Formålet med reguleringsplanen er utbygging av sykkelveg med fortau og gang- og sykkelveg på strekningen Skogvegen – Pinnerudvegen. Eksisterende fortau er nedslitt og det er lav eller ingen kantsteinshøyde mot kjørebanen. Tiltaket er oppført i handlingsprogrammet for fylkesveger med planlagt oppstart i 2021/22. 

Fra Skogvegen til Jensstuvegen går tiltaket på vestsiden av Storgata og reguleres som gang- og sykkelveg med bredde på 2,5 til 3,5 m. Ved Jensstuvegen blir krysningspunkt av Storgata oppgradert før tiltaket fortsetter videre på østsiden av Storgata til Pinnerudvegen. Det blir her regulert med profil 2,5 m sykkelveg og 1,75 m fortau. Rabatten mot kjørebane har bredde på 1,5 til 1,75 m, mens det på få partier der det er god plass/ubebygde områder er lagt inn 3 m bred rabatt for å få plass til trerekker. Forbi siste eiendommen mot Pinnerudvegen er profilet redusert til ordinær gang- og sykkelveg med 3 m bredde, og rabatt 1,5 m mot kjørebane av hensyn til berørt eiendom. 

Eksisterende bussholdeplasser ved Jensstuvegen og Kilde skole bygges om til kantsteinstopp hvor bussene stopper i kjørebanen. Dette gir mindre inngrep i vegens sidearealer sammenlignet med vanlig busslomme med tilhørende venteareal. Løsningen er avklart med kollektivselskapet Innlandstrafikk, og er en ofte valgt løsning i tettbygde strøk. 

Ut fra trafikksikkerhetshensyn, målsetting om avkjørselssanering  og ønske om færrest mulig krysninger av gang- og sykkelvegen, er det foreslått at flere avkjørsler stenges eller slås sammen. 

Nytt belysningsanlegg skal plasseres i rabatten mellom kjørevegen og sykkelvegen. Anlegg for overvannshåndtering skal etableres samtidig med at Ringsaker kommune legger nye vann- og avløpsledninger på strekningen Moelv sentrum til Dehlienga. Innlandet fylkeskommune har dialog med Eidsiva Bioenergi om samtidig utbygging av fjernvarme, eventuelt tilrettelegging for dette. 

For fullstendig informasjon og innsyn i plandokumenter, se Arealplaner.no, der en finner plankart, bestemmelser, beskrivelse, saksframlegg, vedtak og andre plandokumenter.
Kommunestyrets vedtak kan påklages. Klagefrist 31. mai 2021.

Eventuell klage må angi hvilket vedtak som påklages og hvilke endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes. Klager kan be om at vedtaket som er gjort, ikke må tillates iverksatt før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Eventuell klage kan sendes i e-post til postmottak@ringsaker.kommune.no eller brev til Ringsaker kommune, postboks 113, 2318 Brumunddal. 

Eventuelle klager vil bli behandlet politisk i planutvalget. Dersom utvalget ikke finner grunn for å omgjøre vedtaket, vil kommunen oversende klagen til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.