Strandsagvegen skal bygges om til ny hovedatkomst til Brumunddal som del av E6-prosjektet. Da reguleringsplanen for E6 ble endret var utfordringene ved adkomstforholdene til Tine sitt anlegg et tema og det ble drøftet hvordan dette kunne løses. Strandsagvegen må senkes i forhold til dagens nivå for å få tilstrekkelig frihøyde under jernbanen, noe som medfører at adkomsten til Tine blir brattere, samtidig som det er begrenset med manøvreringsareal for større kjøretøy inne på Tine sitt område. Særlig på vinterstid kan det bli utfordringer med større kjøretøy som kommer fra E6, som blir stående å vente på venstresving ved mye trafikk og som skal få fart for å komme opp bakken. Adkomsten ble ikke løst i E6-planen, og det ble forutsatt at det skulle tas en endring på reguelringsplanen for Granerud del IV. På bakgrunn av dette fremmes derfor nå forslag til reguleringsendring av denne planen.

Hele Tine sitt anlegg får adkomst fra Ringsakervegen, og det planlegges bygd en ny internveg for å knytte områdene sammen. I tillegg er det planlagt at det skal etableres en ny avkjøring (enveiskjørt) fra Strandsagvegen, slik at trafikken som kommer fra E6 kan kjøre opp Strandsagvegen til rundkjøringen Strandsagvegen/Ringsakervegen, for så å kjøre Strandsagvegen sørover igjen og ta av inn på Tine sitt område. Reguleringsplanen for E6 sier at når denne adkomsten etableres, skal dagens adkomst lenger sør i Strandsagvegen stenges.

Plandokumentene kan ses på kommunens nettsider i Plandialog. Innspill til planarbeidet kan gis i Plandialog via funksjonen «Gi tilbakemelding» eller sendes skriftlig til Ringsaker kommune, planseksjonen, Boks 13, 2381 Brumunddal eller til postmottak@ringsaker.kommune.no innen 7. september 2018.

Dersom det er spørsmål til reguleringsarbeidet kontakt saksbehandler, epost tmo@ringsaker.kommune.no eller telefon 62 33 51 54