Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles, på vegne av Gaus Moelv AS og Mo Eiendomsutvikling AS, oppstart av arbeid med reguleringsplan for Marisagvegen 7-9 i Moelv. Hensikten er at Gaus Moelv AS ønsker å etablere et byggvareutsalg i området og en kan få fastlagt framtidig arealbruk for planområdet.

Naboer og andre berørte instanser er varslet om oppstart per brev.

Merknader eller spørsmål til igangsatt planarbeid kan rettes til Harald Snippen i Structor innen 30. april 2021.

Structor Lillehammer AS Fåberggata 116, 2615 Lillehammer
Telefon: 932 43 076
Mail: harald.snippen@structor.no

Oppstartdokumentene og kart som viser hvor planområdet er kan sees i  arealplaner.no

Dokumentene i saken kan også sees ved arkivsakinnsyn arkivsakID 21/978