Forslagsstiller er Veldre Almenning. Planutvalget har vedtatt at planforslaget skal ut på offentlig ettersyn. Planforslaget legger vekt på å utvikle et nytt hyttefelt med økologiske prinsipper med reduserte terrenginngrep.Hyttene skal bygges på påler over to etasjer og tilpasses stedelig grunn- og terrengforhold. I tråd med prosjektets økologiske prinsipper skal det være redusert forbruk av strøm og vann. Vann skal bæres inn fra vannposter som er plassert rundt på hyttefeltet. Det legges opp til at hyttene i stor grad skal være selvforsynt med strøm ved bruk av solcellepaneler. 

Det skal være felles bilparkering for hele hytteområdet som ligger avskjermet fra hyttene.

Plandokumentene kan sees i sin helhet på arealplaner.no 
Tilbakemelding kan gis via funksjonen 'GI TILBAKEMELDING' eller postmottak@ringsaker.kommune.no

Ved spørsmål ta konakt med saksbehandler på e- post: fier@ringsaker.kommune.no eller tlf: 94010506