Kommunen har tett dialog med kommuneoverlegen og følger situasjonen nøye


– Det aller viktigste nå er å begrense antall nærkontakter. Kapasiteten på smittesporingen er helt sprengt, og den eneste måten vi kan klare å holde tritt på er ved at antall nærkontakter hos de som blir smittet reduseres, sier kommuneoverlege Cecilie Blakstad Eikenes. 

 

Kontrollert publikumsinnslipp ved kommunale bygg og enheter

Som følge av utviklingen i spredningen av koronaviruset utvider Ringsaker kommune sine smitteforebyggende tiltak. 
 

Øvrige tiltak – kontrollert publikumsinnslipp

  • Kontrollert publikumsinnslipp på administrasjonsbygget i Brumunddal
  • Kontrollert publikumsinnslipp på kommunebygget og servicesenteret t i Brumunddal
  • Kontrollert publikumsinnslipp på servicesenteret i Moelv
  • Kontrollert publikumsinnslipp ved NAV Ringsaker

Tiltak rettet mot egne ansatte

Kommunen forholder seg til råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i sitt smittevernarbeid. Ansatte som har oppholdt seg i områder med vedvarende smittespredning, og som viser symptomer på sykdom, får beskjed om å holde seg hjemme og kontakte legevakt for testing.

Alle ansatte som har vært i områder med vedvarende smittespredning, og som har nær omgang med pasienter i helse og omsorg, får beskjed om å holde seg hjemme i karantene i 14 dager. I søndre del av kommunen foretas testing av legevakta på Hamar. I nordre del er det legevakta på Lillehammer som står for testingen.

Kommunen anbefaler at flest mulig interne og eksterne møter holdes digitalt. Det anbefales også bruk av hjemmekontor der det er hensiktsmessig. 

Skoler og barnehager

Skoler og barnehager i Ringsaker er åpne, og følger Folkehelseinstituttets trafikklysmodell for nivåinndeling av smitteverntiltak med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene. Modellen er et fleksibelt verktøy som gjør det mulig å planlegge mer langsiktig.

Se trafikklysmodellen for barnehager og skoler hos Utdanningsdirektoratet.

Tiltak ved helse- og omsorgsinstitusjoner

Det legges til rette for at pårørende kan besøke sine kjære på sykehjem i Ringsaker. Ved sykehjemmene er det etablert egne besøksrom, slik at besøk kan skje i kontrollerte former.

– Det er viktig for oss å kunne legge til rette for at våre beboere og deres nærmeste kan møtes, men det er nødvendig å gjøre dette på en måte som sikrer smittevernet. Derfor vil slike besøk måtte skje på egne besøksrom og etter avtale mellom sykehjemmet og de pårørende, sier kommunalsjef Sverre Rudjord.

Fellesarealer stengt

Ved omsorgsboligene vil fellesarealene fortsatt være stengt for besøkende.

– Beboerne kan møtes på fellesarealene i små grupper, men besøk utenfra må skje i de respektive leilighetene, sier Rudjord.

En utvikling i smittesituasjonen i kommunen kan gjøre det nødvending å innføre begrensninger i forhold til besøk i sykehjem.

For sykehjem med påvist smitte gjelder egne besøksrestriksjoner. 

Skjerpet renhold og desinfiseringsroboter

Renhold i Ringsaker kommune har skjerpet rengjøringsrutinene i kommunale bygg der det fortsatt er aktivitet. Spesielt gjelder dette overflaterengjøring.  I tillegg har kommunen flere roboter som kan desinfisere hele rom etter behov. Desinfiseringsrobotene kan bidra til å stoppe smittekjeder ved virusutbrudd på en svært effektiv måte.

 

Teamjobbing forhindrer kryssmitte

I kommunale enheter hvor det fortsatt er aktivitet, er de ansatte delt opp i team som jobber helt separat og uavhengig fra hverandre. Det er ingen fysisk kontakt mellom teamene. Dette er et nødvendig tiltak for å begrense mulig virussmitte mellom ansatte i kommunen. Kommunen har mange ansatte i samfunnskritiske funksjoner, og dette er et viktig tiltak for å sikre at driften av disse skal gå som normalt.

Pandemiplaner

Ringsaker kommune har egne pandemiplaner som blant annet beskriver tiltak for å sikre befolkningen nødvendige helse- og omsorgstjenester i en situasjon med potensielt mange syke og høyt sykefravær. Planene baserer seg på anbefalinger i nasjonale veiledere med lokale tilpasninger. I tillegg har alle enheter utarbeidet egne kontinuitetsplaner med tanke på et mulig sykefravær på opp mot 25 %.

SMS-varsling fra kommunen

Ringsaker kommune kan sende SMS-varsling til sine innbyggere dersom det er behov for å nå ut med informasjon til en større del av befolkningen. Les mer om varslingssystemet her. 

Informasjon på kommunens nettside

Det er opprettet en side for koronavirus under «Krise og beredskap» på ringsaker.kommune.no med informasjon om koronaviruset. Kommunen følger med på råd fra nasjonale myndigheter og oppdaterer i henhold til dette.

Delegert myndighet

Rådmannen har i tilleggssak til kommunestyremøtet 9.3.2020 bedt kommunestyret delegere myndighet til rådmannen til å iverksette smitteverntiltak etter «Lov om vern mot smittsomme sykdommer» § 4-1. Dette for å raskt å kunne vedta forbud mot møter, stenging av virksomheter, stans/begrensning av kommunikasjoner, isolering av personer og pålegg om rengjøring/desinfeksjon/destruering dersom det skulle bli nødvendig med slike tiltak.