Endringen ble vedtatt av planutvalget i møte 13.. oktober 2021. Endringen gjelder foruten tilpasning til bilvirksomheter ( forhandlere med verksteder etc) og areal for utendørs salgsareal også følgende:

  • Endringer og sammenslåinger av byggefelt med tilhørende justering av gatenett
  • Lavere minstekrav til grad av utnytting og justert arealbruksformål for BKB3 og BKB4. 
  • Endringer i gang- og sykkelvegnettet
  • Tilpassinger til E6-anlegget slik det er bygd
  • Mulighet for "pyloner" - frittstående firmaskilt i innkjøringene til virksomhetene
  • Tatt inn en kulturminnemarkering etter anmodning fra fylkeskommunen'
  • Noen mindre justeringer forøvrig. 

Plandokumentene for endringer består av (de viktigste dokumentene): 

Her er lenke til planutvalgets  saksframstilling og vedtak

Her er lenke til planinnsyn på www.arealplaner.no . Her vises gjeldende plankart og bestemmelser med vedtatte endringer. Dokumentene for endringen finnes som "vedtatt mindre endring" under fanen "planbehandlinger" . 

Vedtaket kan påklages. Eventuell klage sende skriftlig til Ringsaker kommune innen 12. november 2021.