Det legges til rette for innendørs og utendørs lagring av ca. 400 båter. Planen åpner for etablering av to nye lagerbygg med størrelse 20 x 50 m. Det er tillatt med verksted, samt salgsareal på inntil 50 m² knyttet til virksomheten.
 
I forbindelse med etableringen av massemottaket ble det anlagt en driftsveg ned til Mjøsa som skulle benyttes i forbindelse med anleggelse av turveg langs Mjøsa. Vegen videreført som veg til ny båtslipp og flytebrygge, noe som muliggjør henting og utsetting av båter direkte på Mjøsa. Det er planlagt å bruke traktor med henger til dette. Veg og båtslipp vil kun bli brukt i næringsøyemed, og vil ikke være åpen for privatpersoner. Flytebryggen har plass til midlertidig fortøyning av 1-4 båter avhengig av størrelse.
 
Tunet på eiendommen og skogarealene mellom nytt areal for båtlager og Mjøsa skal videreføres som i dag og regulert til landbruksformål. Resterende arealer tilhørende landbrukseiendommen videreføres som LNF-område og omfattes ikke av planforslaget. Dette omfatter det alt vesentligste av den dyrka marka.
 
Av hensyn til å bedre trafikksikkerhet og forholdene for våningshuset på landbrukseiendommen er det anlagt ny adkomstveg til næringsvirksomheten utenom tunet. Vegen ble etablert i forbindelse med anleggelse av massemottaket og legger beslag på om lag 0,5 daa av et mindre jorde i tilknytning til tunet.
 
Mellom nytt båtlager og Mjøsa er det et mindre skogområde som er registrert som dyrkbart. Området reguleres til skogbruk og det tillates kun plukkhogst innenfor området så lenge det er båtlager på området, dette for å skjerme mot innsyn fra Mjøsa. Som skjerming mot E6 er det stilt rekkefølgekrav om etalering av en 10 m bred vegetasjonsskjerm.
 
For fullstendig informasjon og innsyn i plandokumenter, se Planinnsyn, der en finner plankart, bestemmelser, beskrivelse, saksframlegg, vedtak og andre plandokumenter.
 
Kommunestyrets vedtak kan påklages. Klagefrist er satt til 15. mars 2021.

Eventuell klage må angi hvilket vedtak som påklages og hvilke endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes. Klager kan be om at vedtaket som er gjort, ikke må tillates iverksatt før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Ved eventuell klage oppfordres det til  å sende inne klage med funksjonen «Gi tilbakemelding» i Planinnsyn. Klage kan også sendes i e-post eller brev til Ringsaker kommune.

Eventuelle klager vil bli behandlet politisk i planutvalget. Dersom utvalget ikke finner grunn for å omgjøre vedtaket, vil kommunen oversende klagen til fylkesmannen for endelig avgjørelse.