Landbrukskontoret beklager å meddele at rammen for investeringsmidler (IBU-midler) til tradisjonelt landbruk i Innlandet er disponert fullt ut. Så langt i år har det vært få søknader og tildeling av midler innenfor det tradisjonelle landbruket i Ringsaker. Dette i stor motsetning til tidligere år. I det store bilde er det uansett positivt at midlene er benyttet til viktige tiltak for å opprettholde et aktivt landbruk i hele Innlandet!  

For å komme i god posisjon for behandling og utmåling av tilskuddsmidler i 2021 anbefaler landbrukskontoret å jobbe fram søknaden med vedlegg allerede i høst. Vi kan da sende inn søknaden i januar, og på den måten sikre midler til gode investeringer for de ulike gårdene i Ringsaker.  

Det er fortsatt åpen søknadsfrist for å søke om IBU-midler hos Innovasjon Norge, og de to siste årene har det vært midler disponibelt i potten gjennom hele året. Slik ble det ikke i 2020, og noe av forklaringen kan være at det er en felles pott for hele Innlandet og at utmålingen av midler har vært større pr tiltak for å få prosjekta i gang. En stor kostnadsøkning for både innsatsmidler i den enkelte produksjon, og for bygge-kostnader har gjort lønnsomhets-beregningene i prosjektene mer krevende og tilskudd har vært viktig.    

Dersom innovasjon Norge skulle få tilført friske midler i løpet av 2020 vil det bli informert om dette gjennom landbrukskontoret og ellers på sosiale kanaler.

 

Noen fakta om å søke tilskuddsmidler tradisjonelt landbruk hos Innovasjon Norge.

- Åpen søknadsfrist. Det er imidlertid en begrenset pott slik at søknad tidlig på året anbefales!

- Det skal benyttes elektronisk søknad https://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/trad-landbruk/

 

- Landbrukskontoret er behjelpelig i søknadsprosessen. Meld gjerne ifra til landbrukskontoret tidlig i planleggingsfasen, slik at vi vet at du ønsker å søker om investeringsmidler. Innovasjon Norge ønsker også å være på befaringer for enkelte prosjekt i forkant av søknadsprosessen. Kontaktperson Gerd Lodden Solberg, tlf 969 42 081, e-post gls@ringsaker.kommune.no

 

 • Viktig vedlegg til søknaden:
 • -Driftsplan eller en økonomisk vurdering av prosjektet. Avhengig av tiltakets størrelse
 • -Næringsoppgave og landbruksskjema siste 2 år
 • -Skattemelding for begge ektefeller siste 2 år
 • -Tegninger
 • -Kostnadsoverslag/tilbud
 • -Eventuell leiekontrakt for jord, evt. avtaler kjøp av grovfôr
 • -Eventuell leiekontrakt melkekvote.

 

-Føringer fra jordbruksoppgjøret er gjeldene for tildeling av midler. Retningslinjene for 2019-2022 er vedtatt. https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-innlandet/07-landbruk-og-mat/regionalt-bygdeutviklingsprogram-2019-2022/delprogrammer/rnp.pdf

 

Prioritert rekkefølge fra 1-4.

 1. Grovfôrbaserte produksjoner. For produksjoner med markedsdekning, gis moderniseringstiltak prioritet.
 2. Planteproduksjon for salg
 3. Kraftfôrbaserte produksjoner
 4. Andre produksjoner

 

 • All økologisk produksjon prioriteres der det er markedsdekning
 • For sau er avtalepartene enige om at fullstendig stopp ikke videreføres.
 • På grunn av overproduksjon i landbruket vil prosjekter som innebærer økt produksjon kun prioriteres der det er markedspotensial.
 • Når det gjelder storfe, videreføres det at tyngden av den grovfôrbasert husdyr produksjonen blir liggende i distriktene. I 2019 ble ombygginger til eksisterende produksjon med moderat utvidelse prioritert fremfor nyetableringer og vesentlig kapasitetsøkning. Grunnet markedssituasjonen på storfe, forventes det at det fortsatt vil være føringer knyttet til omfanget av økningen, og i hvilket område utvidelsen skjer. Aktuelle produsenter som har gode ammekuprosjekt i områder som er dårlig egnet for korn- og grønnsaksproduksjon, kan sende inn søknad.
 • Alle søknader innen grøntsektoren, med unntak av ordningen for etablering av småskalaproduksjon, må inneholde en individuell uttale fra en varemottaker/markedsaktør.
 • Være oppmerksom på at ekstra tilskudd for bruk av tre, kun gjelder for prosjekter som får innvilget IBU-støtte.
 • For sentrale føringer, ekstra tilskudd til driftsbygning i tre og satsing innenfor grøntsektoren se oppdatert informasjon på https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/tradisjonelt-landbruk/.

 

 

- Pelsdyr og midler for omstilling til annen næring:

Det kan gis tilskudd til omstilling til lønnsom næringsvirksomhet både innenfor og utenfor landbruket. Det kan ikke gis støtte i strid med statsstøtteregelverket. Det kan maksimalt gis 2 mill. kroner til en enkelt mottaker. Det kan heller ikke gis støtte til investeringer som er i strid med føringer i landbrukspolitikken, som f.eks. å støtte nyetablering eller utviding av eggproduksjon og svinehald.

Føringer for omstillingsordninger for pelsdyr: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/omstilingsordning-for-produsentar-av-pelsdyr/