Det vil gå ut informasjon fra hver enkelt skole til de foresatte om når elevene skal komme på skolen, og hvilke rutiner og retningslinjer som gjelder ved gjenåpningen.

– Jeg er glad for at elevene nå får komme tilbake til skolene sine, og alle skolelederne jobber nå med å tilrettelegge for å kunne ønske 5.-10. trinn velkommen neste uke. Samtidig skal vi ivareta smittevernhensynet for både elever og ansatte. Den reviderte veilederen om smittevern gir oss føringer om hvordan vi kan ivareta smittevernet godt. Vi ser på hvordan dette kan organiseres best mulig ut fra de lokale forholdene ved hver enkelt skole, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.

Smittevernfaglig forsvarlig

Det er flere faktorer som spiller inn på hvordan skolene løser gjenåpningen. Ulike størrelser på skoler, ulik størrelse på klasserom, ulike uteområder, avstand for elevene til skolen - alle disse faktorene vurderes opp mot kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

– Elevene på 1.-4. trinn skal fortsatt ha fulltidsundervisning, men hvordan skoledagen blir for elevene på mellomtrinnet og ungdomstrinnet vil variere. For noen vil det bli en kombinasjon av undervisning på skolen og fjernundervisning, mens andre vil ha all undervisning på skolen, sier Thorsrud.