Det foreslås å utvide planområdet for reguleringsplan for Verven-Pardis med 2,9 dekar. Arealet som tas inn i reguleringsplanen ligger i helhet på grunneiendom gnr. 683 bnr. 1 og innenfor reguleringsplan for E6, Tjernli-Botsenden av 19.6.2013. 

Planendringen vil tillate etablering av ny avkjørsel fra den kommunale vegen Strandvegen til parkeringsplassen, tilrettelagt krysningspunkt for fotgjengere, en parkeringsplass med plass til rundt 30 biler og et garasjeanlegg med plass til 32 biler. Garasjeanlegget skal ligge nær E6. Byggeområdet er på det nærmeste 49,5 meter fra senterlinje i nærmeste kjørefelt, og avstand fra byggegrense er på det nærmeste 53,7 meter. 

Alle plandokumenter er tilgjengelig på arealplaner.no. Høringsuttalelser kan sendes fra nettsiden, eller som epost eller brev til Ringsaker kommune.