Kommunens roller og oppgaver

Lokaldemokratiet har stor innflytelse på rammevilkårene for en god og tydelig folkehelsepolitikk. Viktige deler av folkehelsearbeidet handler om å mobilisere innbyggere og nærmiljøer til å ta ansvar for egne liv og handlinger. 

Kommunen er både en tjenesteyter og en viktig samfunnsutviklingsaktør. Kommunens virksomhet gir et naturlig utgangspunkt for å være pådriver og mobilisere til nye partnerskap/forpliktende samarbeid på tvers av både offentlige tjenester, frivillig sektor og lokalt næringsliv. I samarbeid på tvers skapes nye handlingsrom og muligheter for å løse folkehelseutfordringer. 

Kommunen kan i stor grad påvirke hvordan lokalmiljøene utformes. Lokal arealplanlegging, by- og tettstedsutvikling, trafikksikkerhetsarbeid, universell utforming og gode møteplasser er stikkord for kommunens fysiske og miljørettede folkehelsearbeid. 

Kommunen skal fremme folkehelse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold.

Systematisk folkehelsearbeid

Folkehelseloven legger opp til en systematisk arbeidsform som innebærer oversikt over folkehelsesituasjonen, planforankring av mål, samt tiltak og evaluering av kommunens folkehelsearbeid på lang og kort sikt.

Folkehelseutfordringer og tiltak i Ringsaker

 

Frafall i videregående opplæring

Ringsaker kommune har iverksatt flere tiltak for å legge til rette for at flest mulig skal få muligheter til å fullføre utdanning og få arbeid, ikke minst et omfattende og systematisk arbeid for økt læringsutbytte i grunnskolen. De senere årene er det stadig flere elever i Ringsaker som fullfører og består videregående opplæring, men frafallet er fortsatt for stort, og en anser dette som en av de store folkehelseutfordringene i kommunen.

Fysisk helse

Ringsaker ser ut til å ha større utfordringer knyttet til livsstilssykdommer en landet for øvrig. Det er gode muligheter for et aktivt liv i Ringsaker, og det er mange ulike tilbud knyttet til fysisk aktivitet, men det er en for stor andel av befolkningen som er for lite fysisk aktive. 

Psykisk helse

Det er ikke tilgjengelig statistikk for den psykiske helsetilstanden i befolkningen totalt sett, men Ungdata-undersøkelsen sier noe om utfordringer hos ungdom. I tillegg er det kjent at en stor del av sykefraværet nasjonalt kan relateres til psykiske plager. En står også overfor en utfordring knyttet til det å finne sin plass i samfunnet hos et stadig økende antall flyktninger som kommer til kommunen i årene framover.

(Kilde: Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2016,  k. sak 14/2016)