Vedtaket ble som følger: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtas mindre endring av reguleringsplan for Knippa som vist i utkast til plankart og med endrede planbestemmelser revidert 9.6.2022. 

ARR Arkitetker AS fremmet forslag om mindre endringer på vegne av Quality Living AS. Hensikten med planendringen er å legge til rette for bygging av tre boliger i Narudvegen 11, gnr 32 bnr 103. Eiendommen ligger mellom tribunen på Sveum og fv. 1710 Narudvegen. 

Ved behandling fikk politikerne i planutvalget ettersendt høringssvar fra Statens vegvesen, som ble sendt etter høringsfristen. Rådmannens kommentarer til høringssvaret ble også fremlagt. 

Plandokumenter med endringer i reguleringsbestemmelser og kart, og beskrivelse av tiltaket med skisser, støyberegning og overvannsvurdering kan sees på www.arealplaner.no