Reguleringsplanen legger til rette for at Veldre almenning kan bygge 32 hytter ved Danseråsen. Hyttene skal bygges på påler og og ha maks to etasjer.  Byggeprosjektet skal ha et lite natur- og miljømesig fotavtrykk med kun gangadkomst til hyttene fra felles parkeringsplass. Hyttene skal primært være forsynt med strøm fra solcelleanlegg og ikke ha innlagt vann. I omkringliggende områder skal skogbrukspreget opprettholdes.
     
For mer informasjon og innsyn i plandokumenter, se arealplaner.no der en finner alle sakens dokumenter under fane Planbehandlinger. Kommunestyrets vedtak kan påklages. Klagefrist er 8.november 2021.

Eventuell klage må angi hvilket vedtak som påklages og hvilke endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes. Klager kan be om at vedtaket som er gjort, ikke må tillates iverksatt før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Eventuell klage kan sendes i e-post til postmottak@ringsaker.kommune.no eller brev til Ringsaker kommune, postboks 113, 2318 Brumunddal. 
Eventuelle klager vil bli behandlet politisk i planutvalget. Dersom utvalget ikke finner grunn for å omgjøre vedtaket, vil kommunen oversende klagen til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.
Innløsning eller erstatning. Grunneiere kan i visse tilfeller ha rett til innløsning eller erstatning. Krav om innløsning etter plan- og bygningsloven § 15-2 eller krav om erstatning etter § 15-3 må være framsatt overfor Ringsaker kommune innen 3 år.