kr 12
Pr stk. A3 svart/hvitkopi: 8
Pr stk. A3 fargekopi: kr 20
Utskrift fra publikums-pc pr stk. A4. Ensidig svart/hvitkopi: kr 5
Scanning av dokumenter pr stk. A4: kr 15

Salg av bærenett
25 % mva. er inkludert i prisen
Miljøvennlig bærenett: kr 50

Byggesaksbehandling, bygningskontroll

(Jf. art 1623, virksomhetsområde 63, tjeneste 3020)

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1 

Definisjoner:

Bruksareal = som fastlagt i NS 3940
Pbl. = Plan- og bygningsloven

Grunngebyr for søknadspliktige tiltak, pr. søknad kr 2 600

Fradeling

 • Fradeling med grenser som er i samsvar med vedtatt reguleringsplan, pr. tomt kr 6 000
 • Ved samtidig fradeling av tomter innenfor samme plan gis 50 % reduksjon pr. tomt utover én, pr. tomt kr 3 000
 • Fradeling av øvrige arealer, pr. tomt kr 8 000
 • Fradeling av anleggseiendom, pr. tomt kr 10 000

Bolig og fritidsbolig

 • Eneboliger/fritidsboliger, pr. bygg kr 24 000
 • Enebolig med hybel/sekundærleilighet (inntil 50 m2), pr. bygg kr 30 000

Eneboliger med sekundærleilighet over 50 m2 betaler gebyr som flerbolighus. 

Flerbolighus og andre boligbygg, pr. bygg

 • 2 – 4 boenheter, pr. boenhet kr 18 000
 • 5 – 9 boenheter, pr. boenhet kr 15 000
 • 10 – 19 boenheter, pr. boenhet kr 10 000
 • Fra og med 20 boenheter, pr. boenhet kr 4 000

For de fire første boenhetene benyttes den første satsen, for de neste fem benyttes satsen for 5 – 9 boenheter osv.

Andre kategorier av nybygg samt tilbygg, påbygg, anneks under bygging og hovedombygging etter bruksareal

 • Inntil 70 m2, pr. tiltak kr 5 000
 • 71 – 100 m, pr. tiltak kr 7 000
 • 101 – 200 m2, pr. tiltak kr 13 000
 • 201 – 600 m2, pr. tiltak kr 25 000
 • 601 – 1 000 m2, pr. tiltak kr 36 000
 • 1001 – 1 500 m2, pr. tiltak kr 57 000
 • 1 501 – 2 000 m2, pr. tiltak kr 85 000
 • 2 001 – 5 000 m2, pr. tiltak kr 115 000
 • 5 001 – 15 000 m2, pr. tiltak kr 170 000
 • Over 15 000 m2, tillegg pr. m2 pr. tiltak kr 10

For uisolerte næringsbygg beregnes gebyr etter 50 % av satsene over for arealet større enn 70 m2

Andre større tiltak

 • Behandling av søknader vedr. lednings- og kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendring næringsbygg, riving av næringsbygg (unntatt landbruksbygg), bygningstekniske installasjoner (separat søknad) i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg m.m.), større terrenginngrep, veger, større parkeringsplasser og andre større tiltak som ikke kan måles etter areal, pr. tiltak kr 15 000
 • Bruksendring mv. med endring av bygning, tekniske installasjoner mv., pr. søknad kr 12 000
 • Andre bruksendringer mv. uten endring av bygning, tekniske installasjoner mv., pr. søknad kr 4 000

Andre mindre tiltak 

 • Behandling av søknader vedr. forstøtningsmurer, brønner, dammer og bassenger, midlertidige tiltak, mindre tilbygg som inngangsparti mv. (< 15 m²), skjermtak, fasadeendring bolig/fritidsbolig, riving av bygning på bolig-/fritids-/landbrukseiendom, bygningstekniske installasjoner i bolig/fritidsbolig (unntatt pipe/ildsted), gjerde, skilt og reklameinnretning, mindre terrenginngrep, mindre parkeringsplass og andre mindre tiltak som ikke kan måles etter areal, pr. tiltak kr 3 500
 • Behandling av søknader vedr. spredte avløpsanlegg, pr. tiltak kr 1 400

Driftsbygninger i landbruket

 •  Inntil 200 m2, pr. søknad kr 10 000
 • 201 – 1 000 m2, pr. søknad kr 20 000
 • Over 1 000 m2, pr. søknad kr 40 000

Andre vurderinger (utløser ikke grunngebyr)

 • Godkjenning som selvbygger, pr. søknad kr 2 000
 • Tiltak på eksisterende byggverk (fravik fra TEK), Pbl § 31-2, 4. ledd, pr. søknad kr 6 000

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

 • Midlertidig brukstillatelse, pr. søknad kr 1 400
 • Ferdigattest som søkes etter frist gitt i midlertidig brukstillatelse eller det har gått 5 år siden byggetillatelse ble gitt, pr. søknad kr 2 100

Søknad om etterhåndsgodkjenning, tilleggsgebyr

For søknad om etterhåndsgodkjenning, pr. søknad 25 % av fullt gebyr

Dispensasjon

 • Saksforberedelse til planutvalget for søknad om dispensasjon fra arealplaner mv., pr. søknad kr 15 000
 • Søknad om dispensasjon for arealplaner mv. som avgjøres ved administrativ behandling – uten høring, pr. søknad kr 5 000
 • Søknad om dispensasjon for arealplaner mv. som avgjøres ved administrativ behandling – med høring, pr. søknad kr 7 500

Registreringsgebyr – matrikkelføring , også ved endring av bruksenhet

 • Søknadspliktige bruksenheter, pr. bruksenhet/boenhet kr 500
 • Andre søknadspliktige tiltak, pr. bruksenhet , tilbygg, garasje, uthus mv. < 200 m2 kr 400
 • Andre søknadspliktige tiltak, pr. bruksenhet, bygg ≥ 200m2 kr 1 000
 • Tiltak som er unntatt søknadsplikt, men som skal matrikkelføres, pr. tiltak kr 0

Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag

 • Sak som trekkes av søker/tiltakshaver før kommunen har satt i gang saksbehandling, pr. sak: Grunngebyr
 • Sak som trekkes av søker/tiltakshaver etter at kommunen har satt i gang saksbehandling, men før endelig vedtak, pr. sak: Grunngebyr + 75 % av saksbehandlingsgebyr
 • Sak som kommunen avslutter på grunn av manglende oppfølging fra ansvarlig søker eller tiltakshaver, pr. sak: Grunngebyr + 75 % av saksbehandlingsgebyr
 • Sak som kommunen avslår, pr. sak: Fullt gebyr

Gebyr for annet fakturerbart arbeid

 • Gebyr for medgått tid, pr. time kr 1 400

Dagaktivitetstilbud

(Jf. art 1600, virksomhetsområde 40, tjeneste 2340)

Egenbetaling for dagaktivitetstilbud
Pris pr. tildelt dag: kr 202

Betalingssatsen for dagaktivitetsoppholdet dekker foruten selve tilbudet også mat og skyss

Eierseksjonering

(Jf. art 1623, virksomhetsområde 63, tjeneste 3021)
Lovhjemmel: Eierseksjonsloven § 15

Grunngebyr for søknadspliktige tiltak, pr. søknad kr 2 600

Opprettelse av eierseksjoner, pr. søknad
- For 2 -4 seksjoner, pr. seksjon kr 6 500
- For 5 - 9 seksjoner, tillegg pr. ny seksjon kr 2 000
- For 10 – 29 seksjoner, tillegg pr. ny seksjon kr 1 000
- For 30 – seksjoner, tillegg pr. ny seksjon. kr 500

For de fire første seksjonene benyttes den første satsen, for de neste fem
benyttes satsen for 5 – 9 seksjoner osv..

Reseksjonering
- Reseksjonering, pr. søknad kr 6 500
- Medgått tid utover 5 timer, pr. time kr 1 400

Sletting/oppheving av seksjonert sameie
- Saksbehandlingsgebyr for å slette seksjoner på en eiendom, pr. søknad kr 5 000

Befaring
- Befaring, pr. søknad kr 5 000

Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag
- Sak som avvises, pr. sak kr 5 000
- Sak som trekkes av søker/tiltakshaver før kommunen har satt i gang saksbehandling, pr. sak Grunngebyr
- Sak som trekkes av søker/tiltakshaver etter at kommunen har satt i gang saksbehandling,
men før endelig vedtak,  pr. sak Grunngebyr + 75 % av saksbehandlingsgebyr
- Sak som kommunen avslutter på grunn av manglende oppfølging fra
ansvarlig søker eller tiltakshaver, pr. sak Grunngebyr + 75 % av saksbehandlingsgebyr
- Sak som kommunen avslår, pr. sak Fullt gebyr 

Gebyr for annet fakturerbart arbeid
- Gebyr for medgått tid, pr. time kr 1 400

Etablererprøven for serveringssted

(Jf. artene 1623, virksomhetsområde 30, tjeneste 2426)

For å dokumentere kunnskap innen angitte områder, skal serveringsstedets styrer avlegge etablererprøve for serveringssted, jf. Forskrift av 18.1.2000 om etablererprøve – serveringssted: kr 414

Feiing og tilsyn

Kontroll eller feiing av pipeløp og utrykningsgebyr

Beløp (Jf. artene 1632, 1640 og 1654, virksomhetsområde 60 og tjenestene 3380, 3381 og 3390)

Lovhjemmel: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002, § 28.

 

For alle avgiftene med unntak av utrykningsbegyr og gebyr for automatiske brannvarslingsanlegg for kommunale enheter, gebyr for salg av fyrverkeri og instruktørsats kommer i tillegg 25 % mva.

 

Avgift for feiing pr. pipeløp i bolig: kr 562

Satsen er oppgitt ut i fra årlig feiing. Skorsteiner med registrert feiehyppighet på annethvertår betaler halvparten og feiehyppighet hvert fjerde år betaler 1/4-del hvert år. Tilsvarende hvert 6. og 8. år med henholdsvis 1/6 og 1/8 avgift (art 1640). 

 

Avgift pr. boenhet for tilsyn av fyringsanlegg i bolig: kr 274

Beløpet innkreves hvert år.

Tilsyn foretas omtrent hvert åttende år. (art 1640). Avgiften gjelder boenheter som har fyringsanlegg som baserer seg på forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel (art 1640).

 

Avgift for feiing pr. pipeløp i fritidsbolig: kr 40

Feiing gjennomføres hvert 15. år (art 1640). Beløpet innkreves hvert år. Hyppigere frekvens kan bestilles. Avgiften økes da tilsvarende. For eksempel hvert 5. år gir 3 ganger så høy avgift.

 

Avgift pr. fritidsbolig for tilsyn av fyringsanlegg: kr 146

Beløpet innkreves hvert år. Tilsyn foretas hvert 15. år (art 1640). Avgiften gjelder enheter som har fyringsanlegg som baserer seg på forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel. (art 1640)

 

Feiing av fyrkjeler og fjerning av blanksot/fuglereir, feiing og tilsyn av fritidsbolig utenom ordinært intervall faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time (art 1654): kr 686

 

Feiing av røykkanaler og skorsteiner knyttet til industrianlegg faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time (art 1654) kr 686

 

Arbeidsoppdrag som ikke naturlig faller inn under utrykningsplikten for brannmannskaper fakturers etter medgått tid pr. brannmann
(f.eks. fylling av basseng og spyling av plasser). kr 686

 

Bruk av brannbil/tankbil på oppdrag som ikke faller inn under utrykningsplikten kr 1 000

 

Instruktør på kurs eller annen undervisning som ikke faller inn under opplysningsplikten og brannvesenet ikke er arrangør.

Faktureres med medgått tid pr. påbegynt time (art 1620). kr 1 371

 

Nedbrenning av bygg som ledd i øvelse. Oppdragsgiver sørger for bevertning samt betaler et beløp etter

vurdering av størrelse og reiseavstand, men minimumsbeløp (art 1654).  kr 25 000

 

Gebyr pr. utsalg for saksbehandling og kontroll ved salg av fyrverkeri. Gebyret faktureres når tillatelse gis.

Avslag faktureres med halv pris (art 1623). kr 3 490

 

Gebyr for søknad om oppføring/rehabilitering av skorstein i eksisterende byggverk kr. 0

 
Gebyr for tilsyn med forbud mot fyring med mineralolje etter forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger (Art 1623) kr. 5 000

 

Fellingsavgift

(Jf. artene 1623, virksomhetsområde 61, tjeneste 3602)

Avgiften bestemmes med grunnlag i de sentralt fastsatte øvre rammer.

a) Fellingsavgift for elg
Voksent dyr: kr 620
Kalv: kr 370

b) Fellingsavgift for hjort
Voksent dyr: kr 480 
Kalv: kr 290

Frikjøp av parkeringsplasser

(Jf. art 3770, virksomhetsområde 62, tjeneste 3320)

Per parkeringsplass: kr 280 000

Fysioterapibehandling

(Jf. art 1600, virksomhetsområde 40, tjeneste 2412)

For fysioterapeuter som har avtale om driftstilskudd med kommunen, eller kommunalt ansatte fysioterapeuter.

Egenandel fysioterapi (som inngår i egenandelstak 2)
- Undersøkelse inntil 30 minutter: kr 191
- Behandling hos fysioterapeut: kr 139
- Tillegg for behandling ut over 20 minutter pr. påbegynte 10 minutter (kan repeteres 6 ganger): kr 43


- Behandling hos manuellterapeut: kr 182
- Tillegg for behandling ut over 20 minutter pr. påbegynte 10 minutter (kan repeteres 6 ganger): kr 66
- Behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi: kr 136
- Tillegg for behandling ut over 20 minutter pr. påbegynte 10 minutter (kan repeteres 6 ganger): kr 43

Behandling i grupper:
- 30 minutter: kr 61
- 60 minutter: kr 105
- 90 minutter: kr 151
- Tillegg for behandling i basseng pr. pasient: kr 25

- Veiledet trening, minst 30 minutter: kr 28

Annet som ikke inngår i egenandelstak 2
- Ekspedisjonsgebyr: kr 61
- Andre tilleggstjenester kan forekomme i henhold til eget oppslag

Gravemelding

(Jf. art 1623, virksomhetsområde 62, tjeneste 3320)

Behandlingskompensasjon pr gravemelding: kr 4 663

Hjemmetjenester

Hjemmetjenester omfatter hjemmesykepleie (inkludert bistand fra psykiatriske sykepleiere), hjemmehjelp personlig stell, hjemmehjelp, praktisk bistand og vaktmestertjenester.

Betalingsordningen for hjemmetjenester baserer seg på en timepris tilsvarende selvkost for de aktuelle tjenestene.

Hjemmetjenester
Hjemmehjelp, timesats: kr 314

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp personlig stell er gratis, jf. Lov om hjemmetjenesten i kommunen § 1-3 og lov om sosiale tjenester § 4-2

For hjemmehjelp praktisk bistand gjelder maksimumssatser gradert etter brukernes inntekt, dvs. husstandens samlede netto inntekt før særfradrag ved siste skatteligning. Til husstanden regnes ektefelle/samboere og i tillegg barn under 18 år dersom hjelpen ytes på grunnlag av barnets pleie- og omsorgsbehov. Hjelpestønad til hjelp i huset skal tillegges inntekten, mens hjelpestønad til tilsyn og pleie, omsorgslønn og skattefri inntekt ikke skal tas med i beregningsgrunnlaget.

Hjemmehjelp praktisk bistand – maksimumssats pr mnd
Netto inntekt inntil 2G: kr 220
Netto inntekt 2G-3G: kr 910
Netto inntekt 3G-4G: kr 1 826
Netto inntekt 4G-5G: kr 2 741
Netto inntekt over 5G: kr 3 642

Det skal for hver måned faktureres for det gunstigste alternativ mellom selvkost regnet ved reelt forbruk av tjenestene og maksimumssatsen, dvs. der total selvkost summert for alle hjemmetjenester overstiger maksimumssatsen, legges denne til grunn ved fakturering.

 

Husleie hår- og fotpleie

(Jf. Art 1630, virksomhetsområde 40 og tjeneste 2530 og 2540)

Dagleie av rom: kr 197

Husleie kommunale bygg

(Jf. art 1630, virksomhetsområde 81, tjeneste 1300, 2210, 2220, 2650, 2652, 2320, 2330 og 3860) 

I løpende leieforhold foretas årlig regulering av leien tilsvarende endringen i konsumprisindeksen i tiden etter siste regulering. Leien reguleres alltid ved ny kontraktsinngåelse, og Ringsaker kommune tar utgangspunkt i «gjengs leie».

Treningsleie, gymsal uten tilgang til garderober på Kilde (Storgata 31) – pr. time: kr 160
Treningsleie, gymsal med tilgang til garderober på Fagernes (Åsmarkvegen 737) pr. time: kr 160
Treningsleie, gymsal med tilgang til garderober på Messenlia (Gammelvegen 1) pr. time: kr. 160
Utleie av Salen på Sund uten vask – pr. dag: kr 1 155
Utleie av Salen på Sund med vask – pr. dag: kr 2 065
Utleie av Kantina på Sund uten vask - pr. dag: kr 545

Husleie kommunale utleieboliger

(Jf, art 1630, virksomhetsområde 40 og tjeneste 2650)

I løpende husleieforhold foretas årlig regulering av husleien tilsvarende endringer i konsumprisindeksen i tiden etter siste regulering. Reguleringen skal for øvrig skje i hht. Husleielovens kapittel 4 og kontrakt. Husleien reguleres alltid ved ny kontraktinngåelse og Ringsaker kommune tar utgangspunkt i «gjengs leie».

Tap av nøkkel/nøkkelkort - pr. stk.: kr 450

Kartkopiering og kartproduksjon

(Jf. art 1650, virksomhetsområde 63, tjeneste 3030)

1. Etter medgått tid. I tillegg kommer 25 % mva. Timepris: kr 1 400

2. Digitale kartdata for tekniske kart.
Priser iht. prinsipper og retningslinjer i GEOVEKST. Kartdataene kan ikke brukes til produkter for kommersielt salg. Før salg av kartdata skal det inngås særskilt avtale med kommunen. Kartene kan ikke digitaliseres uten at det er inngått avtale med kommunen.

Kommunale vigsler

(Jf. art 1623, virksomhetsområde 10, tjeneste 1007) 

Gebyr for vigsel på fredager i tidsrommet kl 10.00-14.00 i kommunens ordinære lokaler: kr. 0,- 

Gebyr for vigsel utenom kommunens ordinære lokaler og utover ordinære åpningstider, jr. forskrift om kommunale vigsler av 18.9.2017: kr 2 000

 

Kopieringstjenester - innbyggerservice

(Jf. artene 1650, virksomhetsområde 71, tjeneste 1220)

25% mva er inkl. i prisene.

Pr stk. A4 svart/hvitkopi: kr 5
Pr stk. A4 fargekopi: kr 12
Pr stk. A3 svart/hvitkopi: kr 8
Pr stk. A3 fargekopi: kr 20
Utskrift fra publikums-pc pr stk. A4. Ensidig svart/hvitkopi: kr 5
Scanning av dokumenter pr stk. A4: kr 15

Kultur

(Jf. art 1632, virksomhetsområde 55, tjeneste 3245, 3810 og 3860)

Kulturbygg - leie

Moelv og Tingnes kulturhus – sal m/scene
Offentlige fester, messer og profesjonelle kulturarrangementer: kr 4 840
Ikke-kommersielle kulturaktører: kr 2 400
Andre lokaler i tilknytning til kulturbyggene: kr 1 200

Moelv og Brumunddal fritidsklubb – sal med birom
- Hel dag: kr 2 350 
- Halv dag: kr 1 200

Teatersalen i Brumunddal
Offentlige fester, messer, profesjonelle kulturarrangører: kr 7 260
Ikke-kommersielle kulturarrangører: kr 2 400
Utleie foaje, greenroom: kr 1 200
Utleie av gratis øvingslokaler i en sammenhengende periode på mer enn fem dager, som utelukker andre leietakere/arrangement, vil bli belastet med kr 4 656​ for Moelv og Tingnes kulturhus og kr 6 985​ i Teatersalen pr uke salen beslaglegges.

Bistand fra tilsynsvaktmester der det er innvilget gratis leie. Pr. medgått time: kr 400

Idrettshaller

Treningsleie pr time: kr 335
Treningsleie styrkerom/oppvarmingssal pr time: kr 110
Kamper og andre inntektsbringende arrangementer: kr 335
Ekstern leie av idrettshaller dagtid, pr. påbegynte time: kr 335
Leie av kun toaletter/garderobe: kr 335

Halv leiepris man-fre 16.00-17.00 og 21.00-22.00.
Brøttumshallen er en 2/3-hall, og ovennevnte tall justeres ut fra det.

Publikumsklatring, Moelvhallen, voksne/barn: kr. 95/50 

Prøysenhuset

(Priser på inngangsbilletter er inkl. 12 % mva.)

Ordinære billetter

Voksne: kr 140
Pensjonister/studenter: kr 105
Barn: kr 70
Familie, foreldre m/egne barn under 16 år: kr 625

Gruppepris

Gruppepris – voksne mer enn 10 personer: kr 135
Gruppepris – pensjonister mer enn 10 personer: kr 100
Gruppepris – barn mer enn 10 personer: kr 65
 

Årskort:

Voksne: kr. 285
Pensjonister/studenter: kr. 180
Barn: kr. 150
Familie, foreldre m/egne barn under 16 år: kr 600

Leie av lokaler

Prøysensalen for næringslivet m/lydtekniker
Halv dag: kr 4 250
Hel dag: kr 8 350
Kveld: kr 5 900

Prøysensalen for lag/foreninger m/lydtekniker
Halv dag: kr 2 450
Hel dag: kr 3 800
Kveld: kr 5 900

Bygda (maks 90 personer)
Selskaper kveld - uten amfi og teknikk: kr 2 500

Formidling kommer i tillegg.

Kafé Julie
Dagtid: Kuvertpris på mat
Kveldstid (i tillegg til kuvertpris på mat): kr 1 950

Møterom
Bygda (maks 90 personer)
Halv dag (hverdager): kr 3 250
Hel dag (hverdager): kr 6 350
Kveld (alle dager): kr 4 500

Biblioteket (maks 10 personer)
Halv dag (hverdager): kr 990
Hel dag (hverdager): kr 1 300
Kveld (alle dager): kr 1 800

Kommersielle arrangører iberegnes et tillegg på 10 % av eventuelt billettsalg.

Ved spesielle arrangementer, som for eksempel Prøysenfestivalen og Jul i Prøysen, gjelder egne priser.

Årskort gjelder ikke inngang til «Sommer i Prøysen» eller «Jul i Prøysen».

 

Friluftsområdene Mo gård og Husebyparken

Ved leie av friluftsområdene hvor det kreves tilrettelegging av vaktmester eller tilsynsvaktmester, skal dette faktureres etter medgått arbeidstimer pr time: kr 400
Ved bruk av strøm skal dette faktureres etter dagsats: kr 200

 

Inventar og løsøre

- Leie av lysutstyr inkl. miksebord: kr 1 205
- Noe inventar og løsøre i kulturbyggene leies ut gratis, men det skal betales for medgått tid pr. time til å finne fram/ta imot utstyr: kr 400 

Kommunen avgjør til enhver tid hvilket utstyr som kan leies ut gratis. 

Renhold og rydding

Ved betaling av ordinær leie er vask inkludert.
Dersom et utleieobjekt etter bruk av en leietaker krever ekstraordinært renhold, kan leietaker kreves for smusstillegg: kr 1 740
Rådmannen kan i særlige tilfeller, for enhver leietaker, innvilge redusert eller gratis leie, men det skal i slike tilfeller alltid betales for vask.
Det kreves ikke leie for kulturorganisasjoner øvelser/møter/tilrettelegging for arrangement i kulturlokalene.
Dersom et utleieobjekt etter bruk av en leietaker krever ekstraordinært renhold eller rydding, kan leietaker kreves for smusstillegg: kr 1 740 
I tillegg vil tilsynsvaktmesterens merarbeid faktureres etter medgåtte arbeidstimer pr time: kr 400
Tilsynsvakt rapporterer i slike tilfeller til konsulent for idrettshaller og kulturbygg.

Minibuss
Ved ledig kapasitet kan 9-seters bil/minibuss leies av andre kommunale virksomheter og frivillige organisasjoner for transport av funksjonshemmede. Minibussen er tilpasset rullestolbruker, og det kreves førerkort klasse B. Leieprisen er pr km inklusive drivstoff: kr 7,45
Kontraktfestet leie som avbestilles mindre enn 14 dager før arrangementsdato faktureres med 50 % av avtalt leiesum.

Kulturskolen

(Jf. art 1600, virksomhetsområde 56, tjeneste 3830)

a) Avdeling musikk, semesteravgift
Elever: kr 1 735
Instruktør kor/korps for 1 time pr uke: kr 3 975
Dirigent kor/korps for 1 time pr uke: kr 10 145
Medlemmer av barnekor/samspillgruppe/rockeverksted – med elevplass: kr 635
Medlemmer av barnekor/samspillgruppe/rockeverksted – uten elevplass: kr 1 735
Kunst-karusell/Musikk-karusell/Digital musikkproduksjon/Gitarukulelegruppe: kr 1 735

b) Avdeling barne- og ungdomsteater, semesteravgift for elever
Barneteater 1: kr 1 965
Barneteater 2: kr 2 540
Ungdomsteater: kr 3 460
Musikalteater – med elevplass: kr 635
Musikalteater – uten elevplass: 3 460

c) Avdeling visuell kunst, semesteravgift for elever: kr 1 735

d) Avdeling dans, semesteravgift for elever
45 minutter 1 gang i uken: kr 1 735
45 minutter 2 ganger i uken: kr 2 535
60 minutter 1 gang i uken: kr 1 965
60 minutter 2 ganger i uken: kr 3 460
90 minutter 1 gang i uken: kr 2 540
90 minutter 2 ganger i uken: kr 4 300

e) Moderasjonsordning kulturskolens elever
Det betales full semesteravgift for én elevplass pr. husstand. Elevplasser utover denne har 25 % rabatt. Ordningen gjelder alle tilbud.

f) Semesteravgift for barnehage og grunnskolens instruksjonstimer
16 timer à 45 minutter: kr 4 340
16 timer à 60 minutter: kr 6 045

g) Timeavgift musikkterapi: kr 720

h) Billetter til offentlige konserter og forestillinger (barn inntil 18 år gratis): kr 95

i) Oppsigelse av elevplass skal skje skriftlig innen henholdsvis 1.6. og 1.12. hvert år.
Regler for betaling etter frist:
Mellom frist og semesterstart: administrasjonsgebyr kr 295
Fra semesterstart til 1. februar (vårsemester) og 15. september (høstsemester): ½ avgift
Etter 1. februar/15. september: 1/1 avgift

Utleie av instrumenter/materiellavgift
(Jf. art 1625, virksomhetsområde 56 og tjeneste 3830)

Semesteravgift materiell for visuell kunstelever: kr 290
Leie av instrument pr semester for elever: kr 305
Leie av instrument pr semester for andre: kr 765

Kunnskapsprøven i alkoholloven

(Jf. artene 1623, virksomhetsområde 30, tjeneste 2426)

For å avlegge kunnskapsprøve, herunder forsøk på avleggelse betales et gebyr, jf. forskrift av 8.6.2005 om omsetning av alkoholholdig drikk mv.: kr 414

Lading av el-bil

(Jf.art 1178, virksomhetsområde 81, tjeneste 1300, 2210, 2220, 2610, 3200, 3810 og 3860.) 

Ringsaker kommune har ladere for elbiler for å imøtekomme vedtatt Klima og energiplan og miljøkravene i denne med å redusere utslipp av klimagasser. Ladestasjonene kan brukes av både ansatte og publikum i Ringsaker kommune via betalingsløsning hos Apcoa. 

Pris pr. min: kr 0,10
Pris pr. kWt: kr 6,00

Landbruksgebyrer

(Jf. artene 1600 og 1623, virksomhetsområde 61, tjeneste 3290 og 3291)

a) Følgende arbeider prises etter tidsforbruk (sats pr time)
Gjødselplanlegging: kr 927
Tillegg for gjødselsplan bestilt i perioden 1. mars til 15. mai: kr 515
Oppstartskostnad for bruk av beregningsprogram pr. plan: kr 400
Blinking, veg- og grøftestikking, nivellering, taksasjon o.a.: kr 800
Forpaktningsskjønn: kr 800

b) Landbruksvikarer
Betaling fastsettes i henhold til den enhver tid gjeldende forskrift om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet. Dagsats (1/1) settes til: kr 2 100

c) Gebyrer fastsatt av Landbruks- og matdepartementet
Behandling av søknader om delingssamtykke etter jordloven: kr 2 000
Behandling av konsesjonssøknader etter konsesjonsloven: kr 5 000

d) Andre gebyrer
Saksbehandlingsgebyr hjemlet i forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt mv. av 15.2.1999: kr 927

Matombringing

(Jf. art 1651, virksomhetsområde 82 og tjeneste 2533 og 2853 ved salg i kantine)
(Jf. Art 1624, virksomhetsområde 82 og tjeneste 2347 ved matombringing)

Matsalg i bo- og aktivitetsenter

Salg av middag
Matombringelse, egenprodusert middag, kok/kjøl, 2 retter: kr 92 
Middag 2 retter, besøkende/personale: kr 118
Middag hovedrett, besøkende/personale: kr 102 
Suppe/dessert, besøkende/personalet: kr 41
Matombringelse, næringsrike supper: kr 41
Matombringelse, frokost/kveldsmatpakninger, 4 ½ brødskive: kr 30

Ved salg av middag/dessert til besøkende/personale er mva. inkludert.

Levering av middag, to retter inkl. tørrvarer til trygghetsplasser: kr 155

Annet
Matombringelse utover middag betales iht. øvrige kantinepriser.
Rådmannen gis fullmakt til å fastsette de øvrige prisene. 

Mesnali ungdomssenter og leirskole

(Jf. art 1750, virksomhetsområde 30, tjeneste 2024)

Betalingssats for ukesopphold ved Mesnali ungdomssenter og leirskole, jf. vedtak i f. sak 137/2006.

Mesnali ungdomssenter og leirskole
Ukesopphold: kr 26 250

Offentlig bading

Billettpriser ved Moelv svømmehall og Brumunddal svømmehall

(Jf. Art 1629, virksomhetsområde 30 og tjeneste 3850)

Svømmehallen

 • Voksenbillett: kr 95
 • Honnør/student: kr 75
 • Barnebillett under 16 år: kr 50
 • Barn under 3 år: gratis
 • Familiebillett (2+2), (-10 % pr. barn ekstra): kr 250
 • Klippekort, voksne 10 klipp: kr 845
 • Klippekort, honnør/student 10 klipp: kr 655
 • Klippekort, barn under 16 år 10 klipp: kr 415
 • Årskort, voksne: kr 2 950
 • Årskort, barn under 16 år: kr 1 475

 

Klubber/idrettslag/foreninger i Ringsaker kommune

Treningstider fordeles innenfor definerte rammer for åpningstider etter årlig søknad 1. mai. Sporadisk leie behandles fortløpende.

 • Hele hovedbassenget pr. time: kr 415
 • Baneleie pr. time: kr 140
 • Hele terapibassenget pr. time: kr 345

Klubber/idrettslag – stevner

 • Svømmestevne på helgedag (tilsyn utover hallens ordinære åpningstid og eventuelle vaktmestertjenester faktureres i tillegg): kr 4 040
 • Svømmestevne på hverdager (tilsyn utover hallens ordinære åpningstid og eventuelle vaktmestertjenester faktureres i tillegg): kr 1 005

Klubber/idrettslag/foreninger – eksterne leietakere

 • Hele hovedbassenget pr. time: kr830
 • Baneleie pr. time: kr 280
 • Hele terapibassenget pr. time: kr 665
 • Tillegg for badevakt/tilsyn pr. påbegynte time: kr 665

Opplysninger om eiendomsstatus

(Jf. artene 1650, virksomhetsområde 71, tjeneste 1220)

Opplysninger om eiendomsstatus, restanser mv. til eiendomsmeglere i forbindelse
med omsetning av eiendommer: kr 2 122
I tillegg kommer 25 % mva.

Oppmålings- og matrikkelarbeid

(Jf. art 1623, virksomhetsområde 63, tjeneste 3030)
Lovhjemmel: Matrikkelloven § 32

Oppmålingsforretninger som krever delingstillatelse

Gebyr for behandling etter plan- og bygningsloven og tinglysningsgebyr kommer i tillegg

Gebyr for saksbehandling.

- Opprettelse av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av eksisterende
umatrikulert grunn, pr. eiendom kr 19 000
- Tillegg for oppretting av flere matrikkelenheter, pr. ny matrikkelenhet kr 5 000
- Opprettelse av uteareal på eierseksjon, inntil to tilleggsdeler, pr. eierseksjon kr 7 500
- Tillegg for flere tilleggsdeler utover to, pr. tilleggsdel kr 5 000
- Opprettelse av anleggseiendom, pr. eiendom kr 25 000
- Opprettelse av punktfeste, pr. punktfeste kr 19 000
- Tillegg for oppretting av flere matrikkelenheter, pr. nytt punktfeste kr 5 000
- Arealoverføring, pr. arealoverføring kr 23 000

Gebyr ved matrikulering med utsatt oppmålingsforretning

- Opprettelse av matrikkelenhet med utsatt oppmålingsforretning, pr.
matrikkelenhet kr 5 000

Hele saken, inkl. oppmåling, faktureres ved matrikkelføring og ev. etteroppgjør
gjennomføres når saken avsluttes

Gebyr ved oppmåling i marka

- Oppmøtegebyr, pr. oppmålingsforretning kr 2 800
- Grensepunkt som måles i marka, pr. grensepunkt kr 1 000
- Når samlet lengde av målte grenser overstiger 400 meter betales et tillegg, pr. oppmålingsforretning kr 5 000

Oppmålingsforretninger som ikke krever delingstillatelse

Tinglysningsgebyr kommer i tillegg

Grunngebyr for søknadspliktige tiltak, pr. søknad kr 2 600

Gebyr for saksbehandling.

- Grensejustering, pr. søknad kr 6 000
- Arealoverføring til offentlig veg og jernbane, pr. arealoverføring kr 5 000
- Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er
koordinatbestemt ved oppmålingsforretning, pr. søknad kr 4 000
- Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er
koordinatfestet eller klarlegging av rettigheter, pr. søknad kr 6 000
- Sammenslåing av eiendommer, pr. matrikkelenhet kr 0

Gebyr ved oppmåling i marka

- Oppmøtegebyr, pr. oppmålingsforretning kr 2 800
- Grensepunkt som måles i marka, pr. grensepunkt kr 1 000
- Når samlet lengde av målte grenser overstiger 400 meter betales et tillegg, pr. oppmålingsforretning kr 5 000

Registreringsgebyr – matrikkelføring

- Gebyr for medgått tid, pr. time kr 1 400

Gebyr for annet fakturerbart arbeid

- Arbeid med referanse til stedfestingsavtale om eksisterende grense eller stedbunden rettighet, jf. matrikkelforskriften § 44, pr. time kr 1 400
- Utarbeidelse av matrikkelbrev inntil 10 sider, pr. brev kr 175
- Utarbeidelse av matrikkelbrev over 10 sider, pr. brev kr 350
- Gebyr for medgått tid, pr. time - kr 1 400

Private forslag til reguleringsplan

Private forslag til reguleringsplan mv.

(Jf. art 1623, virksomhetsområde 11, tjeneste 3010)
Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens § 33-1.
Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven, eierseksjoneringsloven og matrikkelloven, vedtatt av
kommunestyret 23.11.2022 ved k.sak 74/2022.

Grunngebyr

Alle private planforslag skal betale et grunngebyr. Gebyret dekker de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er
uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse, herunder inngår behandling av planinitiativ og oppstartsmøte med referat. kr 25 000

Planinitiativ som avviker fra kommuneplanens arealdel

Planinitiativ som ikke er i samsvar med kommuneplanens arealdel og/eller kommunens langsiktige arealstrategi, legges fram for
planutvalg/kommunestyret for å avklare om planarbeid kan starte opp eller avvises. Gjelder ikke mindre avvik. kr 20 000

Gebyr for behandling av privat planforslag

Alle private planforslag skal betale et todelt gebyr bestående av gebyr for forslagets grunnareal og gebyr for bebyggelsens areal
(BRA). Arealer som reguleres til offentlige grønnstruktur- og friluftsformål, verneområder samt eksisterende offentlige
trafikkområder skal ikke tas med i beregningen. For reguleringssaker med lav grad av utnytting og liten tomt, kan gebyr
for grunnareal vurderes redusert.

For planer der bebyggelse kun er angitt som minimumsutnyttelse eller maksimal utnyttelse benyttes disse grensene til å beregne
BRA som inngår i gebyrberegningen.

Gebyr for grunnareal

 • Planareal mindre enn 10 daa kr 30 000
 • Planareal mellom10 og 30 daa kr 40 000
 • Planareal over 30 daa kr 55 000

Gebyr for bebyggelsens areal

Gebyr etter bebyggelsens bruksareal over og under terreng. For industri- , lager og landbruksbebyggelse kan det vedtas lavere gebyrsatser.

 • 0 til 500 m2 BRA kr 1 000
 • 501 til 2.000 m2 BRA kr 5 000
 • 2.001 til 5.000 m2 BRA kr 10 000
 • Over 5.000 m2 BRA kr 20 000

Planer med planprogram og konsekvensutredning

For planforslag som krever konsekvensutredning (KU) med planprogram skal det betales tilleggsgebyr. 

 • For planer som krever konsekvensutredning med planprogram kr 30 000

Utfylling og endring av plan

Ved utfylling, endring og oppheving av plan skal det betales gebyr.
Ved utfylling av detaljreguleringsplan innenfor områdeplan betaler gebyr som for ny plan.

 • For endringer som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første ledd betales Fullt gebyr
 • For endringer av reguleringsplan innenfor hovedrammene i planen, som kan behandles som forenklet prosess, jf. pbl § 12-14 andre ledd betales Grunngebyr + gebyr for bebyggelsens areal

Mangelfulle plandokumenter

Mangelfulle plandokumenter, som ikke tilfredsstiller krav til utforming av plankart og bestemmelser (ikke ivaretar nødvendige
hensyn, ikke er entydige og/eller lovlige eller ikke oppfyller SOSIkrav). Kommunens arbeid med retting av dokumentene kan
faktureres etter medgått tid.

 • Tillegg for kommunens arbeid med mangelfulle plandokumenter (pr. time) kr 1 000

Gebyr ved avslutning av planprosess

Ved trekk av planinitiativ/forslag eller manglende oppfølging fra forslagsstiller skal det betales en andel av samlet gebyr avhengig
av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen. 

 • Avslutning av sak etter oppstartsmøtet, men før komplett planforslag er mottatt av kommunen skal belastes med Grunngebyr
 • Gebyr ved avslag etter plan- og bygningsloven § 12-11 skal belastes med Fullt gebyr

​Timepris

Gebyrpliktig arbeid som ikke omfattes av denne forskriften kan faktureres etter medgått tid. Timesatsen dekker også
støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten. I spesielle/atypiske saker kan kommunen bestemme at gebyret skal
fastsettes etter medgått tid.

 • For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene (pr. time) kr 1 000

Gebyrfritak

Gebyr for bebyggelsens areal
Kommunen beregner ikke gebyr for å behandle planforslag fra offentlige forslagsstillere når planen skal ivareta offentlige
interesser eller funksjoner og tiltaket skal finansieres med bevillinger fra stat eller kommune, eller med lån som har statlig
eller kommunal garanti.

Unntak gebyrfritak – ulovlig statsstøtte
Offentlige forslagsstillere, herunder kommunale foretak, som fremmer planforslag knyttet til eiendomsutvikling av rene
eiendoms- og grunneierinteresser (kommersielle interesser), er likestilt med private forslagstillere og skal betale gebyr.
 
Unntak gebyrfritak – Offentlige forslagstillere med kommersielle interesser
Der deler av planen fra offentlige forslagsstillere, herunder kommunale foretak, er knyttet til eiendomsutvikling mv.
(kommersielle interesser), skal det betales gebyr for grunnarealer og bruksarealer som utgjør denne delen.

Radonmåling

(Jf. artene 1620, virksomhetsområde 11, tjeneste 2334)

Betaling for å få utført radonmåling, med veiledning
I luft: kr 604
I vann: kr 739

Refusjon for istandsetting av kommunale veger etter gravearbeid

(Jf. artene 1770, virksomhetsområde 62, tjeneste 3330)

a) Asfaltveger
Fast beløp: kr 3 547
Tillegg pr m2kr 351

b) Grusveger
Fast beløp: kr 1 891
Tillegg pr m2kr 140

Refusjonen fastsettes som summen av fast beløp og beregnet tillegg.

Renovasjon

Søppelrenovasjon

(Jf. artene 1640, 1641 og 1623, virksomhetsområde 62, tjeneste 3551)
Lovhjemmel: Forskrift for renovasjon av husholdningsavfall i Hamar, Løten, Stange og Ringsaker, vedtatt av Ringsaker kommunestyre 22.9.2021 i k.sak 55/2021. Renovasjonsteknisk norm for Ringsaker
kommune vedtatt av formannskapet 13.10.2021 ved f.sak 88/2021. Gebyret gjelder pr. år når ikke annet er oppgitt.

Avfallsbeholder skal plasseres med maksimum 3 meter gangavstand fra vegkanten langs kjørbar veg. Hver husholdningsabonnent må minimum betale for 80 liters dunk, privat.

Husholdningsavfall (inkluderer henting av restavfall, plast, våtorganisk avfall, papir, glass- og metallemballasje samt bruk av gjenvinningsstasjoner og småsamlere)

Gebyret differensieres etter volum på restavfallsdunken:

 • 80 liters beholder, privat: kr 3 672
 • 140 liters beholder, privat: kr 5 318
 • 190 liters beholder, privat: kr 6 313
 • 240 liters beholder, privat: kr 6 804
 • 370 liters beholder, privat: kr 10 165
 • 770 liters beholder, privat: kr 20 206

 

 • Sekk/stativ (restavfall) pr år (etter søknad), 80 l: kr 3 672
 • Sekk/stativ (restavfall) pr år (etter søknad), 140 l: kr 5 318
 • Salg av ekstra sekker pr stk.: kr 87
 • Rabatt for egenbehandling av matavfall: kr 1 186
 • Rabatt pr abonnent for sambruk av beholder for restavfall: kr 326
 • (Ved sambruk må hver husholdningsabonnent minimum betale for 80 liters beholder)


Husholdningsavfall fra fritidseiendommer (pr hytte/pr år)

Fjell- og fritidsrenovasjon (ny), gjelder alle tidligere kategorier: kr 1 913

Gebyr for husholdningsavfall fra fritidseiendommer faktureres over fire terminer.

Kategori 0

Fritidseiendommer med vann og avløp/septikordning som etter bruksendring kan benyttes til
bolig jf plan-bestemmelse 2.3.14 eller eventuelt gitt dispensasjon kr 2 623

Serviceabonnement øvrige beholdere

Pris inkl., 25 % mva.

T.o.m. 370 liter beholder kr 74
770 liter beholder kr. 74

Skolefritidsordning

(Jf. Art 1600, virksomhetsområde 30 og tjeneste 2150)

Hel plass: kr 3 050
Delt plass, 12 timer pr uke. Gebyr pr mnd.: kr 1 730
1 fast dag pr uke. Gebyr pr mnd.: kr 1 250

Korttidsplasser

Hel uke i ferier, inntil 47,5 timer pr uke. Gebyr pr uke.: kr 2 660
Hel uke utenom ferier. Gebyr pr uke.: kr 1 366​

Enkeltsalg opphold

Enkeltdager, inntil fem timer daglig. Gebyr pr dag.: kr 435
Enkelttimer. Gebyr pr time.: kr 106

Søskenmoderasjon: Det gis ingen søskenmoderasjon for barn nr 2 og følgende.

Matpenger

Pris pr dag når det er slik servering: kr 23

Moderasjonsordninger i skolefritidsordningen

Det er fastsatt tre ulike moderasjonsordninger i SFO.

Det er redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med lav inntekt. Foreldrebetalingen for en SFOplass skal maksimalt være 6 % av brutto inntekt i husholdningen. Ordningen gjelder for 1.-4. trinn. Det
må sendes inn egen søknad med dokumentasjon for å bli vurdert til ordningen.

Barn med særskilte behov gis gratis SFO på 5.-7. trinn. 

Alle elever på 1. og 2. trinn med SFO-plass, skal få 12 timer gratis SFO per uke. Det gjelder for elever på 2. trinn fra og med skoleåret 2023–2024.

Gratis SFO for elever med særskilte behov

Barn med særskilte behov gis gratis tilbud om SFO på 5. til 7. trinn. Ordningen gjelder fra 1.8.2020. 

Sykehjemsplass

Egenbetaling for langtidsopphold ved sykehjem

(Jf. art 1601, virksomhetsområde 40, tjeneste 2530)

Egenbetaling for langtidsopphold er regulert i vederlagsforskriften som er hjemlet i lov om kommunehelsetjenester (vedr. somatiske sykehjem). Med hjemmel i § 3 i vederlagsforskriften fastsettes
egenbetaling for brukerne på langtidsopphold slik:

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et beløp på kr 9.400 pr. år, kan det kreves betalt 75 % årlig. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 % av folketrygdens
grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %.

Betalingen for langtidsoppholdet skal foruten selve oppholdet også dekke mat, medisiner og øvrige tjenester som gis, samt transport til og fra behandling i den kommunale helsetjenesten. 
Vederlagsforskriftens § 3 forutsetter imidlertid at det ikke kan kreves egenbetaling utover de reelle oppholdsutgiftene, det vil si utover kommunens faktiske driftsutgifter for den enkelte institusjon.
Etter dette fastsettes det følgende maksimumssatser pr. døgn:

Maksimal døgnpris for langtidsopphold

Sykehjem: kr 1 752
Dersom brukeren har midlertidig fravær fra langtidsoppholdet, men beholder plassen, fastsettes følgende refusjon til brukeren (kostpenger) pr døgn fra og med 8. fraværsdag: kr 75

Egenbetaling for korttidsopphold ved kommunalmedisinsk senter

(Jf. Art 1602, virksomhetsområde 40 og tjeneste 2530 og 2531)
I forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester:

Egenbetaling korttidsopphold
Netto inntekt inntil 2G. pr døgn: kr 185
Netto inntekt over 2G, pr døgn: kr 185

Egenbetaling for tildelt dag-/nattopphold ved bo- og aktivitetssentrene
fastsettes uavhengig av inntekt slik:

Egenbetaling dag-/nattopphold
Pris pr tildelt dag eller natt:  kr 105

Betalingssatsen for dag-/nattoppholdet dekker foruten selve oppholdet også mat og reiseutgifter til/fra.

Tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater

(Jf. art 1623, virksomhetsområde 11, tjeneste 2852)
Lovhjemmel: Tobakksskadeloven §§ 7 og 10, og tobakkssalgsforskriften § 24.

Årlig tilsynsavgift fra faste salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker: kr 2 132

Årlig tilsynsavgift fra midlertidige salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker: kr 1 325

Tomtepris

(Jf. artene 3670, virksomhetsområde 11, tjeneste 3150)

Grunnpris for tomt inntil 600 m2kr 650 000
Tillegg pr m2 utover 600 m2kr 250
I tillegg kommer oppmålingsgebyr, tillysing av skjøte, 2,5 % dokumentavgift og kr 500 til fellesareal.

Ordfører og rådmann er gitt fullmakt til å fastsette en reduksjon/påslag med inntil 50 % for den enkelte tomt etter tomtens beskaffenhet, og gi en reduksjon på 10 % pr år (inntil 50 %) av tomteprisen etter at tomta har ligget usolgt i mer enn 5 år, jf. f.sak 255/2006.

Trygghetsalarmer

(Jf. Art 1600, virksomhetsområde 40 og tjeneste 2544)

a) Betalingssatser der kommunen dekker innkjøp av trygghetsalarm: Månedlig avgift kr. 260

b) Dersom brukeren selv anskaffer trygghetsalarm og blir prioritert tilkoblet kommunens alarmordning: Månedlig avgift kr. 260

Tvungen tømming av septiktank

(Jf. artene 1640, virksomhetsområde 62, tjeneste 3540)
Lovhjemmel: Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker mv., vedtatt av Ringsaker kommunestyre 18. april 2007.

25 % mva er inkludert i prisene. 

Pr boligenhet pr år for tømming av slamavskiller med vannklosett: kr 1 645
Pr boligenhet pr år for tømming av slamavskiller uten vannklosett: kr 944
Fastavgift tømming av tett oppsamlingstank for klosettavløp: kr 675
Tømming av tett oppsamlingstank i fjellet – pr m3kr 319
Tømming av tett oppsamlingstank i bygda – pr m3kr 236
Tømming av minirenseanlegg inntil 3 m3kr 3 419
Tømming av minirenseanlegg pr m3 utover 3 m3kr 236

Betalingsbetingelser: Ekstra tømming av av tette tanker faktureres med samme fastpris og pris/m³ som pålagte tømminger. Det forutsettes at anleggene tømmes innenfor ordinær arbeidstid og bestilles
senest 2 virkedager før tømming. Ekstratømminger faktureres også av kommunen. Nødtømminger faktureres direkte fra renovatør ihht. egne priser. Med nødtømming menes tømminger på kveld, natt
eller helg utløst av forhold hos abonnenten.

Utleie av maskiner fra teknisk drift

(Jf. artene 1650 og 1654, virksomhetsområde 62, tjeneste 3330 og 3350)

Når det passer for kommunens drift, kan maskiner med fører leies ut. Ved utleie av maskiner/biler er drivstoffet inkl. i time/km-prisen. I tillegg kommer 25 % mva.

Traktorgraver, per time: kr 625
Traktor stor, per time: kr 529
Traktor liten, per time: kr 402
- Henger, per time: kr 120
- Kost, per time: kr 137
Gravemaskin, per time: kr 888
Minigraver, per døgn: kr 2 891
Spylebil Scania Vabis, per time: kr 1 165
Lastebil, per time: kr 642
Liten lastebil, per time: kr 480
Feiemaskin, per time: kr 1 056
Tineutstyr, per time: kr 269
Asfaltskjæremaskin, per meter: kr 156
Vegmerkemaskin, per meter: kr 48
Varebil inntil 100 km, per døgn: kr 1 446
Beltevogn (fastpris + tillegg pr time)
- beltevogn, fastpris: kr 1 777
- beltevogn uten utstyr, tillegg per time: kr 553
- beltevogn med utstyr, tillegg per time: kr 1 112
Wille redskapsbærer kr 402
Førerpris
- i arbeidstid, per time: kr 545

Påslag pga. overtid i henhold til hovedtariffavtale

Utleie av skolelokaler

(Jf. Art 1632, virksomhetsområde 30 og tjeneste 2020)

Utleie av skolelokaler til lag og foreninger med tilknytning til Ringsaker kommune er gratis.
Organisasjoner som får støtte via Lov om voksenopplæring § 21, har rett til gratis lokaler.

Utleie av skolelokaler til andre leietakere

Klasserom pr time, dagtid: kr 175
Klasserom pr kveld: kr 340
Kantine pr kveld: kr 527
Gymsal pr time dagtid: kr 350
Gymsal pr kveld: kr 527

For overnatting i skolens lokaler gjelder følgende satser

Klasserom (og øvrige rom) pr natt: kr 350
Gymsal pr natt: kr 878
I tillegg pr person som overnatter: kr 32
I tillegg skal det ved behov betales faktisk kostnad for vask, minstebeløp: kr 878

Rådmannen kan i særlige tilfeller innvilge nedsatt eller gratis leie.

Utleie av torg

(Jf. art 1625, virksomhetsområde 62, tjeneste 3350)

Utleie av torg/gågate i Moelv og Brumunddal

Utleie av plass pr dag: kr 0
Utleie av plass pr uke: kr 471
Utleie av plass pr måned: kr 1 809
Utleie av plass 3 måneder: kr 3 616
Utleie av fast ukedag, forutsetter månedsleie: kr 93
Tillegg for strøm pr dag: kr 55

Vann

Forbruksgebyr vann og avløp fastsettes etter faktisk målt vannforbruk. Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.

(Jf. artene 1640 og 1641, virksomhetsområde 62, tjeneste 3450 og 3451)
Lovhjemmel: Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, jf. f.sak 95/2022

25 % mva er inkludert i prisene. 

Abonnementsgebyr, pr. bo-/hytte-/næringsenhet kr 3 649

Forbruksgebyr, for vann pr. m³ målt forbruk kr 30,18

Tilknytningsavgift for hytter og boliger uavhengig av størrelse, pr. boenhet kr 50 625

Tilknytningsavgift næring-, kombinasjon- og landbruksbygg etter dimensjon på stikkledningen: Ny fra 2023

 • Kategori 1 (0-32 mm) kr 50 625
 • Kategori 2 (33-40 mm) kr 87 500
 • Kategori 3 (41-63 mm) kr 175 000
 • Kategori 4 (64-75 mm) kr 262 500
 • Kategori 5 (76-110 mm) kr 437 500
 • Kategori 6 (over 110 mm) kr 656 250

For kombinasjonsbygg betales også gebyr pr boenhet

Salg av vannmålere mv. kr 1 409
Hovedvannmåler er ved tilknytning gratis.
Betaling kreves for hagevanningsmålere, bimålere og for istykkerfrosne (ødelagte) målere.

Avlesningsgebyr

I de tilfeller ikke leser av vannmåler 3 år på rad kr 987

Kontroll av vannmåler
I de tilfeller huseier forlanger at vannmåler sendes inn for kontroll, og det ikke dokumenteres feil ved denne. kr 3 472

Betalingsbetingelser  
For nybygg blir krav om tilknytningsavgift utsendt når søknaden er godkjent.
Tilknytningsavgiften beregnes etter de satser som gjelder på godkjennelsestidspunktet. For tilbygg sendes krav om tilknytningsavgift sammen med krav om byggegebyr, og avgiften beregnes etter de
satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres. Årsavgiften faktureres fire ganger årlig, jf. nærmere bestemmelser i økonomireglementet. Boligeiendommer kan søke om månedlig faktura.

Vedhogst i kommunens skog

(Jf. art 1650, virksomhetsområde 61, tjeneste 3200)

Avtale om tildeling av teig for vedhogst: kr 565

Økonomisk sosialhjelp

Reglement om normering av økonomisk stønad mv. etter Lov om sosiale tjenester i Nav, gjeldende fra 1.1.2023

1. Definisjoner/vilkår

1.1

Økonomisk stønad skal bare innvilges etter at andre muligheter for å gjøre søkeren i stand til å klare seg 
selv er undersøkt og vurdert, jf. lov om sosiale tjenester i NAV§ 18. Andre muligheter kan for eksempel
være å ta arbeid, søke trygdeytelser, realisere formue eller leve av oppsparte midler. Søknad om
økonomisk stønad kan avslås med henvisning til andre muligheter. Det kan stilles vilkår om at søker
utnytter andre muligheter, jf. lov om sosiale tjenester i NAV § 20.

1.2

Beregning av økonomisk stønad tar utgangspunkt i veiledende stønadssatser, jf. pkt. 2.1. Stønaden kan
fastsettes lavere enn satsene, f.eks. der det er behov for kortvarig hjelp eller når andre grunner tilsier at
lavere stønad er tilstrekkelig.

1.3

Ved beregning av stønad skal alle inntekter trekkes fra. Med inntekter menes: Arbeidsinntekt, trygder,
barnebidrag, bostøtte, kontantstøtte, stipend, framleieinntekter, tilbakebetalte skattepenger,
introduksjonsstønad, naturalytelser og evt. andre inntekter. Grunn- og hjelpestønad regnes ikke som
inntekt med mindre de faktiske utgiftene inngår i beregning av stønadsbehovet. Hjelpestønad kan
regnes som inntekt dersom den kompenserer for bortfall av inntekt.

1.4

Veiledende sosialhjelpssats til livsopphold er ment å dekke: Mat, klær, telefon, bredbånd, aviser, tvlisens, tv- abonnement, avbetalingskontrakter, reiseutgifter og andre daglige utgifter.

1.5

Det er fastsatt veiledende satser for boutgifter pkt 2.3. Satsene er beregnet etter gjengs husleie i
Ringsaker kommune. Med boutgifter menes; Husleie, renter og avdrag på boliglån, strøm, oppvarming,
innbo- og husforsikringer, kommunale avgifter og evt. andre helt nødvendige løpende utgifter.

1.6

Ved behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp kreves det at alle økonomiske opplysninger om
inntekter og utgifter dokumenteres, jf. lov om sosiale tjenester i NAV § 43.

1.7

Ved utbetaling av økonomisk sosialhjelp skal det så langt det er mulig sikres at hjelpen går til fastsatt
formål.

1.8

Ved vurdering av økonomisk sosialhjelp skal det vurderes om hjelpen skal gis som lån, bidrag eller
garanti for lån, jf. lov om sosiale tjenester i NAV§ 21. Avdrag på boliglån skal som hovedregel gis som lån
og sikres med pant i boligen

1.9

Ektefeller vurderes sammen ved søknad om økonomisk stønad. For samboere foretas en konkret
vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det beregnes barnetillegg når barnet bor fast hos søkeren. Det kan søkes
stønad til livsoppholdsutgifter i forbindelse med samværsordning, jf. pkt. 2.2. Samværsavtale må
dokumenteres. 

2. Stønadssatser

Ringsaker kommunes satser for økonomisk sosialhjelp skal til enhver tid følge nivået for statens
veiledende satser. Barnetillegg reduseres fra og med det 4. barnet, men dette vurderes ut i fra hensyn
til den enkelte familie og barnas alder.

2.1 Livsopphold – veiledende satser pr mnd.

Enslige kr 6 850
Hjemmeboende 18 – 24 år kr 4 500
Hjemmeboende 25 år + kr 4 795 (70% av enslig)
Personer i bofellesskap kr 5 750
Ektepar/samboere kr 11 450

2.2 Livsopphold barnetillegg – veiledende satser pr mnd.

0 - 5 år kr 3 350
6 - 10 år kr 3 450
11 - 17 år kr 4 500

Fra og med det 4. barnet reduseres barnetillegget til kr 1.500 pr. barn pr. mnd.

2.3 Botilskudd - veiledende satser pr mnd.

Før innvilgelse av stønad til boutgifter skal det sikres at Husbankens støtteordning utnyttes.
Hjemmeboende: kr 500. (Skal dekke merutgifter til strøm, vann etc.

Husleie (inkl. kommunale avgifter):
Hybel kr 5 000
Leilighet 2 roms kr 7 500
Leilighet 3 roms kr 9 000
Leilighet 4 roms kr 11 000
Leilighet 5 roms kr 13 000

Utgifter til strøm, oppvarming og innboforsikring kommer i tillegg.

2.4 Depositumsgaranti

Det kan stilles garanti for depositum for leieforholdet med inntil 3 måneders husleie.

2.5 Botilskudd og livsopphold i særlige tilfeller

Det kan i særlige tilfeller innvilges stønad utover veiledende satser i pkt. 2.1, 2.2 eller 2.3 etter en
skjønnsmessig vurdering. Skjønnet skal bl.a. bygge på:

 • Om det er mulig å skaffe rimeligere bolig
 • Om det vil være åpenbart urimelig å kreve bytte av bolig
 • Om søkeren har spesielle behov ut fra helsemessige og/eller sosiale forhold

2.6 Utgifter til inntekts ervervelse

Faktiske utgifter til inntekts ervervelse, slik som for eksempel arbeidsreise, kan helt eller delvis ytes i
tillegg til ytelsene i 2.1 og 2.2.

2.7 Stønad til barnehage og skolefritidsordning

Det kan ytes stønad til faktiske utgifter til barnehage og skolefritidsordning når det er nødvendig med
barnepass pga. arbeid eller utdanning. Det kan også være tilfeller der hensynet til barnets behov tilsier 
at slike utgifter dekkes. Stønad til barnetilsyn fra Folketrygden inntektsberegnes. Kommunal ordning
knyttet til redusert foreldrebetaling skal benyttes før sosialhjelp vurderes.

2.8 Julebidrag

I forbindelse med jul og iid kan det ytes tilleggsstønad tilsvarende livsoppholdssats for en uke for den
aktuelle husstanden. Dette gjelder for søkere som har levd av sosialhjelp, eller disponert tilsvarende
eller lavere enn livsoppholdssats siste 3 måneder.

Stønad innvilges etter søknad fra bruker om stønad til dette formål. Dette for å sikre at alle brukere får
like muligheter. Det vektlegges også at det skal gjøres en konkret og individuell vurdering av søkers
behov for stønad på søknadstidspunkt. Veileder har en opplysningsplikt dersom man ser at det er
brukere som fyller vilkårene for stønad. Ved søknad om stønad til både jul og iid fra samme bruker deles
innvilget stønad i to utbetalinger, en i forbindelse med iid og en i forbindelse med jul. Det ytes kun
stønad til en iid.

2.9 Konfirmasjon

Det kan innvilges stønad til konfirmasjon med inntil kr. 4.500,- for barn som søker har den daglige
omsorgen for. Dette gjelder for søkere som lever av sosialhjelp eller disponerer tilsvarende eller lavere
enn sosialhjelpssats.

2.10 Stønad til ferie

Det kan innvilges stønad til sommerferie tilsvarende en ukes livsopphold for den aktuelle husstanden.
Dette gjelder for søkere som har levd av sosialhjelp eller disponert tilsvarende eller lavere enn
livsoppholdssats siste 3 måneder. Stønaden utbetales i juni.

Stønad innvilges etter søknad fra bruker om stønad til dette formål. Dette for å sikre at alle brukere får
like muligheter. Det vektlegges også at det skal gjøres en konkret og individuell vurdering av søkers
behov for stønad på søknadstidspunkt. Veileder har en opplysningsplikt dersom man ser at det er
brukere som fyller vilkårene for stønad.

2.11 Introduksjonsstønad

Introduksjonsstønad utbetales i henhold til lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere av
4. juli 2003 nr 80. Stønaden utgjør 2G. For hjemmeboende ungdom er stønaden 2/3 av 2G.

2.12 Kvalifiseringsstønad

Kvalifiseringsstønad utbetales i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV §§ 29-40. For ungdom i egen
bolig og personer over 25 år utgjør stønaden 2G. For hjemmeboende ungdom er stønaden 2/3 av 2G.

2.13 Aktivitetsplikt

Fra 1.1.2017 har Stortinget vedtatt å innføre aktivitetsplikt for unge mottakere (18-30 år) av økonomisk
sosialhjelp. Sosiale tjenester stiller vilkår om aktivitet for mottakere av sosialhjelp. Ved fravær fra
aktiviteten blir sosialhjelpen avkortet i samsvar med fraværet. Det gjøres alltid en konkret og individuell
vurdering om reduksjon av stønad er forsvarlig i den enkeltes situasjon

3. Helse- og behandlingsutgifter mv.

3.1 Diverse ytelser

Det kan ytes hjelp til nødvendig tannbehandling, lege, medisiner, fysikalsk behandling,
psykologbehandling, briller og andre helsetiltak. Ved tannbehandling skal det innhentes behandlings- og
prisoverslag fra tannlegen.

Den offentlige tannhelsetjenesten bør vurdere behandlingsforslaget og komme med anbefaling.
Rimeligste funksjonelle løsning skal velges. Om egenandel se pkt. 3.2. 

3.2 Egenandeler

Det skal i hvert enkelt tilfelle vurderes om det bør fastsettes en egenandel for stønad etter pkt. 3.1.

4. Etablering i egen bolig

Personer som etableres i egen bolig kan ytes stønad til nødvendig innbo. Det legges til grunn en nøktern
standard. Hvitevarer og møbler forutsettes i stor grad kjøpt brukt. Søknad om etablering vurderes
individuelt og det legges vekt på husstandens behov, antatt varighet av stønadsbehovet og tidligere
innvilget stønad til samme formål.

5. Engangsstønad ved nedkomst

Engangsstønad ved nedkomst regnes som vanlig inntekt. Det fastsettes et fribeløp på kr 14.000 som
forutsettes brukt til klær og utstyr til barnet.

6. Arbeid/kvalifisering/rehabilitering

Det kan ytes stønad til nødvendige utgifter i forbindelse med oppstart i arbeid, oppstart i
arbeidsmarkedstiltak, skolegang, medisinsk behandling og/eller andre tiltak som på kort eller lang sikt
kan gjøre søkeren selvhjulpen. Det forutsettes at andre ordninger er utprøvd i forkant.

7. Ytelser etter lov om sosiale tjenester i NAV § 19 Stønad i særlige tilfeller

Ved vurdering etter § 19 skal det særlig legges vekt på at eventuell stønad kan bidra til overvinne en
vanskelig livssituasjon og gjøre søkeren selvhjulpen. Barns situasjon skal særlig vektlegges.

8. Lån og garanti for lån

I henhold til videredelegering fra rådmannen er NAV-leder gitt fullmakt til å innvilge lån og gi garanti for
lån inntil kr 100.000.

9. Behandling av rusmisbrukere

RE - Psykisk helse og rustjenester har ansvar for vurdering av behandling av rusmisbrukere etter Lov om
helse og omsorgstjenesteloven.

Etter Lov om sosiale tjenester i NAV kan det ytes nødvendig stønad til behandling av rusmisbrukere som:

 • Hjelp til klær, utstyr, medisiner og andre nødvendige utgifter for personer i institusjon eller LARprogram.
 • Lommepenger under institusjonsopphold.

10. Rapportering /kontroll

Hvert tertial skal det legges fram egen rapport som viser økonomisk utvikling, nødvendige klientdata og andre opplysninger som viser utviklingen.
Dersom særlige forhold tilsier det, skal kommunestyret orienteres slik at eventuelle tiltak kan vurderes.