Eksisterende vann-, spillvann- og overvannsledninger i Børkesvevegen er gamle og har en del utfordringer, spesielt i forhold til å ta unna overvann. For å sikre trygg vannforsyning og god spillvanns- og overvannshåndtering, skal Ringsaker kommune skifte ut det gamle vann- og avløpsanlegget med nytt anlegg i Børkesvevegen på strekningen vist med rød linje i kartvedlegget. Anleggsarbeidene vil pågå i perioden oktober 2020 og frem til sommeren 2021 med Sparingen AS som utførende entreprenør.

Spørsmål om disse arbeidene kan rettes til prosjektleder Monica Sandvik på tlf. 986 65 111.

Redusert fremkommelighet

Anleggsgjennomføringen vil medføre at fremkommeligheten blir redusert på den til enhver tid berørte strekningen. Adkomstvegen ned til Hempa skole vil bli stengt et par uker fra og med 9. februar. Det vil være mulig å komme inn til skolen som vanlig til skolestart i morgen da stengingen vil skje i 09-tiden. Dette betyr at alle busser nå vil slippe av og ta med elever fra holdeplassen i Narudvegen. Dette gjelder også kjøring til og fra svømming og ev. andre avtaler om henting med buss. Det er skiltet og gjerdet inn trasé for myke trafikanter forbi anleggsområdet til og fra skolen – se vedlegg «skiltplan myke trafikanter». Adkomst/omkjøring for biler/taxi er via Røyslivegen – se vedlegg «Skiltplan».

Entreprenør vil stå for nødvendig omlegging av trafikk, sørge for adkomst til eiendommer, skole og barnehage, sørge for provisorisk vann- og avløp under gjennomføringen, sikring av anleggsområdet og håndtering av 3.part/myke trafikanter.

Fremkommeligheten for 3.part/myke trafikanter vil ivaretas med en godt merket og sikker rute forbi anleggsområdet og åpne anleggsgrøfter vil til enhver tid være sikret med anleggsgjerde. 

Omkjøringsruter for bil vil bli skiltet fortløpende og det vil bli gitt særskilt informasjon til buss, nødetater, renovasjon, post osv. i forbindelse med arbeidene. 

Riggområde

Riggområdet vises på kartutsnittet under. Rød linje er traseen hvor vann- og avløpsledningene skal byttes ut. De starter med graving nederst på bildet neste uke og jobber seg oppover mot årsskiftet/januar

Det er satt frist 31.mars på ferdigstillelse av VA-ledningene, ferdigstillelse av istandsetting av hager og overflater innen 28.mai og ferdig asfalterte veger senest 15.september.

Børkesvevegen

Skiltplan

Skiltplan - myke trafikaner