Planen viser en løsning der E6 fortsatt går i bru over Storgata som i dag. Eksisterende bru beholdes og det bygges ny bru parallelt med denne, sør for dagens bru. Det blir et toplanskryss med fire ramper, to avkjøringsramper og en påkjøringsrampe vest for Storgata og en øst for Storgata. I vest tilpasses E6 til den nye Mjøsbrua. Det bygges to rundkjøringer i Storgata, en på hver side av E6. Det blir bussholdeplasser i hver retning både på E6 og i Storgata

Av trafikksikkerhetshensyn blir det endringer på avkjørselsforhold langs nordsiden av Storgata, innenfor planområdet. Det blir påbud om å svinge til høyre og det etableres fysisk midtdeler mellom rundkjøringene. Enkelte boliger langs Storgata får også endret adkomst.

Gang- og sykkelveg langs østsiden av Storgata endres til en 5 meter bred løsning som er planlagt bygd med adskilte felt for gående og syklende.

Plandokumentene kan ses i Plandialog. Ved eventuell klage, oppfordres det til at klagen sendes inn via funksjonen «Gi tilbakemelding» i plandialog. Klage kan også sendes til kommunen i  e-post eller brev. Siste frist for klage er 7. januar 2018. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven må sendes kommunen innen 3 år fra vedtaksdato.