Reguleringsplanen tilrettelegger for lave boligblokker med smalt forhagebelte, nærlekeplasser og felles kjørbar gangveg.  Bebyggelsen er organisert slik at den anses å passe inn i et «landsbykonsept». Blokkene skal ha parkeringskjeller, men får gjesteparkering og boder på bakkeplan; i grøntarealer mot jernbanen. Grøntarealene inneholder også ballbane. Tiltak for overvann og jernbanestøy er viktige tema i planen og det er regulert kantstopp for buss med opphøyd gangfelt i Jessnesvegen. Se plandokumentene for nærmere informasjon.

Plandokumentene finnes i Arealplaner.no under fane Planbehandlinger. Spørsmål kan rettes til saksbehandler tlf 940 10 525. Kommunestyrets vedtak kan påklages. 

Eventuell klage må angi hvilket vedtak som påklages og hvilke endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes. Klager kan be om at vedtaket som er gjort, ikke må tillates iverksatt før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Eventuell klage kan sendes i e-post til postmottak@ringsaker.kommune.no eller brev til Ringsaker kommune, postboks 113, 2318 Brumunddal. 

Eventuelle klager vil bli behandlet politisk i planutvalget. Dersom utvalget ikke finner grunn for å omgjøre vedtaket, vil kommunen oversende klagen til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Innløsning eller erstatning. Grunneiere kan i visse tilfeller ha rett til innløsning eller erstatning. Krav om innløsning etter plan- og bygningsloven § 15-2 eller krav om erstatning etter § 15-3 må være framsatt overfor Ringsaker kommune innen 3 år.