Hovedtrekk i reguleringsplanen. Strekningen har over flere år vært belastet med ulykker, spesielt utforkjøringer. Det har vært gjennomført trafikksikkerhetsinspeksjon av strekningen og det er regulert ulike tiltak for å få ned ulykkene samt redusere konsekvensene av dem. Tiltakene er i all hovedsak siktforbedrende tiltak og sideterrengstiltak/rekkverk. En viktig del av planarbeidet har vært å innlemme tilstrekkelig arealer langs fv. 216 (Åsmarkvegen), slik at trafikksikkerhetstiltakene kan gjennomføres.
 
Det skal gjøres følgende tiltak:
· Gjennomføre trafikksikkerhetstiltak for å bedre sikten i krysset fv. 216/228, Kvernstukrysset.
· Gjennomføre tiltak for å redusere skadeomfang ved utforkjøring på fv. 228 (Tandeskogvegen) fra NAF banen til Kvernstubrua og fv. 216 fra Kvernstubrua til Næroset bru.
· Etablere busslomme for sørgående busser på fv. 216 sør for Kvernstubrua.
· Regulert eksisterende privat turveg “Helsevegen” som går langs fv. 216 for å sikre arealbruken, og fylkeskommunens midler som er bevilget i prosjektet.
· Innløsning av låve som står svært nærme fv. 228 (Tandeskogvegen), rett nord for NAF banen.
 
For fullstendig informasjon og innsyn i plandokumenter, se Arealplaner.no, der en finner plankart, bestemmelser, beskrivelse, saksframlegg, vedtak og andre plandokumenter.
 
Kommunestyrets vedtak kan påklages. Klagefrist 31. mai 2021.
 
Eventuell klage må angi hvilket vedtak som påklages og hvilke endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes. Klager kan be om at vedtaket som er gjort, ikke må tillates iverksatt før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Eventuell klage kan sendes i e-post til postmottak@ringsaker.kommune.no eller brev til Ringsaker kommune, postboks 113, 2318 Brumunddal.
 
Eventuelle klager vil bli behandlet politisk i planutvalget. Dersom utvalget ikke finner grunn for å omgjøre vedtaket, vil kommunen oversende klagen til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.