Bygningen har beholdt en høy grad av sin opprinnelige stand og Kulturminnefondet legger vekt på at eier har som mål å ta huset i bruk.

 Det synlige tildelingsbrevet ble i dag overrekt til Eli O. og Bjørn Dalsberget på Doknes i forrige uke. 

– Vi ser at framtidig bruk av kulturminnet er avgjørende for bevaring. Når eierne lykkes i å ivareta kulturhistoriske verdier, resulterer dette som regel i næringsutvikling som gir lønnsomhet. Dette gir muligheter for å holde kulturminnet i stand også i framtida, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Tilskudd gis til terrengjustering, istandsetting av grunnmur, oppjekking utskifting av råteskadet tømmer og panel samt restaurering av vinduer, montering av takrenner og nedløp samt reparasjon av pipe og grue på våningshus på Doknes gård.

 
Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er en rendyrket tilskuddsordning og et lavterskeltilbud for private eiere av Kulturminner. Kulturminnefondet er direkte underlagt Klima-og miljødepartementet og opprettet for å mobilisere større privat innsats i bevaringsarbeidet. Siden 2003 er det gitt støtte til 5000 prosjekter over hele landet, fra Nordkapp til Lindesnes.

 
SMIL-tilskudd

Bjørn Dalsberget har også fått tildelt SMIL-midler i 2018 via landbrukskontoret til utvendig rehabilitering av våningshuset på Doknes. Huset er en svalgangsbygning som det er viktig å ta vare på. Bygningen ligger synlig til i kulturlandskapet i et småskala jordbrukslandskap på Nes.

Vilkår for å få tildelt midlene er at tiltaket skal gjennomføres etter prinsipper som kulturminneforvaltningen legger til grunn. Dette betyr å bevare mest mulig av kulturminnets opprinnelige elementer, foreta så få forandringer som mulig, reparasjon fremfor hel utskiftning og at det skal brukes tradisjonelle stedegne materialer, håndverksteknikker og farger.