Det har falt mye snø, noe som skaper store utfordringer for viltet. De store snømengdene vanskeliggjør både bevegelse og det å finne mat. Dyrene blir svakere og sjansen for at de løper seg til døde øker, dersom de blir jaget under disse forholdene. 

Ved hardt snødekke vil dessuten hundepoter kunne bevege seg oppå snøen, mens smale rådyrkløver går rett gjennom. Dette medfører stress for rådyrene, og i mange tilfeller den sikre død.

Ringsaker kommune minner om at aktivitet som medfører jaging og skade på viltlevende dyr er forbudt - Jfr. Naturmangfoldlovens § 15 og Hundelovens § 4. Du finner mer informasjon om dette i Naturmangfoldloven § 15 og Hundeloven § 4.

Les mer om båndtvang i Ringsaker