Målet med tilskuddsordningen "kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter"  er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Lokale virksomheter

De statlige midlene skal gå til tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. 

I særlig grad gjelder særlig støtte som skal kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor 
reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Dette kan være:
•     Lokale virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements-, lokalmat- og serveringsnæringene, som har opplevd økte kostnader som følge av smitteverntiltak, ​og/eller som har faste kostnader og forpliktelser i forbindelse med nedstenging og gjenåpning.

•     Lokale tjenesteytende næringer og handelsvirksomheter.
•     Øvrige virksomheter som helt eller delvis faller utenfor de generelle kompensasjonsordningene, og som er sterkt berørt.

Ordningen omfatter:
•     Økte kostnader som følge av smitteverntiltak.
•     Faste kostnader og/eller forpliktelser som ikke er dekket av andre ordninger.
•     Dersom det er andre elementer som dere mener bør tas med i vurderingen, bes dette beskrives.

Utdrag fra regnskap som viser kostnader og tap må vedlegges søknaden som vedlegg.

Kostnader som er dekket gjennom andre kompensasjonsordninger støttes ikke.

Ordningen med "kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter" kommer i tillegg til støtte til bedriftsrettede utviklingsprosjekter som Ringsakers næringsliv kan søke gjennom næringsfondet/ Ringsaker Vekst AS og ev. Innovasjon Norge, Innlandet fylkeskommune og andre.

Stor grad av frihet, men likevel samordnet

Kommunene er gitt betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de vil støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Likevel ønsker kommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange at en i størst mulig grad behandler næringslivet i regionen likt. Det er en felles bo- og arbeidsregion, som gjør at vi forsøker å behandle alle noen lunde likt, om enn med enkelte lokale tilpasninger.

Dokumentasjon

I vedlegg skal det framkomme:
•     Omsetningssvikt i % for perioden(-e) det søkes for.
•     Antall ansatte og årsverk (hvis endring i perioden oppgis dette). Oppstartsår for dagens drift (beskriv hvis det har vært endring av selskapsform i søkeperioden).
•     Beskrivelse av mottatt tilskudd fra kompensasjonsordninger for omsøkte periode.
•     Dersom det er andre elementer som dere mener bør tas med i vurderingen bes dette beskrives.

Bekreftelse fra regnskapfører/revisor kan etterspørres.

Søknaden er basert på tillit. Søker må ha tilhørighet til Ringsaker kommune.

Det søkes via www.regionalforvaltning.no, der søkerbedriften oppretter egen ident. 

Ny søknadsfrist er 27. april 2021, og søkere som leverte innen 14. april 2021 er automatisk med i vurderingen på den helhetlige potten.

Bedrifter som har meldt oppbud eller er begjært konkurs på søkertidspunkt er ikke søkeberettiget.