Priser og gebyrer 2024

Forurensning - utslipp

(Jf. art 1623, virksomhetsområde 63, tjeneste 3022)
Lovhjemmel: Forurensningsloven § 52 a og forurensningsforskriften §§ 2-12 og 11-4

Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av sanitært avløpsvann

Grunngebyr, pr. søknad kr 2 800

Saksbehandlingsgebyr

 • Søknad om utslippstillatelse inntil 15 personekvivalenter (pe), pr. søknad kr 8 500
 • Søknad om utslippstillatelse over 15 pe, pr. søknad kr 12 700
 • Søknad om endring av utslippstillatelse/utskifting av hele eller deler av anlegget, pr. søknad kr 6 400

Årsgebyr for tilsyn/kontroll av anlegg med utslipp

Årsgebyr, pr. anlegg kr 500

Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettsteder

Grunngebyr, pr. søknad kr 2 800

Saksbehandlingsgebyr

 • Søknad om utslippstillatelse, pr. søknad kr 15 800
 • Søknad om endring av utslippstillatelse, pr. søknad kr 10 500

Årsgebyr for tilsyn/kontroll av anlegg med utslipp

Årsgebyr, pr. anlegg kr 1 100

Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag

 • Sak som avvises, pr. sak kr 5 300
 • Sak som trekkes av søker/tiltakshaver før kommunen har satt i gang saksbehandling, pr. sak Grunngebyr
 • Sak som trekkes av søker/tiltakshaver etter at kommunen har satt i gang saksbehandling, men før endelig vedtak, pr. sak Grunngebyr + 75 % av saksbehandlingsgebyr
 • Sak som kommunen avslutter på grunn av manglende oppfølging fra ansvarlig søker eller tiltakshaver, pr. sak Grunngebyr + 75 % av saksbehandlingsgebyr
 • Sak som kommunen avslår, pr. sak Fullt gebyr

Søknad om etterhåndsgodkjenning, tilleggsgebyr 

For søknad om etterhåndsgodkjenning, pr. søknad 25 % av fullt gebyr

Arbeid med pålegg 

Gebyr for oppfølging, pr. brev kr 2 150

Gebyr for annet fakturerbart arbeid 

Gebyr for medgått tid, pr. time kr 1 500

Alarmsentral Brann Innlandet (110) automatiske alarmmottakere

(Jf. artene 1632, 1640 og 1654, virksomhetsområde 60 og tjenestene 3380, 3381 og 3390)

Satser for tilknytning til Alarmsentral Brann Innlandet (110)/Lokalt brannvesen sine automatiske alarmmottak er ekskl. mva, med unntak av prisgruppe 6 som er inkl. mva.

 1. Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 1
  Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.: kr 939
  Bygg med bruksareal (BRA) på inntil 300 m2 
   
 2. Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 2
  Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. kr 1 870
  Bygg med bruksareal (BRA) på 300 m2 - 500 m2. 
  Kirkebygg, barnehage, privateide samfunnshus/forsamlingslokaler, museer
  Skoler med salet bruksareal (BRA) under 5000 m2
  Sykehjem/institusjon med mindre enn 100 senger
  Næringsbygg med overnatting med mindre enn 50 senger
  Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) inntil 1200 m2, gjelder ved detekterte fellesarealer
  Politi-/ambulanse-/brannstasjoner, Rådhus/kommunehus og tinghus/rettsbygninger
  Omsorgsboliger med mindre enn 20 leiligheter
  Borettslag/sameie med mindre enn 20 leiligheter
   
 3. Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 3
  Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. kr 2 809
  Bygg med bruksareal (BRA) på 500 m²-1200 m²
  Inntil 2 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 1200 m²
  Skoler med samlet bruksareal (BRA) over 5000 m²
  Sykehjem/institusjon med mer enn 100 senger
  Næringsbygg med overnatting med 50 senger eller mer
  Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) på 1200 m²-7500 m², gjelder ved detekterte fellesarealer
  Idrettshaller
  Omsorgsboliger med 20-50 leiligheter
  Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mindre enn 20 leiligheter
  Garasjeanlegg inntil 5000 m²
  Borettslag/sameie med 20-50 leiligheter
   
 4. Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 4
  Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. kr 3 748
  Bygg med bruksareal (BRA) på 1200 m²-7500 m²
  Inntil 3 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7500 m²
  Omsorgsboliger med mer enn 50 leiligheter
  Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med 20-50 leiligheter
  Garasjeanlegg over 5000 m²
  Borettslag/sameie med mer enn 50 leiligheter
   
 5. Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 5
  Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. kr 4 688
  Kjøpesenter, mer enn 20 butikker
  Storindustri med bruksareal (BRA) over 7500 m²
  Sykehus
  Inntil 4 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7500 m²
  Leilighetsbygg/blokker med næring sammen med mer enn 20 leiligheter, gjelder ved detekterte fellesarealer
  Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mer enn 50 leiligheter
   
 6. Brannalarm, privatbolig/leilighet, kvartalsavgift prisgruppe 6 (pris inkl. mva) 
  Pris er inkl. mva.
  Brannalarm, forutsatt spesiell godkjenning av lokalt brannvesen kr 1 266
   
 7. Brannalarm, gårdsbruk/landbrukseiendommer, kvartalsavgift prisgruppe 7
  Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.
  Brannalarm kr 1 053
   
 8. Innbrudd kommunale bygg, kvartalsavgift prisgruppe 8
  Kunden må ha brannalarm fra før, og selv ha system for å rykke ut på alarmen.
  Prisen gjelder pr. bygg kr 472
   
 9. Heisalarm, kvartalsavgift prisgruppe 9
  Gjelder bygg som ikke har andre alarmer til 110-sentralen
  Prisen gjelder for første heis kr 939
   
 10. Heisalarm, kvartalsavgift prisgruppe 10
  Gjelder bygg der det er overført andre alarmer til 110-sentralen
  Prisen gjelder pr. heis kr 472
   
 11. Tilknytningsgebyr brannalarm kr 2 926
  (Faktureres lokalt, men gebyr fastsettes av Alarmsentral Brann Innlandet)
   
 12. Tilknytningsgebyr heisalarm kr 1 463
  (Faktureres lokalt, men gebyr fastsettes av Alarmsentral Brann Innlandet) 
   
 13. Endringsgebyr kr 1 170
  (Faktureres lokalt, men gebyr fastsettes av Alarmsentral Brann Innlandet)
  Eierskifte
  Konvertering av alarmsender
  Endring av innganger/tillegg av innganger
   
 14. Gebyr ved unødvendig alarm næring (hverdager kl. 07.00-21.00): kr 5 543
  Unødige alarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet
   
 15. Gebyr ved unødig alarm næring (hverdager kl. 21.00-07.00, helger og helligdager: kr 6 264
  Unødige alarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet
   
 16. Gebyr ved unødig alarm privat, deltidsbrannvesen:  5,7*rettsgebyr
  Unødige brannalarmer grunnet manglende vedlikehold/ uaktsomhet
   
 17. Gebyr ved unødig alarm privat, heltidsbrannvesen: 5,7*rettsgebyr
  Unødige brannalarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet

Rabattsatser for storkunder:
Kunder med 5 objektadresser eller mer: 15 % rabatt
Gjelder ikke tilknytningsgebyr, endringsgebyr og gebyr ved unødig alarm (prisgruppe 11-17)

Ambulerende skjenkebevilling

(Jf. artene 1626, virksomhetsområde 11, tjeneste 2426)

For bevilling til skjenking ved en bestemt anledning betales høyeste tillatte gebyr, jf. forskrift av 8.6.2005 om omsetning av alkoholholdig drikk mv., kap. 6. bevillingsgebyr: Kr 420

Avløp

Forbruksgebyr vann og avløp fastsettes etter faktisk målt vannforbruk. Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.

(Jf. artene 1640 og 1641, virksomhetsområde 62, tjeneste 3530)

Lovhjemmel: Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, jf. f.sak 95/2022.

25 % mva er inkludert i prisene.

Abonnementsgebyr, pr bo-/hytte-/næringsenhet: kr 4 891
Forbruksgebyr, for avløp pr m3 målt forbruk: kr 39,71

For eiendom hvor vannmåler ikke er installert beregnes det et stipulert forbruk for avløp lik eiendommens bruksareal multiplisert med en faktor på 1,2 m³/m².

For fritidsbolig skal faktoren være 0,60 m³/m². For eiendom som bare har utendørs tappepunkt/vannpost stipuleres et årsforbruk til 20 m³. 

Tilknytningsavgift

Tilknytningsavgift for hytter og boliger uavhengig av størrelse, pr.
boenhet kr 63 750

Tilknytningsavgift næring-, kombinasjon- og landbruksbygg etter dimensjon på stikkledningen på vann: 
- Kategori 1 (0-32 mm) kr 63 750
- Kategori 2 (33-40 mm) kr 91 175
- Kategori 3 (41-63 mm) kr 182 350
- Kategori 4 (64-75 mm) kr 273 525
- Kategori 5 (76-110 mm) kr 455 875
- Kategori 6 (over 110 mm) kr 683 813

For kombinasjonsbygg betales også gebyr pr. boenhet

Betalingsbetingelser: For nybygg blir krav om tilknytningsavgift utsendt når søknaden om sanitærmelding utvendig er godkjent. Tilknytningsavgiften beregnes etter de satser som gjelder på godkjennelsestidspunktet. For tilbygg sendes krav om tilknytningsavgift sammen med krav om byggegebyr, og avgiften beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet saken registreres. Årsgebyrene faktureres 4 ganger i året, pr. kvartal. Boligeiendommer kan søke om månedlig faktura.

Brannvern

Kontroll eller feiing av pipeløp og utrykningsgebyr

Beløp (Jf. artene 1632, 1640 og 1654, virksomhetsområde 60 og tjenestene 3380, 3381 og 3390)

Lovhjemmel: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002, § 28.

For alle avgiftene med unntak av utrykningsbegyr og gebyr for automatiske brannvarslingsanlegg for kommunale enheter, gebyr for salg av fyrverkeri og instruktørsats kommer i tillegg 25 % mva.

Avgift for feiing pr. pipeløp i bolig kr 666
Brannsjefen bestemmer feiehyppighet. Satsen er oppgitt ut i fra årlig feiing. Skorsteiner med registrert feiehyppighet på annethvertår betaler halvparten og feiehyppighet hvert fjerde år betaler 1/4-del hvert år. Tilsvarende hvert 6. og 8. år med henholdsvis 1/6 og 1/8 avgift (art 1640). 

Avgift pr. boenhet for tilsyn av fyringsanlegg i bolig: kr 325
Beløpet innkreves hvert år.
Tilsyn foretas omtrent hvert åttende år. (art 1640). Avgiften gjelder boenheter som har fyringsanlegg som baserer seg på forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel (art 1640).

Avgift for feiing pr. pipeløp i fritidsbolig: kr 47
Feiing gjennomføres hvert 15. år (art 1640). Beløpet innkreves hvert år. Hyppigere frekvens kan bestilles. Avgiften økes da tilsvarende. For eksempel hvert 5. år gir 3 ganger så høy avgift.

Avgift pr. fritidsbolig for tilsyn av fyringsanlegg: kr 173
Beløpet innkreves hvert år. Tilsyn foretas hvert 15. år (art 1640). Avgiften gjelder enheter som har fyringsanlegg som baserer seg på forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel. (art 1640)

Feiing av fyrkjeler og fjerning av blanksot/fuglereir faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time (art 1654): kr 715

Feiing av røykkanaler og skorsteiner knyttet til industrianlegg faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time (art 1654) kr 715

Arbeidsoppdrag som ikke naturlig faller inn under utrykningsplikten for brannmannskaper faktureres etter medgått tid pr. brannmann. (For eksempel fylling av basseng og spyling av plasser.) kr 715

Bruk av brannbil/tankbil på oppdrag som ikke faller inn under utrykningsplikten: kr 1 042

Instruktør på kurs eller annen undervisning som ikke faller inn under opplysningsplikten og brannvesenet ikke er arrangør, faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time (art 1620) kr 1 429

Nedbrenning av bygg som ledd i øvelse. Oppdragsgiver sørger for bevertning samt betaler et beløp etter vurdering av størrelse og reiseavstand, men minimumsbeløp (art 1654): kr 25 000

Gebyr pr. utsalg for saksbehandling og kontroll ved salg av fyrverkeri (art 1623). Gebyret faktureres når tillatelse gis. Avslag faktureres med halv pris kr 3 637

Gebyr for behandling av søknad om salg av fyrverkeri klasse IV. Gebyret faktureres etter medgått tid. Kr / time kr 715

Gebyr for søknad om oppføring/rehabilitering av skorstein i eksisterende byggverk kr 0

Gebyr for tilsyn med forbud mot fyring med mineralolje etter forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger (Art 1623) kr 5 210

Barnehage

(Jf. Art 1600, virksomhetsområde 20 og tjeneste 2010)

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling faktureres 11 måneder pr. år. Juli er betalingsfri måned.
Satsene for foreldrebetaling følger forskrift om foreldrebetaling i barnehage.

Foreldrebetaling for faste plasser fra 1/1 til 31/7​:

100 % plass kr. 3 000 (5 dager /uke) 
90 %-plass kr. 2 932 (4/5 dager /uke) 
80 %-plass kr. 2 864 (4 dager /uke) 
70 %-plass kr. 2 530 (3/4 dager /uke)
60 %-plass kr. 2 191 (3 dager /uke)
50 %-plass kr. 1 874 (2/3 dager /uke)
40 %-plass kr. 1 593 (2 dager /uke)
30 %-plass kr. 1 265 (1 / 2 dager /uke)
20 %-plass kr. 942 (1 dag /uke)

Foreldrebetaling for faste plasser fra 1/8 til 31/12

100 %-plass kr. 2 000 (5 dager /uke)
90 %-plass kr. 1 917 (4/5 dager /uke)
80 %-plass kr. 1 833 (4 dager /uke)
70 %-plass kr. 1 619 (3/4 dager /uke)
60 %-plass kr. 1 402 (3 dager /uke)
50 %-plass kr. 1 199 (2/3 dager /uke)
40 %-plass kr. 1 019 (2 dager /uke)
30 %-plass kr. 809 (1 / 2 dager /uke)
20 %-plass kr. 603 (1 dag /uke)

Søskenmoderasjon:

30 % for barn nr. 2, 100 % for barn nr. 3 og følgende. Matpenger kommer i tillegg.

Moderasjonsordninger etter forskrift om foreldrebetaling i barnehage

Det er innført to moderasjonsordninger etter forskrift om foreldrebetaling.

Den første moderasjonsordningen gjelder redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen skal utgjøre maksimalt 6 % av husholdningens samlede kapital- og personinntekt for første barn. Med gjeldende makspris fra 1.1.2024 for en heltidsplass er innslagspunktet kr 550.000 i inntekt pr. år for å komme inn under ordningen. Fra 1.8.2024 er innslagspunktet kr 366.667 i inntekt pr. år for å komme inn under ordningen.

Den andre moderasjonsordningen gjelder fritak for foreldrebetaling for 20 timer pr. uke for 2-, 3-, 4- og 5-åringer. Fra 1.8.2023 er innslagspunktet kr 615.590 for å komme inn under ordningen.

Enkeltsalg opphold pr dag

Enkeltdager heldagsplass (inntil 9 timer daglig): kr 300
Søskenmoderasjon gjelder ikke ved salg av enkeltdager.

Matpenger

100 %-plass kr. 373 (5 dager / uke)
90 %-plass kr. 330 (4/5 dager /uke)
80 %-plass kr. 300 (4 dager / uke)
70 %-plass kr. 264 (3/4 dager / uke)
60 %-plass kr. 226 (3 dager / uke)
50 %-plass kr. 187 (2/3 dager / uke)
40 %-plass kr. 147 (2 dager / uke)
30 %-plass kr. 92 (1/2 dager / uke)
20 % -plass kr. 76 (1 dag / uke)

Ved salg av enkeltdager og enkelttimer er kostpenger inkludert i prisen.

Biblioteket

(Jf. artene 1621, virksomhetsområde 57, tjeneste 3700)

a) Det sendes tre purringer fra biblioteket med følgende frister og gebyrer

1. purring
Frist 14 dager
Gebyr pr kort: kr 30

2. purring
Frist 14 dager
Gebyr pr kort: kr 50

3. purring
Frist 14 dager
Gebyr pr kort: kr 100

Utsendelse av 1. purring skjer umiddelbart etter forfall for reservert materialer og 2 uker
etter forfall for øvrig materiale.

b) Ved manglende innlevering etter 3. purring sendes erstatningskrav i henhold til det
lånte materialets verdi pluss gebyrer. I tillegg blir kortet sperret og fordringen registrert i
kommunens faktureringssystem og kommunens innfordringsreglement følges.

c) Utsendelse av lånekort ved registrering er gratis, jf. Lån om folkebibliotek § 1.

Erstatning for tapt/ødelagt lånekort: kr 25

Kopierings- og utskriftstjenester
25 % mva. er inkludert i prisene

Pr stk. A4 svart/hvitkopi: kr 5
Pr stk. A4 fargekopi: kr 12
Pr stk. A3 svart/hvitkopi: 8
Pr stk. A3 fargekopi: kr 20
Utskrift fra publikums-pc pr stk. A4. Ensidig svart/hvitkopi: kr 5
Scanning av dokumenter pr stk. A4: kr 15

Salg av bærenett
25 % mva. er inkludert i prisen
Miljøvennlig bærenett: kr 50

Byggesaksbehandling, bygningskontroll

(Jf. art 1623, virksomhetsområde 63, tjeneste 3020)

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1 

Definisjoner:

Bruksareal = som fastlagt i NS 3940
Pbl. = Plan- og bygningsloven

Grunngebyr for søknadspliktige tiltak, pr. søknad kr 2 800

Fradeling

 • Fradeling med grenser som er i samsvar med vedtatt reguleringsplan, pr. tomt kr 6 400
 • Ved samtidig fradeling av tomter innenfor samme plan gis 50 % reduksjon pr. tomt utover én, pr. tomt kr 3 150
 • Fradeling av øvrige arealer, pr. tomt kr 8 500
 • Fradeling av anleggseiendom, pr. tomt kr 10 500

Bolig og fritidsbolig

 • Eneboliger/fritidsboliger, pr. bygg kr 25 000
 • Enebolig med hybel/sekundærleilighet (inntil 50 m2), pr. bygg kr 31 800

Eneboliger med sekundærleilighet over 50 m2 betaler gebyr som flerbolighus. 

Flerbolighus og andre boligbygg, pr. bygg

 • 2 – 4 boenheter, pr. boenhet kr 19 000
 • 5 – 9 boenheter, pr. boenhet kr 15 800
 • 10 – 19 boenheter, pr. boenhet kr 10 500
 • Fra og med 20 boenheter, pr. boenhet kr 4 100

For de fire første boenhetene benyttes den første satsen, for de neste fem benyttes satsen for 5 – 9 boenheter osv.

Andre kategorier av nybygg samt tilbygg, påbygg, anneks under bygging og hovedombygging etter bruksareal

 • Inntil 70 m2, pr. tiltak kr 5 300
 • 71 – 100 m, pr. tiltak kr 7 400
 • 101 – 200 m2, pr. tiltak kr 13 700
 • 201 – 600 m2, pr. tiltak kr 26 300
 • 601 – 1 000 m2, pr. tiltak kr 38 000
 • 1001 – 1 500 m2, pr. tiltak kr 60 000
 • 1 501 – 2 000 m2, pr. tiltak kr 90 000
 • 2 001 – 5 000 m2, pr. tiltak kr 121 000
 • 5 001 – 15 000 m2, pr. tiltak kr 178 000
 • Over 15 000 m2, tillegg pr. m2 pr. tiltak kr 10

For uisolerte næringsbygg beregnes gebyr etter 50 % av satsene over for arealet større enn 70 m2

Andre større tiltak

 • Behandling av søknader vedr. lednings- og kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendring næringsbygg, riving av næringsbygg (unntatt landbruksbygg), bygningstekniske installasjoner (separat søknad) i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg m.m.), større terrenginngrep, veger, større parkeringsplasser og andre større tiltak som ikke kan måles etter areal, pr. tiltak kr 15 800

Andre mindre tiltak 

 • Behandling av søknader vedr. forstøtningsmurer, brønner, dammer og bassenger, midlertidige tiltak, mindre tilbygg som inngangsparti mv. (< 15 m²), skjermtak, fasadeendring bolig/fritidsbolig, riving av bygning på bolig-/fritids-/landbrukseiendom, bygningstekniske installasjoner i bolig/fritidsbolig (unntatt pipe/ildsted), gjerde, skilt og reklameinnretning, mindre terrenginngrep, mindre parkeringsplass og andre mindre tiltak som ikke kan måles etter areal, pr. tiltak kr 3 800
 • Behandling av søknader vedr. spredte avløpsanlegg, pr. tiltak kr 1 500

Bruksendring

 • Bruksendring fra tillegg til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet (bolig) per søknad kr. 5 300 Bruksendring som medfører nye boliger eller fritidsboliger, 50 % av gebyr som for ny bolig eller fritidsbolig
 • Bruksendring mv. med endring av bygning, tekniske installasjoner mv., pr. søknad kr 12 600
 • Andre bruksendringer mv. uten endring av bygning, tekniske installasjoner mv., pr. søknad kr 4 200

Driftsbygninger i landbruket

 •  Inntil 200 m2, pr. søknad kr 10 700
 • 201 – 1 000 m2, pr. søknad kr 21 400
 • Over 1 000 m2, pr. søknad kr 42 000

Andre vurderinger (utløser ikke grunngebyr)

 • Godkjenning som selvbygger, pr. søknad kr 2 100
 • Tiltak på eksisterende byggverk (fravik fra TEK), Pbl § 31-2, 4. ledd, pr. søknad kr 6 300

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

 • Midlertidig brukstillatelse, pr. søknad kr 1 500
 • Ferdigattest som søkes etter frist gitt i midlertidig brukstillatelse eller det har gått 5 år siden byggetillatelse ble gitt, pr. søknad kr 2 200

Søknad om etterhåndsgodkjenning, tilleggsgebyr

For søknad om etterhåndsgodkjenning, pr. søknad 25 % av fullt gebyr

Dispensasjon

 • Saksforberedelse til planutvalget for søknad om dispensasjon fra arealplaner mv., pr. søknad kr 16 500
 • Søknad om dispensasjon for arealplaner mv. som avgjøres ved administrativ behandling – uten høring, pr. søknad kr 6 000
 • Søknad om dispensasjon for arealplaner mv. som avgjøres ved administrativ behandling – med høring, pr. søknad kr 9 000

Registreringsgebyr – matrikkelføring , også ved endring av bruksenhet

 • Søknadspliktige bruksenheter, pr. bruksenhet/boenhet kr 600
 • Andre søknadspliktige tiltak, pr. bruksenhet , tilbygg, garasje, uthus mv. < 200 m2 kr 430
 • Andre søknadspliktige tiltak, pr. bruksenhet, bygg ≥ 200m2 kr 1 075 Gjelder også ved endring av bruksenhet
 • Tiltak som er unntatt søknadsplikt, men som skal matrikkelføres, pr. tiltak kr. 0

Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag

 • Sak som trekkes av søker/tiltakshaver før kommunen har satt i gang saksbehandling, pr. sak: Grunngebyr
 • Sak som trekkes av søker/tiltakshaver etter at kommunen har satt i gang saksbehandling, men før endelig vedtak, pr. sak: Grunngebyr + 75 % av saksbehandlingsgebyr
 • Sak som kommunen avslutter på grunn av manglende oppfølging fra ansvarlig søker eller tiltakshaver, pr. sak: Grunngebyr + 75 % av saksbehandlingsgebyr
 • Sak som kommunen avslår, pr. sak: Fullt gebyr

Gebyr for annet fakturerbart arbeid

 • Gebyr for medgått tid, pr. time kr 1 500

Dagaktivitetstilbud

(Jf. art 1600, virksomhetsområde 40, tjeneste 2340)

Egenbetaling for dagaktivitetstilbud
Pris pr. tildelt dag: kr 210

Betalingssatsen for dagaktivitetsoppholdet dekker foruten selve tilbudet også mat og skyss

Eierseksjonering

(Jf. art 1623, virksomhetsområde 63, tjeneste 3021)
Lovhjemmel: Eierseksjonsloven § 15

Grunngebyr for søknadspliktige tiltak, pr. søknad kr 2 800

Opprettelse av eierseksjoner, pr. søknad
- For 2 -4 seksjoner, pr. seksjon kr 6 800
- For 5 - 9 seksjoner, tillegg pr. ny seksjon kr 2 000
- For 10 – 29 seksjoner, tillegg pr. ny seksjon kr 1 000
- For 30 – seksjoner, tillegg pr. ny seksjon. kr 500

For de fire første seksjonene benyttes den første satsen, for de neste fem
benyttes satsen for 5 – 9 seksjoner osv..

Reseksjonering
- Reseksjonering, pr. søknad kr 6 800
- Medgått tid utover 5 timer, pr. time kr 1 500

Sletting/oppheving av seksjonert sameie
- Saksbehandlingsgebyr for å slette seksjoner på en eiendom, pr. søknad kr 5 000

Befaring
- Befaring, pr. søknad kr 5 000

Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag
- Sak som avvises, pr. sak kr 0
- Sak som trekkes av søker/tiltakshaver før kommunen har satt i gang saksbehandling, pr. sak Grunngebyr
- Sak som trekkes av søker/tiltakshaver etter at kommunen har satt i gang saksbehandling,
men før endelig vedtak,  pr. sak Grunngebyr + 75 % av saksbehandlingsgebyr
- Sak som kommunen avslutter på grunn av manglende oppfølging fra
ansvarlig søker eller tiltakshaver, pr. sak Grunngebyr + 75 % av saksbehandlingsgebyr
- Sak som kommunen avslår, pr. sak Fullt gebyr 

Gebyr for annet fakturerbart arbeid
- Gebyr for medgått tid, pr. time kr 1 500

Etablererprøven for serveringssted

(Jf. artene 1623, virksomhetsområde 30, tjeneste 2426)

For å dokumentere kunnskap innen angitte områder, skal serveringsstedets styrer avlegge etablererprøve for serveringssted, jf. Forskrift av 18.1.2000 om etablererprøve – serveringssted: kr 430

Fellingsavgift

(Jf. artene 1623, virksomhetsområde 61, tjeneste 3602)

Avgiften bestemmes med grunnlag i de sentralt fastsatte øvre rammer.

a) Fellingsavgift for elg
Voksent dyr: kr 620
Kalv: kr 370

b) Fellingsavgift for hjort
Voksent dyr: kr 480 
Kalv: kr 270

Frikjøp av parkeringsplasser

(Jf. art 3770, virksomhetsområde 62, tjeneste 3320)

Per parkeringsplass: kr 323 020

Fysioterapibehandling

(Jf. art 1600, virksomhetsområde 40, tjeneste 2412)

For fysioterapeuter som har avtale om driftstilskudd med kommunen, eller kommunalt ansatte fysioterapeuter.

Egenandel fysioterapi (som inngår i egenandelstak 2)
- Undersøkelse inntil 30 minutter: kr 200
- Behandling hos fysioterapeut: kr 145
- Tillegg for behandling ut over 20 minutter pr. påbegynte 10 minutter (kan repeteres 6 ganger): kr 45


- Behandling hos manuellterapeut: kr 190
- Tillegg for behandling ut over 20 minutter pr. påbegynte 10 minutter (kan repeteres 6 ganger): kr 69
- Behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi: kr 142
- Tillegg for behandling ut over 20 minutter pr. påbegynte 10 minutter (kan repeteres 6 ganger): kr 46

Behandling i grupper:
- 30 minutter: kr 63
- 60 minutter: kr 110
- 90 minutter: kr 158
- Tillegg for behandling i basseng pr. pasient: kr 26

- Veiledet trening, minst 30 minutter: kr 30

Annet som ikke inngår i egenandelstak 2
- Ekspedisjonsgebyr: kr 63
- Andre tilleggstjenester kan forekomme i henhold til eget oppslag

Gravemelding

(Jf. art 1623, virksomhetsområde 62, tjeneste 3320)

Behandlingskompensasjon pr gravemelding: kr 4 819

Hjemmetjenester

Hjemmetjenester omfatter hjemmesykepleie (inkludert bistand fra psykiatriske sykepleiere), hjemmehjelp personlig stell, hjemmehjelp, praktisk bistand og vaktmestertjenester.

Betalingsordningen for hjemmetjenester baserer seg på en timepris tilsvarende selvkost for de aktuelle tjenestene.

Hjemmesykepleie og personlig stell kr. 0 per time. Hjemmesykepleie og hjemmehjelp personlig stell er gratis, jf. lov om helsetjenesten i kommunen § 1‐3 og lov om sosiale tjenester § 4‐2.

Praktisk bistand - timesats per enkelt time kr. 339
Praktisk bistand maks.sats nettoinntekt inntil 2G, per måned kr. 230
Praktisk bistand maks.sats nettoinntekt 2G-3G, per måned kr. 950
Praktisk bistand maks.sats nettoinntekt 3G-4G, per måned kr. 1 905
Praktisk bistand maks.sats nettoinntekt 4G-5G, per måned kr. 2 860
Praktisk bistand maks.sats nettoinntekt over 5 G, per måned kr. 3 800

Det skal for hver måned faktureres for det gunstigste alternativ mellom selvkost regnet ved reelt forbruk av tjenestene og maksimumssatsen. 

Husleie hår- og fotpleie

(Jf. Art 1630, virksomhetsområde 40 og tjeneste 2530 og 2540)

Dagleie av rom: kr 205

Husleie kommunale bygg

(Jf. art 1630, virksomhetsområde 81, tjeneste 1300, 2210, 2220, 2650, 2652, 2320, 2330 og 3860) 

I løpende leieforhold foretas årlig regulering av leien tilsvarende endringen i konsumprisindeksen i tiden etter siste regulering. Leien reguleres alltid ved ny kontraktsinngåelse, og Ringsaker kommune tar utgangspunkt i «gjengs leie».

Treningsleie, gymsal uten tilgang til garderober på Kilde (Storgata 31) – pr. time: kr 170
Treningsleie, gymsal med tilgang til garderober på Fagernes (Åsmarkvegen 737) pr. time: kr 170
Treningsleie, gymsal med tilgang til garderober på Messenlia (Gammelvegen 1) pr. time: kr. 170
Utleie av Salen på Sund uten vask – pr. dag: kr 1 220
Utleie av Salen på Sund med vask – pr. dag: kr 2 180
Utleie av Kantina på Sund uten vask - pr. dag: kr 580

Husleie kommunale utleieboliger

(Jf, art 1630, virksomhetsområde 40 og tjeneste 2650)

I løpende husleieforhold foretas årlig regulering av husleien tilsvarende endringer i konsumprisindeksen i tiden etter siste regulering. Reguleringen skal for øvrig skje i hht. Husleielovens kapittel 4 og kontrakt. Husleien reguleres alltid ved ny kontraktinngåelse og Ringsaker kommune tar utgangspunkt i «gjengs leie».

Tap av nøkkel/nøkkelkort - pr. stk.: kr 480

Kartkopiering og kartproduksjon

(Jf. art 1650, virksomhetsområde 63, tjeneste 3030)

1. Etter medgått tid. I tillegg kommer 25 % mva. Timepris: kr 1 500

2. Digitale kartdata for tekniske kart, kr. 0.
Priser i henhold til prinsipper og retningslinjer i GEOVEKST. Kartdataene kan ikke brukes til produkter for kommersielt salg. Før salg av kartdata skal det inngås særskilt avtale med kommunen. Kartene kan ikke digitaliseres uten at det er inngått avtale med kommunen.

 

Kommunale vigsler

(Jf. art 1623, virksomhetsområde 10, tjeneste 1007) 

Gebyr for vigsel på fredager i tidsrommet kl 10.00-14.00 i kommunens ordinære lokaler: kr. 0,- 

Gebyr for vigsel utenom kommunens ordinære lokaler og utover ordinære åpningstider, jr. forskrift om kommunale vigsler av 18.9.2017: kr 2 100

 

Kopieringstjenester - innbyggerservice

(Jf. artene 1650, virksomhetsområde 71, tjeneste 1220)

25% mva er inkl. i prisene.

Pr stk. A4 svart/hvitkopi: kr 5
Pr stk. A4 fargekopi: kr 12
Pr stk. A3 svart/hvitkopi: kr 8
Pr stk. A3 fargekopi: kr 20
Utskrift fra publikums-pc pr stk. A4. Ensidig svart/hvitkopi: kr 5
Scanning av dokumenter pr stk. A4: kr 15

Kultur

(Jf. art 1632, virksomhetsområde 55, tjeneste 3245, 3810 og 3860)

Kulturbygg - leie

Moelv og Tingnes kulturhus - sal m/ scene:
Offentlige fester, messer, profesjonelle kulturarrangører kr. 5 050

Moelv og Tingnes kulturhus - sal m/ scene:
Ikke kommersielle kulturarrangører kr. 2 500

Moelv og Tingnes kulturhus - sal m/ scene:
Andre lokaler i tilknytning til kulturbyggene kr. 1 250

Moelv og Brumunddal fritidsklubb - sal m/ birom:
Hel dag kr. 2 550
Teknisk utstyr i fritidsklubbene som lyd og lys, elektroniske spill leies ikke ut

Moelv og Brumunddal fritidsklubb - sal m/ birom:
Halv dag kr. 1 250
Teknisk utstyr i fritidsklubbene som lyd og lys, elektroniske spill leies ikke ut

Teknisk utstyr og tilsynsvakt:
Leie av lysutstyr inkl. miksebord, per gang kr. 1 200

Teknisk utstyr og tilsynsvakt:
Tillegg for tilrettelegging for tilsynsvakt, per påbegynte time kr. 415

Teatersalen i Brumunddal:
Offentlige fester, messer, profesjonelle kulturarrangører kr. 7 565

Teatersalen i Brumunddal:
Ikke kommersielle kulturarrangører kr. 2 500

Teatersalen i Brumunddal:
Utleie foaje, greenroom kr. 1 250

Utleie av gratis øvingslokaler i en sammenhengende periode på mer enn 5 dager, som utelukker andre leietakere/arrangement, vil bli belastet med kr 4840 for Moelv og Tingnes kulturhus, og kr 7260 i Teatersalen pr. uke salen beslaglegges.

Idrettshaller

Treningsleie pr time: kr 350
Treningsleie styrkerom/oppvarmingssal pr time: kr 115
Kamper og andre inntektsbringende arrangementer: kr 350
Ekstern leie av idrettshaller dagtid, pr. påbegynte time: kr 350
Leie av kun toaletter/garderobe: kr 350

Halv leiepris man-fre 16.00-17.00 og 21.00-22.00.
Brøttumshallen er en 2/3-hall, og ovennevnte tall justeres ut fra det.

Publikumsklatring, Moelvhallen, voksne/barn: kr. 100/55

Moelv og Brumunddal svømmehall

Billettpriser

Voksenbillett kr. 100
Honnør / student kr. 80 (25 % reduksjon av ordinær pris)
Barnebillett under 16 år kr 50
Barnebillett under 3 år kr. 0
​Familiebillett (2+2) kr. 260 (-10 % pr. barn ekstra)
Klippekort, voksne 10 klipp kr. 880 (10 % reduksjon av ord.pris)
Klippekort, honnør/student 10 klipp kr. 685 (25 % reduksjon av ord.pris)
Klippekort, barn under 16 år 10 klipp kr. 435 (50 % reduksjon av ord.pris)
Årskort, voksne kr. 3 075
Årskort, barn under 16 år kr. 1 535
Årskort, honnør/student kr. 2 310

Klubber/idrettslag/foreninger i Ringsaker kommune

Hele hovedbassenget, per time kr. 435
Baneleie, per time kr. 145
Hele terapibassenget, per time kr. 360

Klubber/idrettslag - stevner

Svømmestevne på helgedag, per dag kr. 4 200
Tilsyn utover hallens ordinære åpningstid og eventuelle vaktmestertjenester faktureres i tillegg.
Svømmestevne på hverdag, per dag kr. 1 050
Tilsyn utover hallens ordinære åpningstid og eventuelle vaktmestertjenester faktureres i tillegg.

Klubber/idrettslag/foreninger - eksterne leietakere

Hele hovedbassenget, per time kr. 865
Baneleie, per time kr. 290
Hele terapibassenget, per time kr. 695
Tillegg for badevakt / tilsyn, per påbegynte time kr. 695

Friluftsområdene Mo gård og Husebyparken

Ved leie av friluftsområdene hvor det kreves tilrettelegging av vaktmester eller tilsynsvaktmester, skal dette faktureres etter medgått arbeidstimer pr time: kr 415
Ved bruk av strøm skal dette faktureres etter dagsats: kr 415

Tillegg

Leie av lysutstyr inkl. miksebord kr. 1 250

Tilrettelegging for tilsynsvakt, per påbegynte time kr. 415
Kommunen avgjør til enhver tid hvilket utstyr som kan leies ut gratis. Kr 0

Rengjøringsgebyr ved innvilget redusert eller gratis leie kr. 1 810

Prøysenhuset

Selskapslokaler

Utleie av selskapslokalene forutsetter bestilling av mat og drikke. Lokalene er uten amfi og teknikk. Formidling kommer i tillegg, pålydende kr 2 200.

Kommersielle arrangører

Det iberegnes et tillegg på 10 % av eventuelt billettsalg.

Inngangsbilletter

Priser på inngangsbilletter er inkl. 12 % mva.

Ordinære billetter

Voksne: kr 150
Pensjonister/studenter: kr 110
Barn: kr 75
Familie, foreldre m/egne barn under 16 år: kr 335

Gruppepris

Gruppepris – voksne mer enn 10 personer: kr 140
Gruppepris – pensjonister mer enn 10 personer: kr 105
Gruppepris – barn mer enn 10 personer: kr 70

Årskort:

Voksne: kr. 310
Pensjonister/studenter: kr. 200
Barn: kr. 160
Familie, foreldre m/egne barn under 16 år: kr 650

Årskort gjelder ikke inngang til «Sommer i Prøysen» eller «Jul i Prøysen».

Leie av lokaler

Prøysensalen for næringslivet m/lydtekniker
Halv dag: kr 4 450
Hel dag: kr 8 700
Kveld: kr 6 150 (Etter kl. 16.00 faktureres det tillegg for lydtekniker. Se egen sats)

Prøysensalen for lag/foreninger m/lydtekniker
Halv dag: kr 2 550
Hel dag: kr 4 000
Kveld: kr 5 500 (Etter kl. 16.00 faktureres det tillegg for lydtekniker. Se egen sats)

Bygda (maks 90 personer)
Hel dag kr. 6 600
Halv dag kr. 3 400
Kveld kr. 4 700
Hel dag og kveld kr. 7 750
Selskaper kveld uten amfi og teknikk, per kveld 3 500 

Formidling kommer i tillegg.

Kafé Julie
Kveldstid: kr 2 300

Biblioteket (maks 10 personer)
Hel dag (hverdager) kr. 1 350
Halv dag (hverdager) kr. 1 050

Tegnerommet
Hel dag (hverdager) kr. 1 350
Halv dag (hverdager) kr. 1 050

Tillegg for lydtekniker etter kl.16.00 per påbegynte time, kr. 500
Det faktureres etter medgått tid for hver påbegynte time. Det faktureres minimum 2 timer.

Ved spesielle arrangementer, som for eksempel Prøysenfestivalen og Jul i Prøysen, gjelder egne priser.

Årskort gjelder ikke inngang til «Sommer i Prøysen» eller «Jul i Prøysen».

Renhold og rydding

Ved betaling av ordinær leie er vask inkludert.
Dersom et utleieobjekt etter bruk av en leietaker krever ekstraordinært renhold, kan leietaker kreves for smusstillegg: kr 1 740
Rådmannen kan i særlige tilfeller, for enhver leietaker, innvilge redusert eller gratis leie, men det skal i slike tilfeller alltid betales for vask.
Det kreves ikke leie for kulturorganisasjoner øvelser/møter/tilrettelegging for arrangement i kulturlokalene.
Dersom et utleieobjekt etter bruk av en leietaker krever ekstraordinært renhold eller rydding, kan leietaker kreves for smusstillegg: kr 1 740 
I tillegg vil tilsynsvaktmesterens merarbeid faktureres etter medgåtte arbeidstimer pr time: kr 400
Tilsynsvakt rapporterer i slike tilfeller til konsulent for idrettshaller og kulturbygg.

Kulturskolen

(Jf. art 1600, virksomhetsområde 56, tjeneste 3830)

Moderasjonsordning kulturskolens elever

Det betales full semesteravgift for én elevplass pr. husstand. Elevplasser utover denne har 25 % rabatt. Ordningen gjelder alle tilbud.

Oppsigelse av elevplass

Oppsigelse av elevplass skal skje skriftlig innen henholdsvis 1. juni og 1.desember hvert år. Se oversikt over satser ved utmelding etter frist.

Semesteravgifter

a) Avdeling musikk, semesteravgift
Elever: kr 1 810
Instruktør kor/korps for 1 time pr uke: kr 4 140
Dirigent kor/korps for 1 time pr uke: kr 10 570
Medlemmer av barnekor/samspillgruppe/rockeverksted – med elevplass: kr 660​
Medlemmer av barnekor/samspillgruppe/rockeverksted – uten elevplass: kr 1 810
Kunst-karusell/Musikk-karusell/Digital musikkproduksjon/Gitarukulelegruppe: kr 1 810

b) Avdeling barne- og ungdomsteater, semesteravgift for elever
Barneteater 1: kr 2 050
Barneteater 2: kr 2 645
Ungdomsteater: kr 3 605​
Musikalteater – med elevplass: kr 660
Musikalteater – uten elevplass: 3 605​

c) Avdeling visuell kunst, semesteravgift for elever: kr 1 810

d) Avdeling dans, semesteravgift for elever
45 minutter 1 gang i uken: kr 1 810​
45 minutter 2 ganger i uken: kr 2 645​
60 minutter 1 gang i uken: kr 2 050​
60 minutter 2 ganger i uken: kr 3 605
90 minutter 1 gang i uken: kr 2 645
90 minutter 2 ganger i uken: kr 4 480

e) Moderasjonsordning kulturskolens elever
Det betales full semesteravgift for én elevplass pr. husstand. Elevplasser utover denne har 25 % rabatt. Ordningen gjelder alle tilbud.

f) Semesteravgift for barnehage og grunnskolens instruksjonstimer
16 timer à 45 minutter: kr 4 520
16 timer à 60 minutter: kr 6 300

g) Timeavgift musikkterapi: kr 750

h) Billetter til offentlige konserter og forestillinger (barn inntil 18 år gratis): kr 100

i) Oppsigelse av elevplass skal skje skriftlig innen henholdsvis 1.6. og 1.12. hvert år.
Administrasjonsgebyr kr. 305 (Ved oppsigelse mellom frist og semesterstart).
Avgift ved utmelding i vårsemester fra semesterstart til 1. februar 1/2 avgift
Avgift ved utmelding i vårsemester etter 1. februar Full avgift
Avgift ved utmelding i høstsemester fra semesterstart til 15.september 1/2 avgift
Avgift ved utmelding i høstsemester etter 15.september Full avgift

Utleie av instrumenter/materiellavgift
(Jf. art 1625, virksomhetsområde 56 og tjeneste 3830)

Semesteravgift materiell for visuell kunstelever: kr 300
Leie av instrument pr semester for elever: kr 320
Leie av instrument pr semester for andre: kr 795

Kunnskapsprøven i alkoholloven

(Jf. artene 1623, virksomhetsområde 30, tjeneste 2426)

For å avlegge kunnskapsprøve, herunder forsøk på avleggelse betales et gebyr, jf. forskrift av 8.6.2005 om omsetning av alkoholholdig drikk mv.: kr 430

Lading av el-bil

(Jf.art 1178, virksomhetsområde 81, tjeneste 1300, 2210, 2220, 2610, 3200, 3810 og 3860.) 

Ringsaker kommune har ladere for elbiler for å imøtekomme vedtatt Klima og energiplan og miljøkravene i denne med å redusere utslipp av klimagasser. Ladestasjonene kan brukes av både ansatte og publikum i Ringsaker kommune via betalingsløsning hos Apcoa. Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere gebyrene etter nærmere vurdering.

Pris pr. min: kr 0,10
Pris pr. kWt: kr 4,00

Landbruksgebyrer

(Jf. artene 1600 og 1623, virksomhetsområde 61, tjeneste 3290 og 3291)

a) Følgende arbeider prises etter tidsforbruk (sats pr time)
Gjødselplanlegging: kr 927
Tillegg for gjødselsplan bestilt i perioden 1. mars til 15. mai: kr 515
Oppstartskostnad for bruk av beregningsprogram pr. plan: kr 400
Blinking, veg- og grøftestikking, nivellering, taksasjon o.a.: kr 800
Forpaktningsskjønn: kr 800

b) Landbruksvikarer
Betaling fastsettes i henhold til den enhver tid gjeldende forskrift om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet. Dagsats (1/1) settes til: kr 2 450

c) Gebyrer fastsatt av Landbruks- og matdepartementet
Behandling av søknader om delingssamtykke etter jordloven: kr 2 000
Behandling av konsesjonssøknader etter konsesjonsloven: kr 5 000

d) Andre gebyrer
Saksbehandlingsgebyr hjemlet i forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt mv. av 15.2.1999: kr 927

Matombringing

(Jf. art 1651, virksomhetsområde 82 og tjeneste 2533 og 2853 ved salg i kantine)
(Jf. Art 1624, virksomhetsområde 82 og tjeneste 2347 ved matombringing)

Matsalg

Salg av middag

Matombringelse, egenprodusert middag, kok/kjøl, 2 retter: kr 96 
Matombringelse, næringsrike supper: kr 43
Matombringelse, frokost/kveldsmatpakninger, 4 ½ brødskive: kr 31
Middag 2 retter, besøkende/personale: kr 123
Middag hovedrett, besøkende/personale: kr 107 
Suppe/dessert, besøkende/personalet: kr 43

Ved salg av middag/dessert til besøkende/personale er mva. inkludert.

Levering av middag, to retter inkl. tørrvarer til trygghetsplasser: kr 162

Mesnali ungdomssenter og leirskole

(Jf. art 1750, virksomhetsområde 30, tjeneste 2024)

Betalingssats for ukesopphold ved Mesnali ungdomssenter og leirskole, jf. vedtak i f. sak 137/2006.

Mesnali ungdomssenter og leirskole
Ukesopphold: kr 27 353​

Offentlig bading

Billettpriser ved Moelv svømmehall og Brumunddal svømmehall

(Jf. Art 1629, virksomhetsområde 30 og tjeneste 3850)

Billettpriser

Voksenbillett kr. 100
Honnør / student kr. 80 (25 % reduksjon av ordinær pris)
Barnebillett under 16 år kr 50
Barnebillett under 3 år kr. 0
​Familiebillett (2+2) kr. 260 (-10 % pr. barn ekstra)
Klippekort, voksne 10 klipp kr. 880 (10 % reduksjon av ord.pris)
Klippekort, honnør/student 10 klipp kr. 685 (25 % reduksjon av ord.pris)
Klippekort, barn under 16 år 10 klipp kr. 435 (50 % reduksjon av ord.pris)
Årskort, voksne kr. 3 075
Årskort, barn under 16 år kr. 1 535
Årskort, honnør/student kr. 2 310

Klubber/idrettslag/foreninger i Ringsaker kommune

Hele hovedbassenget, per time kr. 435
Baneleie, per time kr. 145
Hele terapibassenget, per time kr. 360

Klubber/idrettslag - stevner

Svømmestevne på helgedag, per dag kr. 4 200
Tilsyn utover hallens ordinære åpningstid og eventuelle vaktmestertjenester faktureres i tillegg.
Svømmestevne på hverdag, per dag kr. 1 050
Tilsyn utover hallens ordinære åpningstid og eventuelle vaktmestertjenester faktureres i tillegg.

Klubber/idrettslag/foreninger - eksterne leietakere

Hele hovedbassenget, per time kr. 865
Baneleie, per time kr. 290
Hele terapibassenget, per time kr. 695
Tillegg for badevakt / tilsyn, per påbegynte time kr. 695

Opplysninger om eiendomsstatus

(Jf. artene 1650, virksomhetsområde 71, tjeneste 1220)

Opplysninger om eiendomsstatus, restanser mv. til eiendomsmeglere i forbindelse
med omsetning av eiendommer: kr 2 210
I tillegg kommer 25 % mva.

Oppmålings- og matrikkelarbeid

(Jf. art 1623, virksomhetsområde 63, tjeneste 3030)
Lovhjemmel: Matrikkelloven § 32

Oppmålingsforretninger som krever delingstillatelse

Gebyr for saksbehandling

Gebyr for behandling etter plan- og bygningsloven og tinglysningsgebyr kommer i tillegg

Opprettelse av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, per eiendom kr. 20 000
Tillegg for oppretting av flere matrikkelenheter, per ny matrikkelenhet kr. 5 300
Opprettelse av anleggseiendom, per eiendom kr. 26 000
Opprettelse av punktfeste, per punktfeste kr. 20 000
Tillegg for oppretting av flere matrikkelenheter, per punktfeste kr. 5 300
Arealoverføring, per arealoverføring kr. 24 500
Opprettelse av matrikkelenhet med utsatt oppmålingsforretning, per matrikkelenhet kr. 5 300
Hele saken, inkl. oppmåling, faktureres ved matrikkelføring og ev. etteroppgjør gjennomføres når saken avsluttes
Oppmøtegebyr ved oppmåling i marka, per oppmålingsforretning kr. 3 000
Grensepunkt som måles i marka, per grensepunkt kr. 1 100
Tillegg når samlet lengde av målte grenser i marka overstiger 400 meter, per oppmålingsforretning kr. 5 300

Oppmålsforretning som ikke krever delingstillatelse

Grunngebyr for søknadspliktige tiltak, per søknad kr. 2 800
Grensejustering, per søknad kr. 6 400
Arealoverføring til offentlig veg og jernbane, per arealoverføring kr. 5 250
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning, per søknad kr. 4 250
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatfestet eller klarlegging av rettigheter, per søknad kr. 6 350
Opprettelse av uteareal på eierseksjon, inntil to tilleggsdeler, per eierseksjon kr. 7 900 (Tillegg for flere tilleggsdeler utover to, per tilleggsdel kr 5 250)
Opprettelse av uteareal på eierseksjon, gjennomført ved kontorforretning, per eierseksjon kr. 3 000
Sammenslåing av eiendommer, per matrikkelenhet kr. 0
Oppmøtegebyr ved oppmåling i marka, per oppmålingsforretning kr 3 000
Grensepunkt som måles i marka, per grensepunkt kr. 1 100 Minst 2 grensepunkt
Registreringsgebyr - matrikkelføring per time, kr. 1 500 Gebyr for medgått tid  
Tillegg når samlet lengde av målte grenser i marka overstiger 400 meter, per oppmålingsforretning kr. 5 250 

 

 

Gebyr for annet fakturerbart arbeid

Arbeid med referanse til stedfestingsavtale om eksisterende grense eller stedbunden rettighet, jf. matrikkelforskriften § 44, pr. time kr 1 480
Utarbeidelse av matrikkelbrev inntil 10 sider, pr. brev kr 175
Utarbeidelse av matrikkelbrev over 10 sider, pr. brev kr 350
Gebyr for medgått tid, pr. time - kr 1 500

Private forslag til reguleringsplan

Private forslag til reguleringsplan mv.

Plan‐ og bygningslovens § 33‐1. Forskrift om gebyr etter plan‐ og bygningsloven, eierseksjoneringsloven og matrikkelloven, vedtatt av kommunestyret 23.11.2022 ved k.sak 74/2022.
Arealer som reguleres til offentlige grønnstruktur‐ og friluftsformål, verneområder samt eksisterende offentlige trafikkområder skal ikke tas med i beregningen av gebyr. For reguleringssaker med lav grad av utnytting og liten tomt, kan gebyr for grunnareal vurderes redusert. For planer der bebyggelse kun er angitt som minimumsutnyttelse eller maksimal utnyttelse benyttes disse grensene til å beregne BRA som inngår i gebyrberegningen.

Grunngebyr

Grunngebyr, per planforslag kr. 35 000
Alle private planforslag skal betale et grunngebyr. Grunngebyret dekker de generelle oppgavene i det innledende arbeidet i en reguleringssak uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse, herunder inngår behandling av planinitiativ og oppstartsmøte med referat.

Gebyr for grunnareal - planareal mindre enn 10 daa, per planforslag kr. 31 000
Når et privat planforslag blir fremmet skal det, i tillegg til grunngebyret, betales et todelt gebyr bestående av gebyr for forslagets grunnareal og gebyr for bebyggelsens areal (BRA).

Gebyr for grunnareal - planareal mellom 10 daa og 30 daa, per planforslag kr. 42 000
Når et privat planforslag blir fremmet skal det betales et todelt gebyr bestående av gebyr for forslagets grunnareal og gebyr for bebyggelsens areal (BRA). Arealer som reguleres til offentlige grønnstruktur‐ og friluftsformål, verneområder samt eksisterende offentlige trafikkområder skal ikke tas med i beregningen. For reguleringssaker med lav grad av utnytting og liten tomt, kan gebyr for grunnareal vurderes redusert. For planer der bebyggelse kun er angitt som minimumsutnyttelse eller maksimal utnyttelse benyttes disse grensene til å beregne BRA som inngår i gebyrberegningen.

Gebyr for grunnareal - planareal over 30 daa, per planforslag kr. 57 000
Når et privat planforslag blir fremmet skal det betales et todelt gebyr bestående av gebyr for forslagets grunnareal og gebyr for bebyggelsens areal (BRA). Arealer som reguleres til offentlige grønnstruktur‐ og friluftsformål, verneområder samt eksisterende offentlige trafikkområder skal ikke tas med i beregningen. For reguleringssaker med lav grad av utnytting og liten tomt, kan gebyr for grunnareal vurderes redusert. For planer der bebyggelse kun er angitt som minimumsutnyttelse eller maksimal utnyttelse benyttes disse grensene til å beregne BRA som inngår i gebyrberegningen.

Gebyr for bebyggelsens areal (BRA) - 0 til 500 m2 BRA kr. 1 000
Gebyr etter bebyggelsens bruksareal over og under terreng. For industri‐ , lager og landbruksbebyggelse kan det vedtas lavere gebyrsatser.

Gebyr for bebyggelsens areal (BRA) - 501 til 2.000 m2 BRA kr. 5 000
Gebyr etter bebyggelsens bruksareal over og under terreng. For industri‐ , lager og landbruksbebyggelse kan det vedtas lavere gebyrsatser.

Gebyr for bebyggelsens areal (BRA) - 2.001 til 5.000 m2 BRA kr. 10 000
Gebyr etter bebyggelsens bruksareal over og under terreng. For industri‐ , lager og landbruksbebyggelse kan det vedtas lavere gebyrsatser.

Gebyr for bebyggelsens areal (BRA) - over 5.000 m2 BRA kr. 21 000
Gebyr etter bebyggelsens bruksareal over og under terreng. For industri‐ , lager og landbruksbebyggelse kan det vedtas lavere gebyrsatser.

Utfylling og endring av plan

Ved utfylling, endring og oppheving av plan skal det betales gebyr. Ved utfylling av detaljreguleringsplan innenfor områdeplan skal det betales gebyr som for ny plan. 

Endringer som behandles som ny plan, per endring av plan: Fullt gebyr.
Ved endring som behandles som ny plan i samsvar med pbl. § 12-14 første ledd, skal det betales fullt gebyr.

Endringer som behandles som forenklet prosess, per endring av plan: Grunngebyr + gebyr for bebyggelsens areal 
Ved endringer av reguleringsplan innenfor hovedrammene i planen, som kan behandles som forenklet prosess, jf. Pbl. § 12‐14 andre ledd, skal det betales grunngebyr + gebyr for bebyggelsens areal. 

Dersom gebyret anses å være åpenbart for høyt i forhold til endringen som gjøres, kan gebyret reduseres til halvt grunngebyr.

Avslutning av planprosess

Avslutning av planprosess etter oppstartsmøte, per stk.: Grunngebyr
Ved trekk av planinitiativ/forslag eller manglende oppfølging fra forslagsstiller skal det betales grunngebyr når saken avsluttes etter oppstartsmøtet, men før komplett planforslag er mottatt av kommunen.

Gebyr ved avslag, per stk.: Fullt gebyr
Ved avslag etter plan- og bygningsloven § 12-11 skal det belastes fullt gebyr

Gebyrfritak

Gebyrfritak ved planforslag fra offentlige forslagsstillere, per stk. 0
Kommunen beregner ikke gebyr for å behandle planforslag fra offentlige forslagsstillere når planen skal ivareta offentlige interesser eller funksjoner og tiltaket skal finansieres med bevillinger fra stat eller kommune, eller med lån som har statlig eller kommunal garanti.

Unntak gebyrfritak - ulovlig statsstøtte, per stk. 0
Offentlige forslagsstillere, herunder kommunale foretak, som fremmer planforslag knyttet til eiendomsutvikling av rene eiendoms‐ og grunneierinteresser (kommersielle interesser), er likestilt med private forslagstillere og skal betale gebyr.

Tilleggsgebyr

Planforslag som avviker fra kommuneplanens arealdel, per planforslag kr. 21 000
Planinitiativ som ikke er i samsvar med kommuneplanens arealdel og/eller kommunens langsiktige arealstrategi, legges fram for planutvalg/kommunestyret for å avklare om planarbeid kan starte opp eller avvises. Gjelder ikke mindre avvik.

Planer med planprogram og konsekvensutredning, per konsekvensutredning kr. 31 000 
For planforslag som krever konsekvensutredning (KU) med planprogram skal det betales tilleggsgebyr.

Mangelfulle plandokumenter, per time kr. 1 000
Mangelfulle plandokumenter, som ikke tilfredsstiller krav til utforming av plankart og bestemmelser (ikke ivaretar nødvendige hensyn, ikke er entydige og/eller lovlige eller ikke oppfyller SOSI‐ krav). Kommunens arbeid med retting av dokumentene kan faktureres etter medgått tid.

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene, per time kr. 1 000
Gebyrpliktig arbeid som ikke omfattes av denne forskriften kan faktureres etter medgått tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten. I spesielle/atypiske saker kan kommunen bestemme at gebyret skal fastsettes etter medgått tid.

Radonmåling

(Jf. artene 1620, virksomhetsområde 11, tjeneste 2334)

Betaling for å få utført radonmåling, med veiledning
I luft: kr 630
I vann: kr 770

Refusjon for istandsetting av kommunale veger etter gravearbeid

(Jf. artene 1770, virksomhetsområde 62, tjeneste 3330)

a) Asfaltveger
Fast beløp: kr 3 667
Tillegg pr m2kr 362

b) Grusveger
Fast beløp: kr 1 955
Tillegg pr m2kr 145

25 % mva. er inkludert i prisen. Refusjonen fastsettes som summen av fast beløp og beregnet tillegg.

Renovasjon

Søppelrenovasjon

(Jf. artene 1640, 1641 og 1623, virksomhetsområde 62, tjeneste 3551)
Lovhjemmel: Forskrift for renovasjon av husholdningsavfall i Hamar, Løten, Stange og Ringsaker, vedtatt av Ringsaker kommunestyre 22.9.2021 i k.sak 55/2021. Renovasjonsteknisk norm for Ringsaker
kommune vedtatt av formannskapet 13.10.2021 ved f.sak 88/2021. Gebyret gjelder pr. år når ikke annet er oppgitt.

Avfallsbeholder skal plasseres med maksimum 3 meter gangavstand fra vegkanten langs kjørbar veg. Hver husholdningsabonnent må minimum betale for 80 liters dunk, privat.

Husholdningsavfall (inkluderer henting av restavfall, plast, våtorganisk avfall, papir, glass- og metallemballasje samt bruk av gjenvinningsstasjoner og småsamlere)

Gebyret differensieres etter volum på restavfallsdunken:

 • 80 liters beholder, privat: kr 3 191
 • 140 liters beholder, privat: kr 5 584
 • 190 liters beholder, privat: kr 7 578
 • 240 liters beholder, privat: kr 9 573
 • 370 liters beholder, privat: kr 14 757
 • 770 liters beholder, privat: kr 30 711

 

 • Sekk/stativ (restavfall) pr år (etter søknad), 80 l: kr 3 191
 • Sekk/stativ (restavfall) pr år (etter søknad), 140 l: kr 5 584
 • Salg av ekstra sekker pr stk.: kr 89
 • Rabatt for egenbehandling av matavfall: kr 1 221
 • Rabatt pr abonnent for sambruk av beholder for restavfall: kr 336
 • (Ved sambruk må hver husholdningsabonnent minimum betale for 80 liters beholder)


Husholdningsavfall fra fritidseiendommer (pr hytte/pr år)

Fjell- og fritidsrenovasjon (ny), gjelder alle tidligere kategorier: kr 1 822

Gebyr for husholdningsavfall fra fritidseiendommer faktureres over fire terminer.

Kategori 0

Fritidseiendommer med vann og avløp/septikordning som etter bruksendring kan benyttes til bolig jf plan-bestemmelse 2.3.14 eller eventuelt gitt dispensasjon kr 2 702

Serviceabonnement øvrige beholdere

Pris inkl., 25 % mva.

Serviceabonnement øvrige beholdere ekstra henteavstand 370 liter – 770 liter beholder, pr. meter kr. 61

Skolefritidsordning

(Jf. Art 1600, virksomhetsområde 30 og tjeneste 2150)

Hel plass: kr 3 178
Delt plass, 10 timer pr uke. Gebyr pr mnd.: kr 1 802
1 fast dag pr uke. Gebyr pr mnd.: kr 1 302

Korttidsplasser

Hel uke i ferier, inntil 47,5 timer pr uke. Gebyr pr uke.: kr 2 772
Hel uke utenom ferier, inntil 47,5 timer pr uke. Gebyr pr uke.: kr 1 428

Enkeltsalg opphold

Enkeltdager, inntil fem timer daglig. Gebyr pr dag.: kr 454
Enkelttimer. Gebyr pr time.: kr 110

Søskenmoderasjon gjelder ikke ved salg av enkeltdager.

Matpenger

Pris pr dag når det er slik servering: kr 24

Moderasjonsordninger i skolefritidsordningen

Det er fastsatt tre ulike moderasjonsordninger i SFO.

 • Redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med lav inntekt
  Foreldrebetalingen for en SFO‐ plass skal maksimalt være 6 % av brutto inntekt i husholdningen. Ordningen gjelder for 1.‐4. trinn. Det må sendes inn egen søknad med dokumentasjon for å bli vurdert til ordningen.
 • Barn med særskilte behov Barn med særskilt behov gis gratis SFO på 5.‐7. trinn
 • 12 timer gratis for 1. og 2. trinn
  Fra 1.8.2022 ble det innført en nasjonal ordning med gratis 12 timer SFO for elever på 1. trinn. Fra august 2023 er ordningen utvidet til å gjelde elever på 2. trinn. Ordningen gjelder fast plass, ikke kjøp av korttidsplasser, enkeltdager og enkelttimer. Elever på 1. og 2. trinn med halv plass får gratis plass. For hel plass gis det fradrag 12/20-deler av vedtatt sats. En søker om plass på SFO gjennom Foreldreportalen på kommunens nettside.

Sykehjemsplass

Egenbetaling for langtidsopphold ved sykehjem:

Egenbetaling for langtidsopphold er regulert i vederlagsforskriften som er hjemlet i lov om kommunehelsetjenester (vedr. somatiske sykehjem). Med hjemmel i § 3 i vederlagsforskriften fastsettes egenbetaling for brukerne på langtidsopphold slik:

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et beløp på kr 10.000 pr. år, kan det kreves betalt 75 % årlig. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %.

Betalingen for langtidsoppholdet skal foruten selve oppholdet også dekke mat, medisiner og øvrige tjenester som gis, samt transport til og fra behandling i den kommunale helsetjenesten. Vederlagsforskriftens § 3 forutsetter imidlertid at det ikke kan kreves egenbetaling utover de reelle oppholdsutgiftene, det vil si utover kommunens faktiske driftsutgifter for den enkelte institusjon. Etter dette fastsettes det maksimumssatser pr. døgn.

Langtidsopphold ved sykehjem

Maksimalpris egenbetaling for langtidsopphold, per døgn kr. 1 826
Sats for langtidsopphold beregnes ut fra inntekt, men kan ikke bli høyere enn maksimalsats som er satt ut fra faktiske kostnader.

Refusjon for midlertidig fravær, per døgn kr. 78
Dersom brukeren har midlertidig fravær fra langtidsoppholdet, men beholder plassen, innvilges det refusjon til brukeren (matpenger) pr. døgn fra og med 8. fraværsdag

Korttidsopphold ved kommunalmedisinsk senter

Egenbetaling korttidsopphold, netto inntekt inntil 2G, per døgn kr. 193
Merknad: Egenbetaling korttidsopphold, netto inntekt inntil 2G. Jf. Prop. 1 S (2023-2024) kap 761 Omsorgstjeneste, fribeløp og egenandeler på sykehjem

Egenbetaling korttidsopphold, netto inntekt over 2G, per døgn kr. 193
Merknad: Egenbetaling korttidsopphold, netto inntekt over 2G. Jf. Prop. 1 S (2023-2024) kap 761 Omsorgstjeneste, fribeløp og egenandeler på sykehjem

Dag/nattopphold, pr dag/natt kr. 110. Betalingssatsen for dag-/nattopphold dekker også mat og reiseutgifter til og fra. 
Merknad: Jf. Prop. 1 S (2023-2024) kap 761 Omsorgstjeneste, fribeløp og egenandeler på sykehjem. Egenbetaling for tildelt dag‐/nattopphold ved kommunalmedisinsk senter fastsettes uavhengig av inntekt.

Tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater

Jf. Tobakksskadeloven §§ 7 og 10, og tobakkssalgsforskriften § 24.

Årlig tilsynsavgift fra faste salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker: kr 2 220

Årlig tilsynsavgift fra midlertidige salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker: kr 1 380

Tomtepris

(Jf. artene 3670, virksomhetsområde 11, tjeneste 3150)

Grunnpris for tomt inntil 600 m2kr. 700 000
Tillegg pr m2 utover 600 m2kr 275 

I tillegg kommer oppmålingsgebyr, tinglysning av skjøte, 2,5 %dokumentavgift og kr 500 til fellesareal.

Ordfører og kommunedirektør er gitt fullmakt til å fastsette reduksjon/påslag med inntil 50 % for den enkelte tomt etter tomtens beskaffenhet, og gi en reduksjon på 10 % pr. år (inntil 50 %) av tomteprisen etter at tomta har ligget usolgt i mer enn 5 år, jf. f.sak 255/2006.

Trygghetsalarmer

(Jf. Art 1600, virksomhetsområde 40 og tjeneste 2544)

Trygghetsalarm hjemmeboende: Månedlig avgift kr. 299

 

Tvungen tømming av septiktank

(Jf. artene 1640, virksomhetsområde 62, tjeneste 3540)
Lovhjemmel: Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker mv., vedtatt av Ringsaker kommunestyre 18. april 2007.

Årlig fastavgift for tømming av slamavskillere i bygda og i fjellet , per enhet per år kr. 715
Tømming av septiktank er tvungen.

Tømming av slamavskiller i bygda, per m3 kr. 430

Tømming av slamavskiller i fjellet, per m3 kr. 535

Årlig fastavgift for tømming av tette tanker i bygda og fjellet, per enhet per år kr. 715
Tømming av septiktank er tvungen.

Tømming av tett tank i bygda, per m3 kr. 266

Tømming av tett tank i fjellet per m3 kr. 370

Årlig fastavgift for tømming av minirenseanlegg, per år per minirenseanlegg kr. 995
Tømming av septiktank er tvungen.

Tømming av minirenseanlegg, per m3 kr. 430

Tømming av slamsikringsskum i minirenseanlegg, per m3 kr. 430

Fremmøte uten tømming i bygda, som skyldes forhold hos abonnenten kr. 664
Det er viktig at abonnentene forbereder og klargjør anleggene for tømming. Fra 2024 må abonnentene betale for frammøte hvis tanken ikke kan tømmes når dette skyldes forhold hos abonnenten.

Fremmøte uten tømming i fjellet, som skyldes forhold hos abonnenten kr. 929
Det er viktig at abonnentene forbereder og klargjør anleggene for tømming. Fra 2024 må abonnentene betale for frammøte hvis tanken ikke kan tømmes når dette skyldes forhold hos abonnenten.

Utleie av maskiner fra teknisk drift

(Jf. artene 1650 og 1654, virksomhetsområde 62, tjeneste 3330 og 3350)

Når det passer for kommunens drift, kan maskiner med fører leies ut. Ved utleie av maskiner/biler er drivstoffet inkl. i time/km-prisen. I tillegg kommer 25 % mva.

Traktorgraver, per time: kr 646
Traktor stor, per time: kr 547
Traktor liten, per time: kr 415
- Henger, per time: kr 124
- Kost, per time: kr 142
Gravemaskin, per time: kr 919
Minigraver, per døgn: kr 2 989
Spylebil Scania Vabis, per time: kr 1 204
Lastebil, per time: kr 664
Liten lastebil, per time: kr 496
Feiemaskin, per time: kr 1 092
Tineutstyr, per time: kr 278
Asfaltskjæremaskin, per meter: kr 160
Vegmerkemaskin, per meter: kr 49
Varebil inntil 100 km, per døgn: kr 1 495
Beltevogn fastpris per døgn kr. 1 836 Fastpris + tillegg pr. time
Beltevogn uten utstyr - tillegg per time kr. 572 Fastpris + tillegg pr. time
Beltevogn med utstyr - tillegg per time kr. 1 149 Fastpris + tillegg pr. time
Wille redskapsbærer kr 415
Førerpris
- i arbeidstid, per time: kr 563

Påslag pga. overtid i henhold til hovedtariffavtale

Utleie av skolelokaler

(Jf. Art 1632, virksomhetsområde 30 og tjeneste 2020)

Utleie av skolelokaler til lag og foreninger med tilknytning til Ringsaker kommune er gratis.
Organisasjoner som får støtte via Lov om voksenopplæring § 21, har rett til gratis lokaler.

Utleie av skolelokaler til andre leietakere

Klasserom pr time, dagtid: kr 182
Klasserom pr kveld: kr 354
Kantine pr kveld: kr 549
Gymsal pr time dagtid: kr 365
Gymsal pr kveld: kr 549

For overnatting i skolens lokaler gjelder følgende satser

Klasserom (og øvrige rom) pr natt: kr 365
Gymsal pr natt: kr 915
I tillegg pr person som overnatter: kr 33
Tilleggsgebyr renhold, minstebeløp: kr 915
Det er faktisk kostnad for renholdet som skal dekkes dersom faktisk kostnad er høyere enn minimumsbeløpet.

Rådmannen kan i særlige tilfeller innvilge nedsatt eller gratis leie.

Utleie av torg

(Jf. art 1625, virksomhetsområde 62, tjeneste 3350)

Utleie av torg/gågate i Moelv og Brumunddal

Utleie av plass pr dag: kr 111
Utleie av plass pr uke: kr 487
Utleie av plass pr måned: kr 1 870
Utleie av plass 3 måneder: kr 3 738
Utleie av fast ukedag, forutsetter månedsleie: kr 96
Tillegg for strøm pr dag: kr 57

Vann

Forbruksgebyr vann og avløp fastsettes etter faktisk målt vannforbruk. Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.

(Jf. artene 1640 og 1641, virksomhetsområde 62, tjeneste 3450 og 3451)
Lovhjemmel: Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, jf. f.sak 95/2022

25 % mva er inkludert i prisene. 

Abonnementsgebyr, per bo-/hytte-/næringsenhet kr. 3 888

Forbruksgebyr, per m3 kr. 35,16

Tilknytningsavgift for hytter og boliger, per boenhet kr 63 750
Sats er uavhengig av størrelse.

Tilknytningsavgift næring-, kombinasjon- og landbruksbygg kategori 1 (0-32 mm), per enhet kr. 63 750
Kategori avgjøres ut fra dimensjon på stikkledningen. For kombinasjonsbygg betales også gebyr pr boenhet.

Tilknytningsavgift næring-, kombinasjon- og landbruksbygg kategori 2 (33-40 mm), per enhet kr. 91 175
Kategori avgjøres ut fra dimensjon på stikkledningen. For kombinasjonsbygg betales også gebyr pr boenhet.

Tilknytningsavgift næring-,kombinasjon- og landbruksbygg kategori 3 (41-63 mm), per enhet kr. 182 350
Kategori avgjøres ut fra dimensjon på stikkledningen. For kombinasjonsbygg betales også gebyr pr boenhet.

Tilknytningsavgift næring-, kombinasjon- og landbruksbygg kategori 4 (64-75 mm), per enhet kr 273 525
Kategori avgjøres ut fra dimensjon på stikkledningen. For kombinasjonsbygg betales også gebyr pr boenhet.

Tilknytningsavgift næring-, kombinasjon- og landbruksbygg kategori 5 (76-110 mm), per enhet kr. 455 875
Kategori avgjøres ut fra dimensjon på stikkledningen. For kombinasjonsbygg betales også gebyr pr boenhet.

Tilknytningsavgift næring-, kombinasjon- og landbruksbygg kategori 6 (over 110 mm), per enhet kr. 683 813
Kategori avgjøres ut fra dimensjon på stikkledningen. For kombinasjonsbygg betales også gebyr pr boenhet.

Salg av vannmålere mv., per stk. kr. 1 448
Hovedvannmåler er ved tilknytning gratis. Betaling kreves for hagevanningsmålere, bimålere og for istykkerfrosne (ødelagte) målere.

Avlesningsgebyr kr. 1 015
Kreves i de tilfeller det ikke er lest av vannmåler tre år på rad

Kontroll av vannmålere kr 3 570
I de tilfeller huseier forlanger at vannmåler sendes inn for kontroll, og det ikke dokumenteres feil ved denne.

 

Vedhogst i kommunens skog

(Jf. art 1650, virksomhetsområde 61, tjeneste 3200)

Avtale om tildeling av teig for vedhogst: kr 565

Økonomisk sosialhjelp

Reglement om normering av økonomisk stønad mv. etter Lov om sosiale tjenester i Nav, gjeldende fra 1.1.2023

1. Definisjoner/vilkår

1.1

Økonomisk stønad skal bare innvilges etter at andre muligheter for å gjøre søkeren i stand til å klare seg selv er undersøkt og vurdert, jf. lov om sosiale tjenester i NAV§ 18. Andre muligheter kan for eksempel være å ta arbeid, søke trygdeytelser, realisere formue eller leve av oppsparte midler. Søknad om økonomisk stønad kan avslås med henvisning til andre muligheter. Det kan stilles vilkår om at søker utnytter andre muligheter, jf. lov om sosiale tjenester i NAV § 20.

1.2

Beregning av økonomisk stønad tar utgangspunkt i veiledende stønadssatser, jf. pkt. 2.1. Stønaden kan fastsettes lavere enn satsene, f.eks. der det er behov for kortvarig hjelp eller når andre grunner tilsier at lavere stønad er tilstrekkelig.

1.3

Ved beregning av stønad skal alle inntekter trekkes fra. Med inntekter menes: Arbeidsinntekt, trygder, barnebidrag, bostøtte, kontantstøtte, stipend, framleieinntekter, tilbakebetalte skattepenger, introduksjonsstønad, naturalytelser og evt. andre inntekter. Grunn- og hjelpestønad regnes ikke som inntekt med mindre de faktiske utgiftene inngår i beregning av stønadsbehovet. Hjelpestønad kan regnes som inntekt dersom den kompenserer for bortfall av inntekt.

1.4

Veiledende sosialhjelpssats til livsopphold er ment å dekke: Mat, klær, telefon, bredbånd, aviser, tv-lisens, tv- abonnement, avbetalingskontrakter, reiseutgifter og andre daglige utgifter.

1.5

Det er fastsatt veiledende satser for boutgifter pkt. 2.3. Satsene er beregnet etter gjengs husleie i Ringsaker kommune. Med boutgifter menes; Husleie, renter og avdrag på boliglån, strøm, oppvarming, innbo- og husforsikringer, kommunale avgifter og evt. andre helt nødvendige løpende utgifter.

1.6

Ved behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp kreves det at alle økonomiske opplysninger om inntekter og utgifter dokumenteres, jf. lov om sosiale tjenester i NAV § 43.

1.7

Ved utbetaling av økonomisk sosialhjelp skal det så langt det er mulig sikres at hjelpen går til fastsatt formål.

1.8

Ved vurdering av økonomisk sosialhjelp skal det vurderes om hjelpen skal gis som lån, bidrag eller garanti for lån, jf. lov om sosiale tjenester i NAV§ 21. Avdrag på boliglån skal som hovedregel gis som lån og sikres med pant i boligen.

1.9

Ektefeller vurderes sammen ved søknad om økonomisk stønad. For samboere foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det beregnes barnetillegg når barnet bor fast hos søkeren. Det kan søkes stønad til livsoppholdsutgifter i forbindelse med samværsordning, jf. pkt. 2.2. Samværsavtale må dokumenteres.

2. Stønadssatser

Ringsaker kommunes satser for økonomisk sosialhjelp skal til enhver tid følge nivået for statens veiledende satser. Barnetillegg reduseres fra og med det 4. barnet, men dette vurderes ut i fra hensyn til den enkelte familie og barnas alder.

2.1 Livsopphold – veiledende satser pr mnd.

Enslige kr 7 550
Hjemmeboende 18 – 24 år kr 4 950
Hjemmeboende 25 år + kr 5 285 (70% av enslig)
Personer i bofellesskap kr 6 350
Ektepar/samboere kr 12 600​

2.2 Livsopphold barnetillegg – veiledende satser pr mnd.

0 - 5 år kr 3 700
6 - 10 år kr 3 800
11 - 17 år kr 4 950

Fra og med det 4. barnet reduseres barnetillegget til kr 1.500 pr. barn pr. mnd.

2.3 Botilskudd - veiledende satser pr mnd.

Før innvilgelse av stønad til boutgifter skal det sikres at Husbankens støtteordning utnyttes.
Hjemmeboende: kr 500. (Skal dekke merutgifter til strøm, vann etc.

Husleie (inkl. kommunale avgifter):
Hybel kr 6 000​
Leilighet 2 roms kr 8 500​
Leilighet 3 roms kr 10 000
Leilighet 4 roms kr 12 000
Leilighet 5 roms kr 14 000

Utgifter til strøm, oppvarming og innboforsikring kommer i tillegg.

2.4 Depositumsgaranti

Det kan stilles garanti for depositum for leieforholdet med inntil 3 måneders husleie.

2.5 Botilskudd og livsopphold i særlige tilfeller

Det kan i særlige tilfeller innvilges stønad utover veiledende satser i pkt. 2.1, 2.2 eller 2.3 etter en
skjønnsmessig vurdering. Skjønnet skal bl.a. bygge på:

 • Om det er mulig å skaffe rimeligere bolig
 • Om det vil være åpenbart urimelig å kreve bytte av bolig
 • Om søkeren har spesielle behov ut fra helsemessige og/eller sosiale forhold

2.6 Utgifter til inntekts ervervelse

Faktiske utgifter til inntekts ervervelse, slik som for eksempel arbeidsreise, kan helt eller delvis ytes i
tillegg til ytelsene i 2.1 og 2.2.

2.7 Stønad til barnehage og skolefritidsordning

Det kan ytes stønad til faktiske utgifter til barnehage og skolefritidsordning når det er nødvendig med barnepass pga. arbeid eller utdanning. Det kan også være tilfeller der hensynet til barnets behov tilsier 
at slike utgifter dekkes. Stønad til barnetilsyn fra Folketrygden inntektsberegnes. Kommunal ordning knyttet til redusert foreldrebetaling skal benyttes før sosialhjelp vurderes.

2.8 Julebidrag

I forbindelse med jul og iid kan det ytes tilleggsstønad tilsvarende livsoppholdssats for en uke for den aktuelle husstanden. Dette gjelder for søkere som har levd av sosialhjelp, eller disponert tilsvarende
eller lavere enn livsoppholdssats siste 3 måneder.

Stønad innvilges etter søknad fra bruker om stønad til dette formål. Dette for å sikre at alle brukere får like muligheter. Det vektlegges også at det skal gjøres en konkret og individuell vurdering av søkers
behov for stønad på søknadstidspunkt. Veileder har en opplysningsplikt dersom man ser at det er brukere som fyller vilkårene for stønad. Ved søknad om stønad til både jul og iid fra samme bruker deles
innvilget stønad i to utbetalinger, en i forbindelse med iid og en i forbindelse med jul. Det ytes kun stønad til en iid.

2.9 Konfirmasjon

Det kan innvilges stønad til konfirmasjon med inntil kr. 4.500,- for barn som søker har den daglige omsorgen for. Dette gjelder for søkere som lever av sosialhjelp eller disponerer tilsvarende eller lavere
enn sosialhjelpssats.

2.10 Stønad til ferie

Det kan innvilges stønad til sommerferie tilsvarende en ukes livsopphold for den aktuelle husstanden. Dette gjelder for søkere som har levd av sosialhjelp eller disponert tilsvarende eller lavere enn
livsoppholdssats siste 3 måneder. Stønaden utbetales i juni.

Stønad innvilges etter søknad fra bruker om stønad til dette formål. Dette for å sikre at alle brukere får like muligheter. Det vektlegges også at det skal gjøres en konkret og individuell vurdering av søkers
behov for stønad på søknadstidspunkt. Veileder har en opplysningsplikt dersom man ser at det er brukere som fyller vilkårene for stønad.

2.11 Introduksjonsstønad

Introduksjonsstønad utbetales i henhold til lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere av 4. juli 2003 nr 80. Stønaden utgjør 2G. For hjemmeboende ungdom er stønaden 2/3 av 2G.

2.12 Kvalifiseringsstønad

Kvalifiseringsstønad utbetales i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV §§ 29-40. For ungdom i egen bolig og personer over 25 år utgjør stønaden 2G. For hjemmeboende ungdom er stønaden 2/3 av 2G.

2.13 Aktivitetsplikt

Fra 1.1.2017 har Stortinget vedtatt å innføre aktivitetsplikt for unge mottakere (18-30 år) av økonomisk sosialhjelp. Sosiale tjenester stiller vilkår om aktivitet for mottakere av sosialhjelp. Ved fravær fra
aktiviteten blir sosialhjelpen avkortet i samsvar med fraværet. Det gjøres alltid en konkret og individuell vurdering om reduksjon av stønad er forsvarlig i den enkeltes situasjon

3. Helse- og behandlingsutgifter mv.

3.1 Diverse ytelser

Det kan ytes hjelp til nødvendig tannbehandling, lege, medisiner, fysikalsk behandling, psykologbehandling, briller og andre helsetiltak. Ved tannbehandling skal det innhentes behandlings- og prisoverslag fra tannlegen. Den offentlige tannhelsetjenesten bør vurdere behandlingsforslaget og komme med anbefaling. Rimeligste funksjonelle løsning skal velges. Om egenandel se pkt. 3.2. 

3.2 Egenandeler

Det skal i hvert enkelt tilfelle vurderes om det bør fastsettes en egenandel for stønad etter pkt. 3.1.

4. Etablering i egen bolig

Personer som etableres i egen bolig kan ytes stønad til nødvendig innbo. Det legges til grunn en nøktern standard. Hvitevarer og møbler forutsettes i stor grad kjøpt brukt. Søknad om etablering vurderes
individuelt og det legges vekt på husstandens behov, antatt varighet av stønadsbehovet og tidligere innvilget stønad til samme formål.

5. Engangsstønad ved nedkomst

Engangsstønad ved nedkomst regnes som vanlig inntekt. Det fastsettes et fribeløp på kr 14.000 som forutsettes brukt til klær og utstyr til barnet.

6. Arbeid/kvalifisering/rehabilitering

Det kan ytes stønad til nødvendige utgifter i forbindelse med oppstart i arbeid, oppstart i arbeidsmarkedstiltak, skolegang, medisinsk behandling og/eller andre tiltak som på kort eller lang sikt kan gjøre søkeren selvhjulpen. Det forutsettes at andre ordninger er utprøvd i forkant.

7. Ytelser etter lov om sosiale tjenester i NAV § 19 Stønad i særlige tilfeller

Ved vurdering etter § 19 skal det særlig legges vekt på at eventuell stønad kan bidra til overvinne en vanskelig livssituasjon og gjøre søkeren selvhjulpen. Barns situasjon skal særlig vektlegges.

8. Lån og garanti for lån

I henhold til videredelegering fra rådmannen er NAV-leder gitt fullmakt til å innvilge lån og gi garanti for lån inntil kr 100.000.

9. Behandling av rusmisbrukere

RE - Psykisk helse og rustjenester har ansvar for vurdering av behandling av rusmisbrukere etter Lov om helse og omsorgstjenesteloven.

Etter Lov om sosiale tjenester i NAV kan det ytes nødvendig stønad til behandling av rusmisbrukere som:

 • Hjelp til klær, utstyr, medisiner og andre nødvendige utgifter for personer i institusjon eller LARprogram.
 • Lommepenger under institusjonsopphold.

10. Rapportering /kontroll

Hvert tertial skal det legges fram egen rapport som viser økonomisk utvikling, nødvendige klientdata og andre opplysninger som viser utviklingen.
Dersom særlige forhold tilsier det, skal kommunestyret orienteres slik at eventuelle tiltak kan vurderes.