TIUR-modellen i Ringsaker er et produkt av SLT-samarbeidet mellom kommune og politi. Etter en treårig prosjektperiode fra 2010–2013 ble TIUR implementert som modell i ordinær drift.
Ringsaker kommune satser offensivt på rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom SLT-modellen. Satsingen er i tråd med kommunens visjon om vekst og utvikling og kommuneplanens føringer for å sikre trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Faglig oppdatering

Ringsaker kommune jobber kontinuerlig for å holde seg oppdaterte på fagfeltet og tilpasse metodikk og intervensjon i takt med samfunnsutviklingen og gjeldende trender. 

– Det er viktig å ta inn ny kunnskap og bygge på erfaringer i dette arbeidet. I andre utgave av håndboken beskrives blant annet nye erfaringer og tiltak som er implementert i modellen, forteller kommunalsjef Anne Kari Thorsrud. 

Erfaringene som beskrives vil også kunne være til nytte for andre kommuner i deres forebyggende arbeid.

Godt samarbeid

TIUR-modellen gjennomgikk en evaluering i 2016 gjennom et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, KoRusØst og Ringsaker kommune. Dette resulterte i en rapport utgitt i 2017 som viser at TIUR i stor grad har nådd de effekt- og resultatmålene som er satt for tiltaket. 

– KoRusØst har spilt en viktig rolle i revideringen av TIUR-håndboka, og vi setter stor pris på det gode og nyttige samarbeidet vi har på dette området, sier Thorsrud.

Last ned digital versjon av håndboka her!