Helgøya som utvalgt kulturlandskap går nå inn i sitt tredje år, og så langt er tilbakemeldingene gode! Dette gir oss et større handlingsrom for å styrke landbruket på Helgøya:

  •  Sikre verdier knyttet til biologisk mangfold
  •  Sikre verdier knyttet til kulturminner og kulturmiljøer
  •  Sikre langsiktig skjøtsel og drift

Det er mulig å søke midler til tiltak på disse områdene, og det er utarbeidet et elektronisk søknadsskjema som skal benyttes, se

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket/

Landbrukskontoret er behjelpelig i søknadsprosessen.

Kontakt landbrukskontoret v/Gerd L. Solberg mobil 969 42 081 eller epost gls@ringsaker.kommune.no

 

Prinsipper for behandling av søknader om midler 2020

Det er kommunen som er forvaltningsmyndighet og behandler søknader om tiltak. Tiltakene er imidlertid drøftet i arbeidsgruppa For helgøya som utvalgt kulturlandskap. Ei viktig rolle for arbeidsgruppa er å komme fram til prinsipper for prioritering av midler. Arbeidsgruppa gir følgende føringer for de ulike satsingsområdene i 2020:

  • Biologisk mangfold

Inntil 70% tilskudd av godkjente kostnader for skjøtsel av biologisk mangfold. Eksempelvis dammer, strandbeiter og lignende. Skjøtsel av åkerkanter i bredde på min 10 meter.

  • Rydding av åkerkanter.

Det er aktuelt å gi tilskudd pr meter rydda kant, og med mulighet for felles organisering av ryddinga via entreprenør. Inntil 70% tilskudd.

  • Dyr på beite

Dyr på beite er et viktig kulturlandskapselement. Det er ønskelig at beiteressursene utnyttes på Helgøya, og det kan søkes tilskudd til dyr på beite i minst 16 uker, og som tar opp hoved andelen av sitt daglige grovforopptak på innmarksbeite og/eller utmarksbeite. Se definisjon av arealene i gardskart.no. Tilskudd til dyr på beite på inn- og utmark kr 420,- for storfe og hest, og småfe kr 105,-. I søknaden oppgir du hvor mange dyr du planlegger skal beite. Ved utbetaling av tilskudd skal det legges det ved kart over areal som er beitet, og hvor mange dyr som har beitet arealene. Dette tilskuddet kommer i tillegg til det som kan omsøkes gjennom produksjonstilskudd. 

  • Kulturminner

Inntil 60% tilskudd av godkjente kostnader til bygninger. Dette skal være bygninger uten særlig nytteverdi for bruker, som representere noe spesielt, og har et spesielt utrykk. Tilskudd til tak, takrenner og vindskier kan redde mange bygninger og kan omsøkes for å berge bygninger. Andre kulturminner inntil 80% tilskudd av godkjente kostnader eks steingarder.

I enkelte tilfeller kan det gis inntil 100 %.

  • Fellestiltak og formidling

Inntil 100 % dekking av godkjente kostnader i forbindelse med felles tiltak eks fagsamlinger, tilrettelegging for tursti, skilting, utrednings- og planleggingsfase. Egeninnsats godkjennes i hvert enkelt tilfelle.

  • Verdi av egeninnsats

Timeprisen for egeninnsats i de ulike prosjektene settes på samme nivå som for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), kr 350,- for arbeidstimer og kr 800,- for person med traktor.

 

Det vektlegges at fellestiltak ikke skal gi unødige ulemper for grunneier, og at blant annet ferdsel over eiendommen ivaretar grunneier på en god måte. Det er et mål at minst 50 % av tildelingen skal brukes til tiltak som styrker aktiv landbruksdrift i området.