Asplan Viak AS varsler på vegne av Hatterud Eiendom AS oppstart at privat forslag til detajreguleringsplan. Døgnhvileplassen foreslås plassert på eiendommen Russland (Rudsland), vest for E6-krysset på Rudshøgda, inntil E6  og inntil næringsområdet på Rudshøgda, men adkomst gjennom næringsområdet. 

Foruten areal til døgnhvileplass, omfatter planområdet hoveddelen av eiendommen Russland inkludert jordbruksarealer, Prestvegens trasé over eiendommen og tunet på Russland. Hensikten med dette er å avklare landbruks- og kulturlandskapshensyn. Planområdet omfatter også adkomstveg gjennom næringsområder samt regulert parkeringsplass VP3.

Planområdets plassering og avgrensing samt dokumenter i saken kan sees på arealplaner.no

Spørsmål og innspill til planarbeidet sendes skriftlig til Asplan Viak AS v/Geir Egilsson innen 25. juni 2021.