Varslingsbrevet med nærmere beskrivelse kan ses her PDF document ODT document .

Kartutsnitt som viser utvidet planområde, rød linje viser opprinnelig varslet planområde og blå viser utvidet planområde, kart 1 og kart 2 .

Plandokumentene kan ses på kommunens nettsider i Plandialog.

Lenke til opprinnelig varsel om planoppstart.

Dersom det er spørsmål til reguleringsarbeidet kontakt saksbehandler Tina M Østby, epost tmo@ringsaker.kommune.no eller telefon 940 10 527.

Innspill til planarbeidet kan gis i Plandialog via funksjonen «Gi tilbakemelding» eller sendes til Ringsaker kommune, planseksjonen, Boks 13, 2381 Brumunddal eller til postmottak@ringsaker.kommune.no innen 19.3.2021, med henvisning til arkivsak 20/7223.